Wyższe zyski i przychody Grupy Tauron w I kwartale 2010 r.

Tauron Polska Energia SA ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2010 r. Przychody Grupy wzrosły w stosunku do I kwartału 2009 r. o ponad 6% do niemal 3,8 mld zł, EBITDA zwiększyła się w tym okresie o ponad 24% do około 820 mln zł, a zysk netto wzrósł do blisko 360 mln zł i był o niemal 63% wyższy w porównaniu do I kwartału 2009 r.

Dobre wyniki osiągnięte w I kwartale tego roku to efekt m.in. realizacji strategii korporacyjnej. Grupa koncentruje się na zyskownym wzroście w obszarach działalności podstawowej, integracji zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości oraz poprawie efektywności funkcjonowania. Zadania te są priorytetem dla przygotowującego się do debiutu giełdowego holdingu. Celem Grupy jest osiągnięcie oszczędności na poziomie około 1 mld zł w latach 2010-2012 (średnio ponad 300 mln zł rocznie).

- Wyniki osiągnięte w I kwartale tego roku potwierdzają słuszność realizowanej przez Grupę Tauron strategii. Nasze działania przyczyniają się do wzrostu efektywności funkcjonowania także poprzez redukcję kosztów – komentuje Dariusz Lubera, prezes Zarządu Tauron Polska Energia. – Naszym celem jest obniżenie kosztów operacyjnych o około 1 mld zł w latach 2010-12, czyli średnio o ponad 300 mln zł rocznie. Efekty już są widoczne – w postaci coraz lepszych wyników. Po pięciokrotnym wzroście zysku w 2009 r., I kwartał 2010 r. potwierdził kontynuację pozytywnego trendu. Nadal będziemy intensywnie pracować nad redukcją kosztów i poprawą efektywności, aby realizować nasz nadrzędny cel strategiczny, jakim jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy – dodaje.

Dalsze obniżenie kosztów operacyjnych oczekiwane jest przede wszystkim w obszarach wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu.

W części wytwórczej Grupy wdrażany jest m.in. program optymalizacji wykorzystania bazy wytwórczej, w ramach którego zwiększane jest obciążenie bloków o wyższej sprawności kosztem redukcji obciążenia lub odstawień bloków najmniej efektywnych. Np. w najbliższym czasie Grupa planuje odstawienie z ruchu Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej i jednoczesne zwiększenie obciążania pozostałych swoich jednostek wytwórczych. Dodatkowo wdrażane są programy redukcji kosztów zakupu paliwa oraz optymalizacji gospodarki produktami ubocznymi.

W części dystrybucyjnej trwa proces zmniejszania strat sieciowych. Zostanie to osiągnięte poprzez wymianę transformatorów i innych urządzeń, kontrolę i poprawę jakości połączeń, instalowanie elektronicznych liczników i automatyzację odczytów. Trwa również usprawnianie procesów zarządczych i operacyjnych w dystrybucji. Oszczędności wynikają z realizacji projektów związanych z zarządzaniem majątkiem sieciowym i systemem dystrybucyjnym, pozyskaniem i zarządzaniem danymi pomiarowymi, procesami obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej, a także informatyką i telekomunikacją.

W segmencie obrotu Tauron Polska Energia przejął prowadzenie handlu hurtowego oraz działania zmierzające do poprawy efektywności funkcji sprzedaży. Przełożyło się to m.in. na obniżenie kosztów poprzez centralne podejmowanie decyzji o wytwarzaniu i zakupie energii na rynku hurtowym. Podejmowane są również działania w zakresie optymalizacji funkcji sprzedaży detalicznej.

We wszystkich spółkach Grupy trwa optymalizacja kosztów pracy. Kończą się prace nad przygotowaniem programów dobrowolnych odejść oraz zmian organizacyjnych. Program dobrowolnych odejść ruszy w 2010 roku – m.in. w Enionie, EnergiiPro i PKE (największych spółkach Grupy) kilkaset osób otrzyma propozycje skorzystania z niego.
W całej Grupie optymalizuje się koszty zakupów poprzez wykorzystanie efektów skali i synergii, wspólne zakupy, unifikację i harmonizację standardów materiałów i usług, wykorzystanie aukcji elektronicznych. Trwa również proces zbywania majątku nie związanego z podstawową działalnością. Na sprzedaż zostały wystawione zbędne obiekty, zaawansowana jest koncentracja innych aktywów nie związanych z działalnością podstawową w celu ich sprzedaży.

Wszystkie podane wyniki są przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

***

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych TAURON na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce TAURON oraz ofercie publicznej papierów wartościowych TAURON w Polsce („Oferta”). Oferta będzie mogła zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. TAURON udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl).

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki spółki TAURON, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, TAURON nie zamierza i nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał będzie rozpowszechniany i przeznaczony jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do właściwych osób i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki TAURON przez jakiekolwiek inne osoby.

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.