Realizacja strategii przynosi efekty

Tauron, wiodąca polska grupa w obszarach dystrybucji i sprzedaży energii oraz jej czołowy wytwórca, podsumował pierwsze efekty realizowanej od ponad roku strategii rozwoju. Pozwoliła ona Grupie wzmocnić pozycję rynkową i poprawić znacząco wyniki finansowe przy zachowaniu niskiego zadłużenia. Wdrożenie strategii pozwoli m.in. na obniżenie kosztów operacyjnych o 1 mld zł w latach 2010-12.

O efektach realizowanej strategii Grupy Tauron mówili 5 maja w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele zarządu spółki Tauron Polska Energia SA.

W 2009 r. Grupa Tauron wydobyła 4,9 mln ton węgla, wyprodukowała 18,2 TWh energii netto (13,6 proc. udział w rynku) ze źródeł konwencjonalnych, z czego 0,5 TWh z biomasy. Produkcja netto z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne) wyniosła 0,4 TWh. Grupa była także największym dystrybutorem energii (30,9 TWh – ok. 27 proc. udział w rynku) i jednym z dwóch jej największych sprzedawców (30,4 TWh – ok. 32 proc. udział w rynku). – Nasza znacząca pozycja rynkowa wynika ze zintegrowanego charakteru działalności. Łańcuch wartości Grupy Tauron obejmuje wszystkie elementy - od wydobycia węgla do sprzedaży energii klientom - powiedział w czasie konferencji Dariusz Lubera, prezes zarządu, dyrektor generalny Tauron Polska Energia SA.

Przedstawiciele Grupy przedstawili także stopień zaawansowania realizacji przyjętej pod koniec 2008 roku strategii korporacyjnej. - Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych właścicieli. Cel ten realizujemy poprzez koncentrację na zyskownym wzroście, poprawę efektywności funkcjonowania, integrację zarządzania oraz rozwój działalności w Polsce oraz wybranych rynkach zagranicznych – powiedział, Dariusz Lubera. Poprawa efektywności zapewni oszczędności w wysokości 1 mld zł w latach 2010-12.

Wśród projektów inwestycyjnych Taurona przedstawiciele Grupy wymienili m.in. zwiększenie produkcji węgla kamiennego z obecnych zakładów górniczych o 20 proc. do roku 2012 oraz nabycie KWK Bolesław Śmiały (co łącznie zaspokoi ok. 50 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel), budowę nowych jednostek wytwórczych, w tym wspólne inwestycje w elektrownię węglową z KGHM Polska Miedź SA (910 MW) oraz elektrownię gazową z PGNiG SA (400 MW), inwestycję w farmę wiatrową (40 MW) do roku 2012 oraz w kolejne projekty w tej dziedzinie (2 x 200 MW) po roku 2012. – Nasze plany inwestycyjne będziemy dostosowywali do sytuacji rynkowej – podkreślił Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu TPE, dyrektor ds. strategii i rozwoju.

W realizacji programu inwestycyjnego pomoże korzystna sytuacja finansowa Grupy. – Niski poziom zadłużenia umożliwia nam dostęp do różnych źródeł finansowania zewnętrznego – powiedział Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu TPE, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych. – Wart podkreślenia jest także niemal pięciokrotny wzrost zysku netto do prawie 900 mln zł (o 717 mln zł) w stosunku do 2008 r. – dodał.


NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

***


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych TAURON na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce TAURON oraz ofercie publicznej papierów wartościowych TAURON w Polsce („Oferta”). Oferta będzie mogła zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. TAURON udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl).

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki spółki TAURON, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, TAURON nie zamierza i nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał będzie rozpowszechniany i przeznaczony jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do właściwych osób i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki TAURON przez jakiekolwiek inne osoby.

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych oraz promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.