Fitch nadał Tauronowi rating „BBB” z perspektywą stabilną

8 kwietnia 2010 r. agencja ratingowa Fitch Ratings nadała spółce TAURON Polska Energia SA długoterminowe ratingi podmiotu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z perspektywa stabilną.


W opinii spółki nadanie długoterminowego ratingu na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną jest kolejnym potwierdzeniem, że przyjęta przez Zarząd strategia finansowania inwestycji przy wykorzystaniu instrumentów dłużnych i tym samym rezygnacja z podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji są prawidłowe.


Tauron ma obecnie niską dźwignię finansową (wskaźnik zadłużenie netto do EBITDA skorygowany przez Fitch na poziomie 0,4 na koniec 2009 roku) w porównaniu do innych europejskich firm energetycznych ocenianych przez agencję. Jednak Fitch prognozuje, że w wyniku nowego zadłużenia, które TAURON planuje zaciągnąć w celu współfinansowania wysokich nakładów inwestycyjnych w średnim okresie, wskaźnik dźwigni finansowej Grupy wzrośnie do około 2-2,5 do roku 2013, co w opinii Zarządu spółki będzie optymalnym i bezpiecznym dla inwestorów wskaźnikiem.


-Przyznana ocena potwierdza dobre fundamenty Grupy TAURON. W kontekście realizowanej strategii i programu inwestycyjnego nasza wiarygodność kredytowa jest niezwykle istotna i pozwoli nam na efektywne wykorzystywanie szerokiego wachlarza instrumentów dłużnych - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.

Rating wynika ze znaczącej w skali kraju pozycji Grupy TAURON w obszarze wytwarzania energii elektrycznej oraz wiodącej pozycji na krajowym rynku dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Przy ocenie wzięto również pod uwagę poziom zintegrowania Grupy.

***

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych TAURON na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce TAURON oraz ofercie publicznej papierów wartościowych TAURON w Polsce („Oferta”). Oferta będzie mogła zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. TAURON udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl).

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.