Zysk netto Grupy Tauron wzrósł pięciokrotnie

Tauron Polska Energia SA ogłosił wyniki finansowe Grupy za 2009 rok zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zysk netto Grupy Tauron wyniósł 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł.


Zysk wypracowany przez Grupę Tauron w 2009 roku był prawie pięciokrotnie wyższy od osiągniętego w 2008 roku, kiedy wyniósł 182,3 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły niemal o 10 proc. w stosunku do 2008 r., kiedy Grupa wypracowała 12,4 mld zł sprzedaży. W 2007 roku Grupa Tauron osiągnęła 149,8 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 12,3 mld zł.

Aktywa Grupy w 2009 roku przekroczyły 22 mld zł. Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł blisko 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do 2008 roku, kiedy miał poziom 1,6 mld zł. Skonsolidowane wyniki za 2009 rok obejmują dane finansowe istotnych spółek zależnych, w których pracowało 28,8 tys. osób.

- Wyniki osiągnięte w 2009 roku są efektem realizacji przez spółki Grupy Tauron strategii korporacyjnej, zwłaszcza w obszarze aktywnego zarządzania kosztami i ich optymalizacji – komentuje Dariusz Lubera, prezes Zarządu Tauron Polska Energia SA.

Podane wyniki zostały zaudytowane. W związku z przygotowaniami spółki do pierwszej oferty publicznej i debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych dane finansowe za lata 2007-2009 po raz pierwszy prezentowane są zgodnie z MSSF. Pełne sprawozdania skonsolidowane znajdą się w prospekcie emisyjnym Tauron Polska Energia SA.


***

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych TAURON na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce TAURON oraz ofercie publicznej papierów wartościowych TAURON w Polsce („Oferta”). Oferta będzie mogła zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. TAURON udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl).

Materiał zawarty w niniejszym dokumencie jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.