Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
(ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90, poz. 5659 w dniu 11 maja 2010r.)
 
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 13.986.283.558 złotych (Spółka), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki
 
ZWOŁUJE
na dzień 7 czerwca 2010r. na godz. 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali nr 021/A w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Lwowska 23.
 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych TAURON Polska Energia S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h., prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast dokumentów akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentów akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, pokój 310/B, przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach 8:00 - 15.00.
Zgodnie z art. 412 k.s.h., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia w sali nr 021/A w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Lwowska 23, w godzinach 10.30-11.00.

 

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad będą udostępniane zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.
 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.