Pierwsza Oferta Publiczna

 
TAURON Polska Energia SA informuje o zamiarze przeprowadzenia przez Skarb Państwa pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz o zamiarze wprowadzenia akcji Spółki do notowań i obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Warszawa, Polska: TAURON Polska Energia SA ("TAURON" lub "Spółka", a wraz ze spółkami zależnymi "Grupa TAURON"), drugie pod względem wielkości pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce i jedno z największych w Europie Środkowej i Wschodniej (pod względem mocy zainstalowanej i wielkości produkcji), ogłosiła dziś, że jej akcjonariusz większościowy - Skarb Państwa – zamierza przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki w Polsce ("Oferta"), a Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do notowań i obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
 
Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Dariusz Lubera, prezes Zarządu Spółki, powiedział:
„Cieszymy się, mogąc ogłosić zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do notowań i obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2007 r. odnotowujemy postępy w zakresie restrukturyzacji, modernizacji aktywów wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży oraz usprawnienia wewnętrznych procesów w celu stworzenia efektywnego, pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa. Zamierzamy wprowadzić akcje Spółki do notowań na GPW, umożliwiając ich nabywcom odniesienie korzyści z przyszłego wzrostu wartości Spółki. Wierzymy w perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w zdolność Grupy TAURON do wzmocnienia pozycji na polskim rynku energii. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zaspokojenia rosnących wymagań naszych klientów."
 
Grupa Tauron: Opis Spółki
Grupa Tauron jest drugim największym zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce i jednym z największym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wolumenu produkcji. Dodatkowo, Grupa Tauron jest największą spółką dystrybuującą energię w Polsce. Grupa Tauron działa w następujących segmentach: (i) Wydobycie, w ramach którego działają dwie kopalnie węgla kamiennego pokrywające około 30% zapotrzebowania Grupy na węgiel, (ii) Wytwarzanie, składającą się z produkcji elektryczności i ciepła ze źródeł konwencjonalnych o zainstalowanej mocy 5,4 GW (iii) Energia Odnawialna, składająca się z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (iv) Handel hurtowy Energią Elektryczną, (v) Dystrybucja energii elektrycznej poprzez dwie spółki dystrybucyjne, które pokrywają około 17% powierzchni Polski, (vi) Sprzedaż energii elektrycznej do ponad 4 milionów odbiorców detalicznych. Tauron działa także w innych obszarach, w szczególności w obszarze dystrybucji ciepła.
 
Całkowita zainstalowana moc wytwórcza Grupy Tauron na koniec roku 2009 wynosiła około 5,6 GW, co stanowiło około 16% całkowitych mocy zainstalowanych w Polsce. W 2009 roku, całkowita produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 18,6 TWh. W 2009 roku, skonsolidowane przychody Grupy Tauron według MSSF wyniosły 13.634 milionów złotych (3.143 milionów Eur), skonsolidowana EBITDA wyniosła 2.580 milionów złotych (595 milionów Eur ), a marża EBITDA za rok 2009 wyniosła 18,9%.
 
Oferta
Oferta w Polsce oraz dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zależą od otrzymania wszelkich niezbędnych zezwoleń regulacyjnych, w tym odpowiednich rejestracji, zatwierdzeń i/lub notyfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
 
Oferta będzie obejmować akcje istniejące stanowiące około 52% obecnego kapitału Spółki, oferowanych do sprzedaży przez Skarb Państwa. Po ofercie udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki zostanie obniżony z 87,5% (stan na dzień 30 kwietnia 2010r.) do około 34%, jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez inwestorów. Oczekuje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w drugim kwartale 2010 r., o ile umożliwią to warunki rynkowe.
 
UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska działają jako Globalni Koordynatorzy Oferty. Merrill Lynch International i ING, a także UBS Investment Bank i UniCredit CAIB Polska są Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu. W skład konsorcjum wchodzą również DI BRE Banku i DM PKO BP jako Krajowi Współprowadzący Księgę Popytu oraz DM BOŚ i DM Trigon jako Krajowi Menedżerowie Oferty. UniCredit CAIB Poland jest również Agentem oferty w Polsce.
 
Zapytania:
UniCredit
Tel: +48 22 586 24 50
Paweł Tamborski
Tomasz Witczak
Paweł Roszczyk
 
UBS Investment Bank
Tel: +44-20-7568-2308
Alison Harding-Jones
Roger Scotts
 
Merrill Lynch International
Tel: +44-20-7996-9777
John Lynch
 
ING
Tel: +48 22 820 40 87
Andrzej Olszewski
***
NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.
 
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, będzie przeprowadzana jedynie na podstawie informacji zawartych w prospekcie („Prospekt”) sporządzonym w języku polskim, który zostanie opublikowany we właściwym terminie przez TAURON Polska Energia S.A. w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji zwykłych Spółki na terytorium Polski oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie jej papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po opublikowaniu Prospektu, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej.
 
Ani niniejszy komunikat prasowy, ani jego kopie nie mogą być przekazywane ani rozpowszechniane do lub na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Południowej Afryki, Kanady oraz Japonii. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu dla celów Dyrektywy 2003/71/WE ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych czy próby pozyskania lub zaproszenia do złożenia jakiejkolwiek oferty kupna lub objęcia albo gwarantowania lub innego nabycia papierów wartościowych i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy podejmowania decyzji w zakresie nabycia papierów wartościowych. Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego lub informacji związanych z Ofertą w jakiejkolwiek jurysdykcji może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego komunikatu prasowego lub informacji w nim przedstawionych powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i przestrzegać wszelkich obowiązujących w tym zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa lub odpowiednich regulacji w danej jurysdykcji.
 
Papiery wartościowe Spółki nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi (ang. US Securities Act of 1933), ze zmianami („US Securities Act”), ani przepisami żadnego stanu i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na mocy zwolnienia lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym US Securities Act i odpowiednim przepisom stanowym. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.
 
Niniejszy komunikat prasowy nie jest rozpowszechniany na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich i nie wolno go dystrybuować ani przesyłać na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub do podmiotów amerykańskich.
 
Niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do osób, które (i) znajdują się poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. („Zarządzenie”) oraz (iii) są podmiotami o wysokiej wartości netto zdefiniowanymi w artykule 49(2)(a) do (d) Zarządzenia; lub (iv) są osobami, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten dokument (wszystkie takie osoby wymienione w punktach (i), (ii), (iii) i (iv) łącznie, zwane są dalej „Właściwymi Osobami”). Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie mogą być przeglądane ani rozpowszechniane, ani przekazywane, (bezpośrednio lub pośrednio), ani nie mogą stanowić podstawy działania żadnej osoby, która nie jest Właściwą Osobą.
 
Niniejszy komunikat prasowy jest przeznaczony wyłącznie dla celów promocyjnych. Prospekt sporządzony w związku z Ofertą w Polsce, a także ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Spółki, papierów wartościowych Spółki i Oferty. Oferta może zostać przeprowadzona po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po jego publikacji. Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.tauron-pe.pl)
 
W żadnych okolicznościach informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym ani związane z nim wypowiedzi nie mogą stanowić podstawy podjęcia decyzji o inwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Takie informacje mogą nie być kompletne.
 
Inwestowanie w papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, może wiązać się z istotnym ryzykiem utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Osoby rozważające dokonanie takiej inwestycji, powinny zasięgnąć doradztwa uprawnionych podmiotów zajmujących się zawodowo świadczeniem doradztwa inwestycyjnego.
 
UBS Investment Bank, UniCredit CAIB Poland S.A., Merrill Lynch International, ING, DI BRE Banku, DM PKO BP, DM BOŚ oraz DM Trigon świadczą w związku z Ofertą usługi finansowe jedynie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego oraz Spółki, a nie na rzecz żadnego innego podmiotu i w związku z tym będą ponosić odpowiedzialność jedynie w stosunku do Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki za podejmowanie działań zabezpieczających ich interesy jako ich klientów, natomiast nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnego innego podmiotu za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą.
 
Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące przyszłych zdarzeń, w szczególności odnoszących się do struktury oraz harmonogramu Oferty. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają wyrażenia takie jak: „przewiduje”, „oczekuje”, „szacuje”, „zamierza”, „będą”, „mogą”, lub też inne podobne sformułowania. Spółka zwraca uwagę, iż stwierdzenia te zawierają jedynie prognozy i przewidywania, które mogą istotnie różnić się od 4 rzeczywistych zdarzeń. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń i okoliczności następujących po dacie niniejszego komunikatu lub w celu odzwierciedlenia zdarzeń nieprzewidzianych.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.