Tauron Polska Energia S.A. publikuje cenę maksymalną

 

Tauron, największy polski dystrybutor energii elektrycznej, a także jeden z największych jej producentów, opublikował dziś cenę maksymalną związaną z pierwszą publiczną ofertą akcji. Cena wynosi 0,70 zł. Przy założeniu scalenia akcji w stosunku 9:1 cena maksymalna wynosi 6,30 zł. 

 
Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej. Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis na co najmniej 1350, lecz nie więcej niż 13500 akcji Taurona. Zapisy rozpoczną się w najbliższą środę tj. 9 czerwca i potrwają do 18 czerwca 2010 r. (w ostatnim dniu do godz. 24.00). Zapisy przyjmowane będą w biurach maklerskich na terenie całego kraju.
 
 Cena maksymalna jest wypadkową wartości fundamentalnej spółki, wycen rynkowych spółek porównywalnych oraz sytuacji na rynkach kapitałowych. Jest ona najwyższą cena po której inwestorzy indywidualni będą składać zapisy na akcje. Cena maksymalna została ustalona po konsultacjach z ośmioma bankami inwestycyjnymi.
 
Zasady składania zapisów
 
Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9 w ramach przedziału liczby akcji, na które może zostać złożony zapis. Taka konstrukcja oferty związana jest z trwającym procesem scalania akcji, którego zakończenie planowane jest przed przydziałem akcji. W wyniku procesu scalania liczba akcji Taurona zmniejszy się w stosunku 9:1. Proces scalania akcji nie wpłynie na wartość pakietu akcji, na który zapiszą się inwestorzy.  
 
Cena sprzedaży
Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. 21 czerwca 2010 r.
Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna albo cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych (w przypadku gdy cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie niższym niż cena maksymalna).
Podobnie jak cena maksymalna, cena sprzedaży zostanie ustalona dla akcji przed scaleniem. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu. Będzie to dziewięciokrotność odpowiednio ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych lub ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.
Liczba akcji sprzedawanych
W dniu ustalenia ceny sprzedaży (21 czerwca) akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości 22 czerwca. Planuje się, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.
 
Harmonogram oferty
 
Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Tauron Polska Energia przedstawia poniższa tabela:
 
1 czerwca
Publikacja prospektu
2 czerwca
Planowana publikacja ceny maksymalnej
9 - 18 czerwca
Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (w ostatnim dniu do 24.00)
4 – 21 czerwca
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (w ostatnim dniu do godz. 17.00)
21 czerwca
Ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów; ustalenie ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; 
22 czerwca
Publikacja ceny sprzedaży; ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym
22 -   24 czerwca
Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych  
do 25 czerwca
Zakończenie procesu scalania akcji )w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
do 25 czerwca
Przydział akcji
do 28 czerwca
Planowany termin złożenia zlecenia sprzedaży akcji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW
do 29 czerwca
Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
około 30 czerwca
Pierwszy dzień notowań akcji na GPW
 
 
Program lojalnościowy
 
Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje w wyniku oferty publicznej oraz nie dokonają ich zbycia ani obciążenia prawem użytkowania lub zastawu w okresie jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji na GPW będą uprawnieni do skorzystania z oferty „Gwarancja niższej ceny”, zapewniającej rabat w przedziale od 5% do 15% od obowiązujących cen w taryfach dla klientów indywidualnych, w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Ostateczna wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty „Gwarancja niższej ceny” zostaną przedstawione w czerwcu 2011 r.
W celu skorzystania z „Gwarancji niższej ceny” inwestorzy po upływie roku od pierwszego dnia notowania powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że akcje nie są przedmiotem umowy użytkowania lub zastawu oraz zaświadczeniem z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek inwestycyjny o kupnie akcji w ofercie publicznej oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.
 
***
 
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji TAURON na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i został opublikowany na stronie internetowej TAURON (www.tauron-pe.pl) oraz na stronie internetowej UniCredit CAIB Poland S.A. ( www.ca-ib.pl).
 
W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał będzie rozpowszechniany i przeznaczony jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do właściwych osób i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki TAURON przez jakiekolwiek inne osoby.
 

 

Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.