Zostań akcjonariuszem, otrzymasz rabat na energię w Tauronie

 
Tauron Polska Energia S.A. wprowadza program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych pod nazwą „Gwarancja niższej ceny”. Będą z niego mogli skorzystać obecni i przyszli (gdy zmienią dostawcę energii na spółkę z Grupy Tauron do czerwca 2011 roku) klienci, którzy od 9 do 18 czerwca zapiszą się na akcje spółki.
 
Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje Tauron Polska Energia S.A. w wyniku oferty publicznej oraz nie dokonają ich zbycia ani obciążenia prawem użytkowania lub zastawu przez jeden rok, licząc od pierwszego dnia notowania akcji spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, będą uprawnieni do skorzystania z oferty „Gwarancja niższej ceny”. Oferta zapewnia rabat w przedziale od 5 do 15 proc. od obowiązujących cen w taryfach dla klientów indywidualnych, w okresie od lipca 2011 do czerwca 2012 roku. Aby skorzystać z uprawnienia do programu „Gwarancja niższej ceny”, inwestor indywidualny powinien po upływie roku od pierwszego dnia notowania akcji Tauron Polska Energia S.A. na giełdzie złożyć pisemne  oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz ze stosownym oświadczeniem o niezawarciu umowy użytkowania akcji lub umowy ustanowienia zastawu na akcjach oraz zaświadczeniem z biura maklerskiego prowadzącego jego rachunek inwestycyjny o nabyciu akcji sprzedawanych w wyniku oferty publicznej oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.
Wielkość rabatu będzie uzależniona od ilości zakupionych akcji: im więcej zakupionych w ofercie publicznej akcji, tym wyższy rabat dla klienta. Z oferty będą mogli skorzystać zarówno obecni klienci spółek sprzedażowych Grupy Tauron, jak i ci, którzy zostaną klientami holdingu do czerwca 2011 roku. W przypadku inwestorów indywidualnych niebędących klientami Grupy Tauron, w celu skorzystania z oferty „Gwarancja niższej ceny”  pracownicy holdingu skoordynują proces zmiany obecnego sprzedawcy energii na spółkę należącą do GrupyTauron.
Szczegółowe warunki oferty „Gwarancja niższej ceny” zostaną przedstawione przez spółkę w czerwcu 2011 roku.
 
***
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji TAURON na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i został opublikowany na stronie internetowej TAURON (www.tauron-pe.pl), UniCredit CAIB Poland S.A. ( www.ca-ib.pl) oraz TRIGON Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl).
 
W określonych przypadkach informacje mające wpływ na treść Prospektu po jego zatwierdzeniu, a przez to na informacje zawarte w niniejszym materiale po jego udostępnieniu do publicznej wiadomości, mogą zostać udostępnione do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu lub komunikatu aktualizującego do Prospektu. Inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji w ramach oferty publicznej powinni każdorazowo przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizacyjnych do Prospektu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, TAURON nie ponosi odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w niniejszym materiale.
Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.