Zawiadomienie o połączeniu spółek TAURON Polska Energia S.A z Energomix Polska Sp.z o.o.

 
TAURON Polska Energia S.A. zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2010 r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu połączenia Spółek TAURON Polska Energia S.A. z ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o. o. oraz Energomix Servis Sp. z o. o. Na podstawie art. 493 K.s.h. postanowienie o wpisie połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców KRS powoduje rozwiązanie i wykreślenie z rejestru Spółek przejmowanych, tj. ENION Zarządzanie Aktywami Sp. z o. o. i Energomix Servis Sp. z o. o.

Zgodnie z zapisami dotyczącymi parytetu wymiany oraz terminu wnoszenia dopłat uzgodnionymi w Planie połączenia z dnia 16 grudnia 2009 r., zachodzi konieczność wniesienia przedmiotowych dopłat w gotówce przez dotychczasowych Wspólników Energomix Servis Sp.z o.o., zwanych dalej “Dopłatami”.

TAURON Polska Energia S.A. działając na podstawie art. 455 K.c. wzywa uprawnionych dotychczasowych Wspólników przejętej Spółki Energomix Servis Sp. z o.o. do niezwłocznego dokonywania Dopłat zgodnie z poniższą kalkulacją:

Uprawnieni dotychczasowi Wspólnicy Energomix Servis Sp. z o.o. zobowiązani są do wnoszenia Dopłat w wysokości 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy) na każdy 1 (słownie: jeden) udział zgodnie z następującym wzorem:
liczba udziałów * 0,16 [zł / udział] = dopłata [zł]

Jeden udział posiadany przez dotychczasowego Wspólnika Energomix Servis Sp. z o.o. został zamieniony na 799 akcji serii “J” TAURON Polska Energia S.A.

Kwota Dopłaty, którą winien wnieść każdy uprawniony Wspólnik Energomix Servis Sp. z o.o. jest zatem uzależniona od ilości posiadanych uprzednio udziałów w Energomix Servis Sp. z o.o.
Dopłat należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. na rachunek:
TAURON Polska Energia S.A., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
 nr PL 38 1050 0086 1000 0090 3004 5158
W przelewnie należy podać:
      1) firmę Spółki przejętej przez TAURON Polska Energia S.A., której udziałów dotyczy Dopłata, tj.  Energomix Servis Sp. z o.o.,
      2) imię i nazwisko wraz z numerem PESEL (ew. firmę spółki, wraz z numerem KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) Wspólnika(ów) dokonującego(ych) Dopłat,
      3) ilość udziałów, których dotyczy Dopłata.
 
Np.
dla udziałowców Spółki Energomix Servis Sp. z o.o.:
 
ES  Jan Kowalski 75102565421 60 udziałów
W przypadku nie wniesienia Dopłat w w/w terminie TAURON Polska Energia S.A. naliczy odsetki ustawowe.
 
Mając na uwadze planowany debiut TAURON Polska Energia S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, niniejszym informujemy, iż uzyskanie możliwości dysponowania akcjami uzależnione jest od zapisania akcji posiadanych przez akcjonariuszy na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawnioną firmę inwestycyjną (dom maklerski).

Dla dokonania zapisania akcji TAURON Polska Energia SA na rachunku papierów wartościowych niezbędne jest podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich z wybranym przez akcjonariusza domem maklerskim. Dodatkowo, w przypadku zawierania umowy z innym domem maklerskim niż Trigon Dom Maklerski SA, należy uzyskać od Trigon Domu Maklerskiego SA potwierdzenie posiadania akcji TAURON Polska Energia SA oraz przedłożyć to potwierdzenie w wybranym domu maklerskim.

Trigon Dom Maklerski SA prowadzi obsługę w zakresie zawierania umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz przyjmowania wniosków o korespondencyjne wydanie potwierdzeń posiadania akcji TAURON Polska Energia SA w mobilnych Punktach Obsługi Klienta zorganizowanych w spółkach należących do Grupy TAURON, gdzie obsługa będzie prowadzona zgodnie z ogłoszonym wcześniej harmonogramem:
   - w Katowicach, ul. Sokolska 65,
   - w Krakowie, ul. Mogilska 65,
   - w Stalowej Woli, ul. Energetyków 13, p.17,
   - we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 27.
Wszystkie te oddziały za wyjątkiem punktu we Wrocławiu są otwarte w godzinach 9-17. Oddział we Wrocławiu jest zlokalizowany na terenie oddziału Invest Banku i jest otwarty w godzinach działania oddziału banku.

Trigon Dom Maklerski SA będzie prowadził obsługę w zakresie wydawania bezpośrednio (do rąk akcjonariuszy) potwierdzeń posiadania akcji TAURON Polska Energia SA w następujących lokalizacjach w godzinach 8.00 - 16.45:

Częstochowa
Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa

Kielce
Al. Solidarności 15A (Manifestu Lipcowego), 25-323 Kielce

Kraków
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

Nowy
Sącz
Rynek 7, 33-300 Nowy Sącz

Rzeszów
Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów

Warszawa
Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.

Lista punktów obsługi może być rozszerzona co Trigon Dom Maklerski poda do wiadomości na swojej stronie internetowej.
We wszystkich podanych wyżej miejscach obsługi Trigon Domu Maklerskiego SA akcjonariusze TAURON Polska Energia SA mogą zawrzeć umowy o świadczenie usług maklerskich.

Akcjonariusze, którzy złożyli wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania akcji  otrzymają to potwierdzenie w trybie zgodnym ze złożonym wnioskiem. Trigon Dom Maklerski SA rozpocznie wystawianie potwierdzeń posiadania akcji nie wcześniej niż po zakończeniu procedur w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, co zgodnie z harmonogramem oferty publicznej planowane jest na 25 czerwca 2010 r.

Decyzja o odebraniu osobistym bądź korespondencyjnym potwierdzenia posiadania akcji należy do akcjonariusza. 

UWAGA: Osoby które dokonały zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich lub złożyły wnioski o wydanie potwierdzenia nabycia akcji toku procesu konwersji akcji (w tym spółki EnergiaPro S.A.) nie muszą dokonywać wyżej wskazanych czynności dla osiągnięcia możliwości dysponowania akcjami TAURON Polska Energia SA.  

Pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z oświadczeniem Trigon Dom Maklerski, podmiot ten dołoży wszelkich starań związanych z bezzwłocznym wydawaniem i wysyłaniem korespondencyjnym potwierdzeń posiadania akcji.
Jednocześnie informujemy, iż planowany dzień debiutu TAURON Polska Energia S.A. przypada na 30 czerwca 2010 r.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.