Ustalona ostateczna cena sprzedaży akcji

 

 

Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej Taurona została ustalona na 5,13 zł (po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1:9) czyli 0,57 zł przed scaleniem.
 
Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi po uwzględnieniu scalenia akcji 821.033.422 akcji co stanowi 51,6% wszystkich akcji. W związku z tym wartość oferty wyniesie ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie w tym roku.
 
Zapisy na akcje Tauron Polska Energia złożyło łącznie ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych. Akcje zostaną im przydzielone za pośrednictwem GPW zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Inwestorzy indywidualni, których zapisy opiewają na liczbę akcji mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni.
 
Zgodnie z decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 20% pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 615.775.067 (po scaleniu), przewidziane są dla polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
 
Około 2/3 z puli akcji dla inwestorów instytucjonalnych trafi do  polskich inwestorów, w szczególności do funduszy emerytalnych. Pozostała 1/3 akcji trafi do inwestorów zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy kontynentalnej i Stanów Zjednoczonych.  Pojawienie się  również inwestorów z regionu Europy Środkowo - Wschodniej, w tym Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czech i Słowacji, potwierdza umacnianie się roli Warszawy jako centrum finansowego tej części Europy.
 
Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie nie więcej niż 5% akcji spółki jednemu inwestorowi instytucjonalnemu.
 
- Oferta publiczna Taurona, to po PZU kolejny sukces koncepcji Akcjonariatu Obywatelskiego, dzięki której ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych dołączyło do grona współwłaścicieli największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Duże zainteresowanie prywatyzacją Taurona także ze strony inwestorów instytucjonalnych  potwierdza ich wiarę  w silne podstawy naszej gospodarki – mówi Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. – Bardzo nas cieszy, że już niebawem do akcjonariatu Taurona dołączy wielu nowych inwestorów. Naszą intencją jest, by inwestorzy  mieli swoją reprezentację w radzie nadzorczej Taurona i współdecydowali wraz ze Skarbem Państwa o głównych kierunkach rozwoju spółki.
 
Oferta publiczna Taurona została przeprowadzona zgodnie ze standardami przyjętymi na świecie dla transakcji o tej wadze i wielkości. Oferta skierowana była do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w Polsce, a także dawała możliwość zainwestowania w akcje inwestorom zagranicznym. W celu zainteresowania ofertą jak najszerszego grona inwestorów Zarząd spółki odbył szereg spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, którzy mogą zagwarantować zbudowanie stabilnego akcjonariatu o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym - taka strategia zapewni wsparcie dla realizacji strategii spółki, a zwłaszcza jej ambitnego planu inwestycyjnego.
 
 - W ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z ponad 100  inwestorami na całym świecie, m.in w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Bostonie, Genewie, Frankfurcie i Wiedniu. Dobre perspektywy zarówno Polski, jak i polskiego rynku energii, a także strategia biznesowa Taurona znalazły odzwierciedlenie w popycie zgłoszonym przez tych inwestorów  – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia. - Niedługo dołączymy do grona spółek giełdowych i mam nadzieję, że szybko znajdziemy się w indeksie WIG20. To nowy i bardzo ważny rozdział w naszej historii. Liczymy na wsparcie ze strony nowych inwestorów i ich aktywny udział w życiu spółki. Spodziewam się dobrej współpracy, która powinna przynieść Tauronowi, a także akcjonariuszom wiele korzyści. 
 
Do 24 czerwca będą przyjmowane wpłaty od inwestorów instytucjonalnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym w prospekcie emisyjnym Taurona do 25 czerwca 2010 r. nastąpi zakończenie procesu scalania akcji. Podczas przydziału, który odbędzie się za pośrednictwem GPW 28 czerwca, inwestorzy indywidualni otrzymają scalone akcje, które zadebiutują na giełdzie już 30 czerwca. Zwrot nadpłaconych środków dla inwestorów indywidualnych (różnica między ceną maksymalną, po której składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży tj. 1,13 zł na akcję po scaleniu) zostanie dokonany na rachunek inwestycyjny inwestora z którego dokonany był zapis. Zwrot nastąpi w dniu przydziału dla inwestorów indywidualnych tj. 28 czerwca. 
 
***
 
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
 
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji TAURON na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i został opublikowany na stronie internetowej TAURON (www.tauron-pe.pl) oraz na stronie internetowej UniCredit CAIB Poland S.A. ( www.ca-ib.pl).
 
W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał będzie rozpowszechniany i przeznaczony jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do właściwych osób i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki TAURON przez jakiekolwiek inne osoby.
 
Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.
 
 
 

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.