Akcje TAURON Polska Energia S.A przydzielone inwestorom indywidualnym

Akcje Tauron Polska Energia S.A. oferowane w ramach oferty publicznej zostały przydzielone inwestorom indywidualnym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem „akcjonariatem obywatelskim”, zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału każdy inwestor otrzymał do 934 akcji po scaleniu. Akcje Taurona zadebiutują na GPW już w środę 30 czerwca 2010 r.
 
Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 231.052 ważne zlecenia (każdy inwestor mógł złożyć tylko jedno). Na maksymalną liczbę akcji, na którą mógł zapisać się inwestor indywidualny, tj. 1.500 sztuk (po uwzględnieniu scalenia w stosunku 1:9), złożono łącznie 191.364 zapisy.
 
Zgodnie z decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji zaoferowanych  i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 20% akcji pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 615.775.067 (po scaleniu), zostały przydzielone polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.
 
Na podstawie ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym oraz łącznej liczby akcji, na które zapisali się inwestorzy indywidualni, ustalono próg maksymalnego przydziału. Każdy z inwestorów otrzymał maksymalnie 934 akcje. Inwestorom, których zapisy obejmowały liczbę akcji mniejszą lub równą 934, przydzielono wszystkie akcje objęte zapisem. Inwestorzy, którzy zapisali się na więcej niż 934 akcje (maksymalnie 1.500) zgodnie z w/w zasadą maksymalnego przydziału otrzymali 934 akcje. 
 
Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej Taurona wyniosła 5,13 zł (po uwzględnieniu scalenia akcji). Inwestorom zostały przydzielone już scalone akcje. Dziś rozpoczęły się także zwroty nadpłaconych środków, tj. różnicy między ceną maksymalną, po której inwestorzy indywidualni składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży. Jeśli zapis obejmował więcej niż 934 akcje, to inwestorzy otrzymują, oprócz w/w różnicy wynikającej z ceny, także zwrot środków za akcje, na które się zapisali, a które ostatecznie nie zostały im przydzielone. Zwroty są dokonywane na rachunki inwestycyjne inwestorów, z których dokonywane były zapisy.
Debiut akcji Taurona na GPW zaplanowany jest na najbliższą środę, 30 czerwca 2010 r.
 
 
***
 
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, IRLANDII LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji spółki Tauron Polska Energia S.A. („TAURON”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji TAURON na terytorium Polski oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 maja 2010 r. i został opublikowany na stronie internetowej TAURON (www.tauron-pe.pl) oraz na stronie internetowej UniCredit CAIB Poland S.A. ( www.ca-ib.pl).
W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał będzie rozpowszechniany i przeznaczony jedynie dla (i) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order), ze zm. oraz (ii) osób, którym można w inny zgodny z prawem sposób przekazać ten materiał (wszystkie takie osoby zwane są dalej „właściwymi osobami”). Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do właściwych osób i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki TAURON przez jakiekolwiek inne osoby.
Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe TAURON nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych TAURON w Stanach Zjednoczonych.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.