Wyższe zyski i przychody Grupy TAURON w I półroczu

Wyższe zyski i przychody Grupy TAURON w I półroczu 2010 r.
• Wzrost przychodów Grupy TAURON o 7% do blisko 7,26 mld zł w I półroczu 2010 r. z 6,78 mld zł przed rokiem.
 
• Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o ponad 8% z 1,36 mld zł w I półroczu 2009 r. do 1,47 mld zł w I półroczu 2010 r. oraz jednoczesne utrzymanie wysokiego poziomu marży EBITDA na poziomie ponad 20%.
 
• Wzrost zysku netto o niemal 9% z 527 mln zł w I półroczu 2009 r. do 573 mln zł w I półroczu 2010 r.
 
• Program redukcji kosztów operacyjnych, który w latach 2010–2012 ma przynieść 1 mld zł oszczędności, realizowany zgodnie z planem; redukcja kosztów w I półroczu 2010 r. o ok. 140 mln zł.
 
• Wzrost popytu na energię elektryczną w kraju potwierdzony zwiększonym wolumenem sprzedaży w segmencie Dystrybucji z 18,0 TWh w I półroczu 2009 r. do 18,8 TWh w I półroczu 2010 r., co oznacza wzrost o 4,4%.
 
• Rosnące zapotrzebowanie na energię pokryte w znacznej mierze produkcją  w segmencie Wytwarzania (konwencjonalne i OZE); wzrost produkcji energii netto o 15% z 8,9 TWh w I półroczu 2009 r. do 10,2 TWh w I półroczu 2010 r.
 
• Wzrost sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych o 9% z 15,5 TWh w I półroczu 2009 r. do 16,9 TWh w I półroczu 2010 r.; zwiększony wolumen sprzedaży to efekt wzrostu popytu wśród istniejącej bazy klientów oraz pozyskanie nowych klientów detalicznych.
 
• Spadek zadłużenia finansowego netto do poziomu 581 mln zł na koniec czerwca 2010 r. z 1,2 mld zł na koniec czerwca 2009 r., wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA wyniósł na koniec I półrocza 2010 r. zaledwie 0,2x (w odniesieniu do EBITDA za 2009 r.), podczas gdy akceptowalny przez instytucje finansujące poziom w branży energetycznej w Europie wynosi średnio 2,5x.
 
• Realizacja zapowiadanych projektów inwestycyjnych.
 
- I półrocze 2010 r. możemy zaliczyć do udanych. Odnotowaliśmy wzrost najważniejszych wyników finansowych, dzięki m.in. sprzyjającym warunkom rynkowym i rosnącemu popytowi na energię, a także coraz lepszej sytuacji wewnętrznej w Grupie, która jest efektem prowadzonej restrukturyzacji i programu redukcji kosztów – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. - Nasze działania przyczyniają się do wzrostu efektywności funkcjonowania. Oszczędności uzyskane w I półroczu 2010 r. wyniosły około 140 mln zł, co potwierdza, że redukcja kosztów na poziomie 1 mld zł w latach 2010-2012 jest realna - dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia.
 
Najważniejsze wyniki finansowe
 
Przychody
Grupa TAURON odnotowała przychody na poziomie 7,26 mld zł, tj. około 7% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej, jak i sprzedanej energii.
 
 
EBITDA
 
Grupa TAURON osiągnęła wzrost EBITDA o 8%. Nastąpiło to w większości segmentów działalności.
Najwyższe wzrosty na poziomie EBITDA Grupa TAURON uzyskała w segmentach Wytwarzanie (zarówno konwencjonalne, jak i OZE) oraz w segmencie Dystrybucja. Wzrost EBITDA w segmencie Wytwarzanie to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej energii, co z kolei wynika z rosnącego zapotrzebowania na energię. Ponadto Grupa odnotowała wyższe wpływy z tytułu kosztów osieroconych. Przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły w I półroczu 2010 r. około 220,4 mln zł. Rok wcześniej było to blisko 183 mln zł. W przypadku OZE wzrost marży, przy utrzymaniu takiego samego wolumenu produkcji jak przed rokiem (0,24 TWh), był efektem wyższych przychodów z tytułu zielonych certyfikatów. Bardzo dobre wyniki zostały wypracowane w segmencie Dystrybucja. To efekt wzrostu wolumenu sprzedaży, wyższych cen w taryfach, a także niższych kosztów energii na pokrycie różnic bilansowych; te ostatnie spadły rok do roku o 29% do 259,4 mln zł.
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby klientów końcowych. Grupa odnotowała rok do roku przyrost liczby klientów o 20 tys. do 4.088 tys. oraz wzrost wolumenu sprzedanej energii o 9% do 16,9 TWh. Pozwoliło to skompensować niższe marże w segmencie Sprzedaż wynikające ze wzrostu konkurencji na rynku energii.     
 
 
Zysk netto
 
Wzrost wyników na poziomie operacyjnym przełożył się na wynik netto, który był o niemal 9% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 573 mln zł. Jednocześnie spółka ogranicza zadłużenie finansowe netto, które spadło do poziomu 581 mln zł na koniec czerwca 2010 r., z 1,2 mld zł na koniec czerwca 2009 r. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA wyniósł na koniec I półrocza 2010 r. 0,2x (w odniesieniu do EBITDA za 2009 r.), co daje Tauronowi znaczące możliwości zaciągania zobowiązań w kontekście planowanych inwestycji. Potwierdza to akceptowalny przez instytucje finansujące poziom wskaźnika w branży energetycznej w Europie, który wynosi średnio 2,5x.
Niższe zadłużenie finansowe netto to w głównej mierze efekt obniżenia poziomu zadłużenia finansowego ogółem o 269 mln zł przy jednoczesnym wzroście stanu środków pieniężnych o 17 mln zł w stosunku do stanu na koniec roku 2009 r., kiedy zadłużenie finansowe netto wynosiło 867 mln zł.
 
 
 
Informacje dodatkowe
 
Restrukturyzacja i program oszczędności
 
Dobre wyniki osiągnięte w I półroczu 2010 r. to także efekt realizowanej strategii korporacyjnej. Grupa koncentruje się na zyskownym wzroście w obszarach działalności podstawowej, integracji zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości oraz poprawie efektywności funkcjonowania. Zadania te są priorytetem.
 
Grupa prowadzi działania restrukturyzacyjne w dwóch podstawowych obszarach:
 
 
• W zakresie uporządkowania struktury właścicielskiej
 

• Trwające prace dotyczące porządkowania spółek zależnych Grupy TAURON:
• sprzedaż udziałów w około 30 spółkach,
• zakończenie procesu inkorporacji Energomix Servis i Enion Zarządzanie Aktywami przez TAURON Polska Energia.
• Zakończenie porządkowania aktywów medycznych – przejęcie ich przez Elvitę - specjalistyczną spółkę medyczną Grupy TAURON planowane na jesień 2010 r.
• Zakończenie procesu wniesienia udziałów mniejszościowych Skarbu Państwa w PKE, Enion, EnergiaPro i ESW planowane na przełom III/IV kwartału 2010 r.

 

• W zakresie wdrożenia modelu biznesowego

• Integracja działalności związanych ze sprzedażą i obsługą klienta w toku; zakończenie planowane na koniec 2010 r.
• proces utworzenia na bazie Enionu Energii, spółki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej - podział EnergiiPro Gigawat i przeniesienie części jej majątku związanego z obrotem energią elektryczną na spółkę Enion Energia,
• przeniesienie z Enionu Energii do EnergiiPro Gigawat pracowników realizujących zadania obsługi klientów.
• Proces wydzielenia z Enionu Energii majątku związanego z wytwarzaniem energii elektrycznej w OZE i przeniesienie na Tauron Ekoenergia.
• Rozpoczęcie procesu konsolidacji aktywów wytwórczych w PKE i podporządkowanie aktywów wydobywczych bezpośrednio TAURON Polska Energia.
 
 
Redukcja kosztów
Trwają intensywne działania, których celem jest redukcja kosztów
operacyjnych. W latach 2010– 2012 oszczędności mają wynieść 1 mld zł. W I półroczu 2010 r. spółka szacuje uzyskane oszczędności na poziomie ok. 140 mln zł w większości segmentów, w tym przede wszystkim w segmencie Wytwarzania, w którym udało się zaoszczędzić 106 mln zł. Najważniejsze działania to m.in.: poprawa efektywności operacyjnej i integracja aktywów wytwórczych, obniżenie obciążeń związanych z emisją zanieczyszczeń i realizacja Programu Dobrowolnych Odejść. Tauron oczekuje wzrostu oszczędności w II półroczu 2010 r. w związku z kontynuacją realizowanych procesów i wdrażaniem kolejnych we wszystkich obszarach działalności.
 
 
Program inwestycyjny
Postępują także prace związane z realizacją programu inwestycyjnego. W fazie uruchomienia lub realizacji jest wiele projektów. W I półroczu 2010 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 530 mln zł. Rok wcześniej były to 695 mln zł. Niższe inwestycje to efekt aktualizacji harmonogramów realizacji i przesunięcia planowanych nakładów na II połowę 2010 r. m.in. z powodu trudnych warunków atmosferycznych, tj. długiej i mroźnej zimy oraz powodzi. Ponadto I półrocze 2009 r. to stosunkowo wysoka baza ze względu na końcowy etap inwestycji 460 MW w El. Łagisza. Główne inwestycje w pierwszych sześciu miesiącach tego roku to nakłady na budowę nowych mocy wytwórczych (51 mln zł), budowa nowych przyłączy w segmencie Dystrybucja (132 mln zł) i budowa podziemnej infrastruktury technicznej w segmencie Wydobycie (33 mln zł).
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej; w I półroczu 2010 r. osiągnęły poziom niemal 1,1 mld zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie - ponad 800 mln zł. To pozwala na tym etapie na finansowanie inwestycji w dużej mierze ze środków własnych.
 
 
Postęp w realizacji poszczególnych inwestycji:
 
ZEC Bielsko-Biała – nowy blok ciepłowniczy
• W sierpniu 2010 r. rozpoczęła się budowa nowego bloku o mocy 50MWe/182MWt. Planowany termin oddania do eksploatacji to połowa 2013 r.
 
Farmy wiatrowe - 40 MW w Wicku
• W lipcu 2010 r. opublikowano zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie, serwis oraz finansowanie Farmy Wiatrowej Wicko. Inwestycja będzie finansowana za pomocą leasingu. Szacowana wartość projektu to 200 mln zł, a planowany termin oddania do eksploatacji to 2012 r.
 
Elektrownia Jaworzno III – nowy kocioł fluidalny (spalanie biomasy)
• Podpisany kontrakt z konsorcjum, którego liderem jest Rafako na projekt, dostawę, budowę i uruchomienie kotła biomasowego oraz układu składowania i podawania biomasy; planowany termin oddania do użytkowania – wrzesień 2012
 
Elektrownia Jaworzno III – modernizacja kotłów
• Umowa z konsorcjum utworzonym przez Fortum Power and Heat Oy oraz Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A., szacowana wartość projektu – 224 mln zł. W ramach zadania sześć kotłów typu OP-650k zostanie przystosowane do norm niższej emisji tlenków azotu, które zaczną obowiązywać od 2018 r. w Polsce. Prace rozpoczęły się w lipcu 2010 r., a planowany termin ich zakończenia to sierpień 2016 r.
EC Tychy – nowy blok kogeneracyjny oraz przebudowa kotła fluidalnego (spalanie biomasy)
 
• Uzyskanie promesy dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości do 30 mln zł na przebudowę kotła fluidalnego. Planowane jest także budowa nowego bloku kogeneracyjnego o mocy 55MWe/86MWt. Planowany termin oddania do eksploatacji to koniec 2015 r. (nowy blok), a zakończenie przebudowy kotła fluidalnego przewidziane jest na koniec 2012 r.
 
Elektrownia Jaworzno III – nowy blok węglowy 800-910 MW
• Złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w realizacji projektu przez 9 firm ze światowej i europejskiej czołówki, planowany wybór wykonawcy – II kwartał 2011 r., a planowany termin oddania do eksploatacji to 2016 r.
 
Elektrownia Stalowa Wola – nowy blok parowo-gazowy
• Inwestycja realizowana na terenie przyległym do ESW jako joint-venture z PGNIG. W toku jest wybór GW – ogłoszenia o zamówieniu do końca sierpnia. Moc nowego bloku wyniesie 400 MWe i 240 MWt. Rozpoczęcie projektu – 2010 r. ; planowany termin oddania do eksploatacji połowa 2014.
 
Elektrownia Poligeneracyjna „Kędzierzyn” – zamiar koncentracji zgłoszony 1 lipca 2010 r. do UOKiK
• Podjęto działania w celu sprzedaży 50% w spółce z Grupy TAURON, Ecocarbon do ZAK (partner Taurona w projekcie). Spółki zmierzają utworzyć joint-venture. Finalne rozpoczęcie projektu nastąpi po decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej jego dofinansowania.
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.