Grupa TAURON odnotowała wzrost przychodów i zysków po III kwartałach 2010 r.

 
  • Wzrost przychodów Grupy TAURON o 9 proc. do blisko 11 mld zł w okresie I-III kwartału 2010 r. z nieco ponad 10 mld zł przed rokiem.
  • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o niemal 5 proc. z 2,06 mld zł w okresie I-III kw. 2009 r. do 2,16 mld zł w analogicznym okresie bieżącego roku. Marża EBITDA pozostaje na wysokim poziomie niemal 20 proc.
  • Wzrost zysku netto o 6 proc. z 774,4 mln zł w I-III kw. 2009 r. do 825,1 mln zł w I-III kw. 2010 r.
  • Program redukcji kosztów operacyjnych, który w latach 2010–2012 ma przynieść 1 mld zł oszczędności, realizowany zgodnie z planem; redukcja kosztów w III kwartale 2010 r. o 93 mln zł, a narastająco od początku roku o 235 mln zł.
  • Wzrost popytu na energię elektryczną potwierdzony zwiększonym wolumenem sprzedaży w segmencie Dystrybucji z 26,8 TWh w I-III kw. 2009 r. do 27,9 TWh w I-III kw. 2010 r., co oznacza wzrost o 4,3 proc.
  • Rosnące zapotrzebowanie na energię pokryte w znacznej mierze przez segment Wytwarzanie (konwencjonalne i OZE); wzrost produkcji energii netto o 16,2 proc. z 13,4 TWh w I-III kw. 2009 r. do 15,5 TWh w I-III kw. 2010 r.
  • Wzrost sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych o 14,2 proc. z 22,2 TWh w I-III kw. 2009 r. do 25,4 TWh w I-III kw. 2010 r.; zwiększony wolumen sprzedaży to efekt wzrostu popytu wśród istniejących klientów oraz pozyskanie nowych klientów detalicznych.
  • Spadek zadłużenia finansowego netto do poziomu 131 mln zł na koniec września 2010 r. z 970 mln zł w roku poprzednim. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA wyniósł na koniec września 2010 r. zaledwie 0,05x (w odniesieniu do EBITDA za 2009 r.), podczas gdy akceptowalny przez instytucje finansujące poziom w branży energetycznej w Europie wynosi 2,5x.
  • Zapowiadane projekty inwestycyjne w większości segmentów działalności w toku; restrukturyzacja Grupy Kapitałowej realizowana zgodnie z planem.
- Konsekwentnie realizowana strategia przynosi efekty, czego potwierdzeniem są wyniki osiągnięte przez Grupę TAURON w pierwszych trzech kwartałach tego roku. Wzrosły zarówno nasze wyniki finansowe jak i operacyjne. Restrukturyzacja Grupy, program poprawy efektywności, a także dobra sytuacja rynkowa dały, w naszej ocenie, zadowalające rezultaty – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
 
- Realizowane programy restrukturyzacji i redukcji kosztów operacyjnych praktycznie we wszystkich obszarach działalności Grupy przekładają się na wymierne korzyści odzwierciedlone w postaci wysokich zysków, niskiego zadłużenia oraz wzroście potencjału inwestycyjnego. To niezwykle ważne w kontekście planów rozwojowych Grupy TAURON. Jesteśmy dziś w takim punkcie, który pozwala nam myśleć o naprawdę dużych inicjatywach i projektach, które w rezultacie przełożą się na dalszy rozwój Grupy TAURON - dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.
 
Najważniejsze wyniki finansowe:
 
Przychody
 
Grupa TAURON odnotowała w okresie I-III kw. 2010 r. przychody na poziomie niemal 11 mld zł, tj. ponad 9 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej, jak i sprzedanej energii.
 
EBITDA
 
Wzrost EBITDA Grupy TAURON wyniósł w I-III kw. 2010 r. blisko 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., tj. do poziomu 2,16 mld zł. Najwyższe wzrosty na poziomie EBITDA Grupa TAURON uzyskała w segmentach Wytwarzanie (zarówno konwencjonalne, jak i OZE) oraz Dystrybucja. Wzrost EBITDA w segmencie Wytwarzanie to, podobnie jak w poprzednich kwartałach, w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej energii, co z kolei wynika z rosnącego zapotrzebowania.
Ponadto Grupa odnotowała wyższe wpływy z tytułu kosztów osieroconych. Przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły w okresie I-III kw. 2010 r. około 350 mln zł. Udział w przychodach ogółem był na zbliżonym poziomie, tj. nieco ponad 3 proc.
Podobnie jak po 6 miesiącach 2010 r., także po III kwartałach 2010 r. bardzo dobre wyniki zostały wypracowane w segmencie Dystrybucja. To efekt wzrostu wolumenu sprzedaży, wyższych cen w taryfach, a także niższych kosztów energii na pokrycie różnic bilansowych; te ostatnie spadły rok do roku o 17,2 proc. (o 82,4 mln zł) do 397,6 mln zł.
 
Udział segmentów Wytwarzania i Dystrybucji w całości EBITDA Grupy wzrósł do ponad 80 proc.; struktura EBITDA nie zmieniła się praktycznie w stosunku do I półrocza w 2010 r.
Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby klientów końcowych. Rok do roku Grupa odnotowała przyrost liczby klientów o 20 tys. do 4 094 tys. oraz wzrost wolumenu sprzedanej energii o 14,2 proc. do 25,4 TWh. Na uwagę zasługuje bardzo duży skok wolumenu sprzedanej energii w samym III kw. 2010 roku. Wzrost wyniósł blisko 26 proc., a TAURON znalazł nabywców na 8,5 TWh energii.
Dobre wyniki sprzedaży energii pozwoliły skompensować niższe marże w segmencie Sprzedaż wynikające ze wzrostu konkurencji na rynku energii.     
 
Zysk netto
 
Wzrost wyników na poziomie operacyjnym przełożył się na wynik netto, który w I-III kw. 2010 r. był o 6 proc. wyższy niż przed rokiem i wyniósł 825,1 mln zł. Jednocześnie spółka ograniczyła zadłużenie finansowe netto, które spadło do poziomu 131 mln zł na koniec września 2010 r., z 970 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA wyniósł na koniec III kw. 2010 r. zaledwie 0,05x (w odniesieniu do EBITDA za 2009 r.), co daje spółce znaczące możliwości zaciągania zobowiązań w kontekście planowanych inwestycji. Potwierdza to akceptowalny przez instytucje finansujące poziom wskaźnika w branży energetycznej w Europie, który wynosi średnio 2,5x.
Niższe zadłużenie finansowe netto to w głównej mierze efekt obniżenia poziomu zadłużenia finansowego ogółem o 112 mln zł przy jednoczesnym wzroście stanu środków pieniężnych o 338 mln zł w stosunku do stanu na koniec czerwca 2010 r. Wtedy zadłużenie finansowe netto wynosiło 581 mln zł.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.