Ogłoszenie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych TAURON Polska Energia S.A.

​​Ogłoszenie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
TAURON Polska Energia S.A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RADA NADZORCZA
TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
 TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach
 
1. Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw Ekonomiczno - Finansowych należeć będą sprawy dot. zarządzania Pionem ds. Ekonomiczno - Finansowych w szczególności:
 
• organizowanie i kierowanie prowadzeniem rachunkowości i rozliczeń podatkowych w Spółce oraz kształtowanie strategii rachunkowości i podatków w Grupie TAURON;
• kreowanie i nadzorowanie realizacji polityki finansowej Spółki i Grupy TAURON oraz nadzorowanie bieżącej obsługi finansowej Spółki;
• sterowanie procesami informacyjnymi w obszarze planowania długoterminowego i operacyjnego oraz monitorowana realizacji strategii i planów operacyjnych poprzez prowadzenie controllingu strategicznego i operacyjnego.
 
2. Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds.  Ekonomiczno - Finansowych TAURON Polska Energia S.A. należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23 w pok. nr 05/B  (w dniach: od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 15:00), przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
 
Rada Nadzorcza
TAURON Polska Energia S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych TAURON Polska Energia S.A. w terminie do dnia 16 lutego 2011r. do godziny 15:00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.
 
3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
• posiadać wykształcenie wyższe,
• posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
• niepodlegać   określonym   w   przepisach   prawa   ograniczeniom   lub   zakazom   zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• posiadać wiedzę określoną w pkt 9 niniejszego ogłoszenia.
 
4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 
a) życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• korzystaniu w pełni z praw publicznych,
• niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”,
 
b) oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
• ukończenie studiów wyższych,
• co najmniej pięcioletni staż pracy kandydata na stanowisku kierowniczym,
• dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
 
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),
 
d) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 
5. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16 lutego 2011r. o godzinie 16:00
w siedzibie Spółki.
 
7. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania.
 
8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których zostanie dokonana ocena kandydatów, będą przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w dniu  24 lutego 2011 r. od godz. 9:00 w siedzibie Spółki. W przypadku dużej ilości kandydatów rozmowy będą kontynuowane w dniu 25 lutego 2011 r. O dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 21 lutego  2011 r. do godz. 15:00.
 
9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny będzie:
 
• wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
• znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
• znajomość zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym,
• wiedza z zakresu funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
• znajomość polityki energetycznej państwa i regulacji unijnych w zakresie przekształceń sektora elektroenergetycznego,
• znajomość zagadnień rachunkowości, oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych, zarządzania finansami w grupie kapitałowej oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
• znajomość zagadnień Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do
prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.
 
10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo:
 
• korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa personalnego,
• zaproszenia do rozmów kwalifikacyjnych tylko wybranych kandydatów,
• zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 
11. Zgłoszenia kandydatów mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 
 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.