Partnerzy ustalili zasady funkcjonowania spółki i budowy bloku w Stalowej Woli

 
 
Tauron Polska Energia SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wybudują największą w Polsce elektrociepłownię gazową w Stalowej Woli. 11 marca 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia. Szacunkowa wartość inwestycji sięga 1,9 mld złotych.
Nowoczesny blok gazowo-parowy 400 MWe i 240 MWt w Stalowej Woli zacznie pracować pod koniec 2014 roku. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG SA i Tauron Polska Energia SA posiadają po 50 procent udziałów. Praca przygotowawcze już się rozpoczęły.
Umowy precyzują m.in. zasady dostaw gazu do nowej jednostki oraz sprzedaży energii elektrycznej z bloku.
 
 
Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli jest wspólną inicjatywą dwóch partnerów, która znajduje potwierdzenie w ich strategiach. Tauron dąży do odbudowy mocy wytwórczych i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych, natomiast PGNiG chce pozyskać nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwijać działalność w sektorze elektroenergetycznym. Projekt zakłada budowę bloku gazowo-parowego wytwarzającego energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepło w postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych.
 
- Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli jest dowodem na wykorzystanie przez polskie spółki jednej z najnowocześniejszych, światowych technologii pozyskiwania energii, która dzięki niskiej emisyjności dwutlenku węgla jest szczególnie ważna dla ochrony środowiska naturalnego. Ze względu na limity emisji gazów cieplarnianych oraz obowiązek zakupu uprawnień emisyjnych CO2, wprowadzonych przez unijną politykę energetyczno-klimatyczną, budowa elektrowni gazowych okazuje się być nie tylko przyjazna środowisku, ale również bardziej opłacalna finansowo od tradycyjnych inwestycji opartych na innych surowcach. Pragnę pogratulować spółkom Tauron Polska Energia oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo za wspólną decyzję o realizacji tego przełomowego dla polskiej gospodarki projektu - stwierdził Jan Bury, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
 
- Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli może mieć w przyszłości strategiczne znaczenie dla Polski w kontekście powstającego terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, który od 2014 roku umożliwi drogą morską odbiór początkowo od 1,5 do 5 mld m3 gazu. Dodatkowe źródła surowca będą mogły być wykorzystane do produkcji energii. To przełomowy krok, ponieważ do tej pory jedynie 3 proc. polskiego rynku energii wykorzystywało technologię opartą na gazie ziemnym. Jest to znikoma część w porównaniu z innymi państwami europejskimi, np. Holandią, gdzie aż 60 proc. energii pozyskuje się z tego surowca. Reasumując mamy duży potencjał do wykorzystania – powiedział Mikołaj Budzanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
 
- Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli będzie największym i najbardziej nowoczesnym tego typu obiektem w Polsce. Jego budowa wpisuje się w strategię korporacyjną Taurona, zakładającą rozpoczęcie budowy mocy wytwórczych - wykorzystujących węgiel, gaz oraz odnawialne źródła energii. Zastosowanie nowoczesnej, wysokosprawnej technologii pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz na brak emisji dwutlenku siarki i pyłów. Te uwarunkowania ekologiczne, w świetle rygorystycznej polityki środowiskowej UE, jak i krótki czas budowy jednostki to najważniejsze argumenty przemawiające za inwestycjami gazowymi – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.
 
- Projekt w Stalowej Woli to dla nas szansa nie tylko na pozyskanie nowego, dużego odbiorcy gazu, lecz przede wszystkim milowy krok w przekształcaniu GK PGNiG w koncern multienergetyczny. Chcemy rozwijać dalsze projekty w elektroenergetyce, którą uważamy za najbardziej perspektywiczny segment rynku gazu w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze dobra współpraca z Tauronem i wspólnie zdobyte doświadczenia zaprocentują kolejnymi przedsięwzięciami, unowocześniającymi polską energetykę i zmniejszającymi jej niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Także dlatego budowa nowych elektrowni i elektrociepłowni będzie priorytetem GK PGNiG w nadchodzących latach – mówi Michał Szubski, prezes zarządu PGNiG.
 
Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez Tauron Polska Energia i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. Tauron, Elektrownia Stalowa Wola (spółka z Grupy Tauron), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy.
 
11 marca 2011 roku podpisano:
- umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola, zawartą pomiędzy Tauron Polska Energia, PGNiG, PGNiG Energia, Elektrownią Stalowa Wola oraz Elektrociepłownią Stalowa Wola,
- umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą pomiędzy PGNiG Energia, Tauron a Elektrociepłownią Stalowa Wola,
- umowę na dostawy paliwa gazowego zawartą pomiędzy PGNiG a Elektrociepłownią Stalowa Wola.
 
Umowa o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola określa szczegółowo sposób prowadzenia projektu oraz umożliwia wypracowanie ostatecznego modelu biznesowego. W trakcie jej negocjowania opracowano model finansowy, jak również podstawowe dla projektu kontrakty handlowe, tj. umowę gazową oraz umowę sprzedaży energii. Wypracowanie tych umów pozwoliło skonstruować ostateczny model biznesowy przedsięwzięcia i zapisać sposób zarządzania projektem, w tym prawa i obowiązki partnerów.
Przewiduje się realizację projektu na równych zasadach, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków.
Strony sfinansują przedsięwzięcie w około 30 proc., a pozostała część, tj. około 70 proc., pokryta zostanie finansowaniem dłużnym.
W umowie o funkcjonowaniu zdefiniowane zostały następujące założenia:
 
·         PGNiG zagwarantuje długoterminowe dostawy gazu do Elektrociepłowni Stalowa Wola,
·         PGNiG Energia oraz Tauron będą odbierać energię elektryczną wytworzoną w bloku gazowo-parowym w ilości proporcjonalnej do posiadanych udziałów w spółce celowej,
·         PGNiG Energia i Tauron zawrą z Elektrociepłownią Stalowa Wola wieloletnie umowy zakupu praw majątkowych – świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w wielkości odpowiadającej wolumenom zakupu energii elektrycznej,
·         Elektrociepłownia Stalowa Wola przejmie dostawy ciepła dla lokalnych odbiorców realizowane dotychczas przez Elektrownię Stalowa Wola - ta ostatnia będzie pełnić rolę źródła rezerwowego, co dodatkowo zapewni wysokie bezpieczeństwo dostaw,
·         intencją partnerów jest również, aby Tauron świadczył na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola usługi OHT (Operatora Handlowo-Technicznego) oraz usługi zarządzania obrotem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 
Przedmiotem umowy sprzedaży energii jest wieloletnia sprzedaż energii wytworzonej przez Elektrociepłownię Stalowa Wola do Taurona oraz PGNiG Energia. Umowa została zawarta na 14 lat. Partnerzy będą odbierać energię elektryczną w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Elektrociepłowni Stalowa Wola (strony mają po połowie w kapitale tej spółki). Łączna szacunkowa wartość umowy przypadająca na Tauron oraz PGNiG Energia wynosi około 13,56 mld zł. Przedmiotem umowy gazowej jest dostawa paliwa przez 14 lat. Roczne dostawy do bloku w Stalowej Woli ustalono na poziomie około 540 mln m3.
Oprócz rozwiązywania kwestii formalnych, trwają już przygotowania do rozpoczęcia budowy. W październiku 2010 roku w postępowaniach prowadzonych przez Elektrociepłownię Stalowa Wola, dotyczących budowy bloku parowo-gazowego o mocy ok. 400 MW, wpłynęły wnioski o dopuszczenie do udziału w procedurze. W postępowaniu na generalnego wykonawcę otrzymano 12 ofert, zaś w postępowaniu na inżyniera kontraktu - pięć ofert. Spółka wybrała już inżyniera kontraktu, natomiast generalny wykonawca zostanie wyłoniony w drugiej połowie 2011 roku.
Wcześniej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez TAURON i PGNiG wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki celowej pod nazwą Elektrociepłownia Stalowa Wola. Partnerzy projektu, poprzez swoje spółki-córki, posiadają po 50 proc. akcji tego podmiotu.
Koszt inwestycji w Stalowej Woli szacowany jest na ok. 1,9 mld zł, a zakończenie projektu planowane jest na koniec 2014 roku. Zastosowana technologia zapewni dotrzymanie wszystkich parametrów ekologicznych przy bardzo wysokiej sprawności bloku.
 
Podstawowe parametry bloku:

 

 

Wyszczególnienie
Jednostka
Wartość
Moc elektryczna elektrociepłowni
MW
400
Moc elektryczna turbiny gazowej
MW
~265
Moc elektryczna turbiny parowej
MW
~135
Sprawność bloku przy pracy kondensacyjnej
%
57
Sprawność Kogeneracji
%
68-80
Produkcja energii elektrycznej
GWh
~3 100
Produkcja ciepła
TJ
~1 800
Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej Kogeneracji
GWh
~1 010
Zużycie godzinowe gazu
m3/h
~70 000
Roczne zużycie gazu
mln Nm3/rok
ok. 540
Źródło: ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.