TAURON zaktualizował strategię

W TAURON Polska Energia przyjęto „Strategię Korporacyjną Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020”, która jest aktualizacją strategii z 2008 roku. W dokumencie przedefiniowano cele strategiczne, które umożliwią wzrost wartości Grupy. Zaktualizowana strategia koncentruje się na: wzroście w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności, efektywności operacyjnej i inwestycyjnej na poziomie najlepszych praktyk, zarządzaniu ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne oraz budowie efektywnej organizacji.
 
 
 - Dokonaliśmy przeglądu działań prowadzonych w ramach wdrażania strategii korporacyjnej z 2008 roku. Oceniliśmy ich realizację, a także zweryfikowaliśmy założenia przyjęte w ówczesnych warunkach gospodarczych. Skupiliśmy się na analizie nowych, różniących się od tych z przed dwóch lat, realiów rynkowych i trendów w elektroenergetyce oraz przesłanek prawnych, m.in. pakietu energetyczno-klimatycznego, nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, Polityki energetycznej Polski do 2030 r. W efekcie powstała aktualizacja strategii korporacyjnej, która odpowiada na najważniejsze wyzwania rynkowe oraz jasno definiuje priorytety strategiczne – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. - Kluczowym kierunkiem strategii stała się koncentracja na wzroście w obszarach działalności, w których istnieje największy potencjał osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz dywersyfikacja portfela wytwórczego. Dodatkowo podtrzymany został cel dalszej poprawy efektywności oraz budowania efektywnej organizacji. Nowym celem strategicznym dla Grupy jest zarządzanie ekspozycją na ryzyko rynkowe i regulacyjne – mówi Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia.
Wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności będzie realizowany poprzez budowę nowych mocy wytwórczych oraz okazje akwizycyjne w obszarze działalności podstawowej.
W ramach portfela wytwórczego zakłada się uruchomienie do roku 2020 nowych mocy wytwórczych na poziomie 2400 MW, w tym w szczególności: 1010 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w El. Jaworzno III, moce w kogeneracji: 50 MW w EC Tychy, 50 MW w EC Bielsko-Biała); 735 MW w technologii opartej o paliwo gazowe, w tym 335 MW w kogeneracji (udział 50 proc. w bloku gazowo-parowym 400 MW w EC Stalowa Wola, budowanym z udziałem partnera strategicznego - PGNiG oraz 135 MW w EC Katowice) oraz udział 50 proc. w bloku klasy 800 MW w El. Blachownia, budowanym z udziałem partnera strategicznego – KGHM Polska Miedź); 240 MW w biomasie (m.in. blok 50 MW w El. Jaworzno III, 40 MW w EC Tychy, 50 MW w El. Stalowa Wola. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2011-2020 wyniosą ok. 44-45 mld zł.
W ramach weryfikacji portfela aktywów wytwórczych oraz redukcji ryzyka związanego z ekspozycją na CO2 TAURON zwiększy udział posiadanej mocy w technologiach niskoemisyjnych, co oznacza  wzrost znaczenia Obszaru OZE. W 2020 roku Grupa będzie posiadać ok. 800 MW w energetyce wiatrowej i biogazowej. TAURON będzie prowadził też działania w zakresie przygotowań do procesu budowy elektrowni jądrowej.
Planowany jest rozwój Obszaru Ciepła. Docelowo obszar ten ma integrować jego dystrybutorów oraz wytwórców w jednym podmiocie gospodarczym. Do 2011 r. planowane jest zakończenie procesu integracji PEC Katowice i PEC w Dąbrowie Górniczej, a całkowite zakończenie integracji podmiotów w tym obszarze zaplanowano w roku 2013.
Efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk ma zostać osiągnięta poprzez zakończenie integracji i osiągnięcie korzyści z dalszej synergii (integracji spółek Grupy), poprawę efektywności kosztowej poprzez restrukturyzację działalności operacyjnej i integrację funkcji wsparcia oraz wdrożenie programu poprawy efektywności inwestycyjnej.
Zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne obejmuje dywersyfikację struktury aktywów wytwórczych; aktywną politykę regulacyjną zmniejszającą ryzyko i kreującą korzystne warunki do rozwoju, efektywną strategię zabezpieczeń oraz utrzymanie niskokosztowych źródeł paliwa.
Grupa zdywersyfikuje portfel wytwórczy odpowiednio dobierając poszczególne rodzaje technologii oraz wypracuje efektywną politykę zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń dostaw energii. Polityka ta umożliwi ograniczenie zmienności wyniku w Grupie poprzez zarządzanie portfelem aktywów i kontrolę limitów ryzyka.
W 2010 r. 98 proc. zainstalowanej w Grupie mocy przypadało na technologie węglowe. W 2020 r. ich udział spadnie do ok. 70 proc., w tym 15-20 proc. z nowych bloków. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej i biogazowej, wyniesie ok. 30 proc. Taka dywersyfikacja portfela odpowiada wzrostowi produkcji z 23,8 TWh w 2010 r. do 36,7 TWh w 2020 r., co stanowi wzrost o ok. 54 proc.
Efektywna strategia zabezpieczeń obejmie całość działań w łańcuchu wartości Grupy. Nowe cele handlowe dotyczyć będą: efektywnego wykorzystania aktywów Grupy, aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym w Grupie oraz rozszerzania działalności w obszarach generujących dodatkową masę marży.
Doskonalenie organizacji sprzedaży i obsługi klienta, zwiększanie kompetencji w obszarze OZE
oraz wdrożenie programu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przez cele pozwoli na budowę efektywnej organizacji – czwartego głównego celu strategicznego Grupy TAURON.
W Obszarze Sprzedaży, z uwagi na liczne zmiany dokonane w latach 2008-2010, realizowane będą cele związane przede wszystkim ze zwiększeniem marży. Zadaniami zapisanymi w Obszarze Obsługi Klienta są poprawą jakości obsługi, ujednolicenie procesów oraz optymalizacja kosztów.
Skuteczne wdrożenie strategii w pełnym łańcuchu wartości poprawi pozycję Grupy TAURON wśród wiodących firm energetycznych w regionie, zapewniając zwrot zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.