TAURON wypłaci dywidendę

6 maja obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia. Najważniejszymi punktami obrad były zatwierdzenie sprawozdań z działalności w 2010 r., sprawozdań finansowych, podział zysku oraz udzielenie absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej.
 
Podczas obrad rozpatrzono sprawozdania i wnioski, a następnie podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu TAURON Polska Energia oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej TAURON Polska Energia za rok obrotowy 2010; zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAURONA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej zgodnych z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.
ZWZ podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda wyniesie prawie 263 mln zł, co daje 0,15 zł na jedną akcję,dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca br., a jej wypłata nastąpi 20 lipca, co jest zgodne z rekomendacją zarządu spółki.
ZWZ udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2010 oraz podjęło uchwałę dotyczącą ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki. W skład ośmioosobowej rady nadzorczej spółki trzeciej kadencji wejdą: Antonii Tajduś, Agnieszka Trzaskalska, Leszek Koziorowski, Jacek Kuciński, Włodzimierz Luty, Michał Michalewski, Jacek Szyke i Marek Ściążko.
Z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010 rozpoczęła sie również trzecia kadencja, wybranego przez radę nadzorczą 24 lutego, zarządu spółki w składzie: Dariusz Lubera – prezes zarządu oraz wiceprezesi zarządu: Joanna Schmid (ds. strategii i rozwoju), Dariusz Stolarczyk (ds. korporacji), Krzysztof Zamasz (ds. handlowych), Krzysztof Zawadzki(ds. ekonomiczno – finansowych). Do tego momentu zarząd Taurona pracował w ramach drugiej kadencji, która rozpoczęła się w marcu 2008 r.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.