Grupa TAURON odnotowała wzrost przychodów i zysków w I kw. 2011 r.

 • Przychody Grupy TAURON to prawie 5,3 mld zł w I kw. 2011 r. Po doprowadzeniu do porównywalności [1] przychody Grupy wyniosłyby ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w stosunku do I kw. 2010 r., kiedy to Grupa wypracowała niemal 3,8 mld zł przychodów.
 • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 4,7 proc. do 860 mln zł w I kw. 2011 r. z około 822 mln zł rok temu. Marża EBITDA wyniosła 16,2 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności1 20,8 proc., co oznacza utrzymanie jej na poziomie zbliżonym do I kw. 2010 r., kiedy wyniosła ona 21,7 proc.
 • Wzrost zysku netto o 7,9 proc. z prawie 360 mln zł w I kw. 2010 r. do blisko 388 mln zł w I kw. 2011 r.
 • Program redukcji kosztów operacyjnych o 1 mld zł na lata 2010-2012 zrealizowany w 35 proc.; 87 mln zł oszczędności w I kw. 2011 r.
 • Stabilny wzrost zapotrzebowania na energię Grupy potwierdzony wzrostem wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii
 • Znacząca część popytu pokryta przez własne źródła; 5,9 TWh wyprodukowane przez segment Wytwarzanie łącznie z OZE w I kw. 2011 r., czyli 11,1 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Zwiększony wolumen dostarczonej energii przez segment Dystrybucji. W I kw. 2011 r. było to 10 TWh, czyli 3,7 proc. więcej niż przed rokiem
 • Wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 7,7 proc. z prawie 8,6 TWh w I kw. 2010 r. do ponad 9,2 TWh w I kw. 2011 r.; zwiększony wolumen sprzedaży to efekt wzrostu popytu wśród posiadanych oraz pozyskanie nowych klientów
 • Dalszy wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. W I kw. 2011 r. TAURON miał ich ponad 4,12 mln, czyli 21 tys. więcej niż na koniec I kw. 2010 r
 • Zapowiadane projekty inwestycyjne w większości segmentów działalności w toku; restrukturyzacja Grupy Kapitałowej realizowana zgodnie z planem
 • Aktualizacja „Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020.”
 
 
- Wyniki Grupy TAURON stabilnie rosną, co z pewnością powinno cieszyć inwestorów. Intensywnie pracujemy nad dalszą poprawą rezultatów realizując równolegle wiele inicjatyw w obszarach poprawy efektywności operacyjnej, inwestycji czy finansowania. Ważnym wydarzeniem jest dostosowanie naszej strategii do zmieniających się dynamicznie warunków rynkowych. Chcemy, by główny cel, jakim jest wzrost wartości Grupy, był zmaksymalizowany, stąd aktualizacja naszej strategii – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
 
Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe
 
Kluczowe dane operacyjne
I kwartał
2010 r.
I kwartał
2011 r.
Zmiana
 
Wydobycie węgla kamiennego (mln ton)
1,36
1,15
-15,4%
Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto) (TWh)
5,31
5,90
11,1%
W tym: ze źródeł odnawialnych
0,23
0,23
0,0%
Wytwarzanie ciepła (PJ)
8,11
7,36
-9,2%
Dystrybucja (TWh)
9,64
10,0
3,7%
Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)
8,58
9,24
7,7%
Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)
4.104
4.125
0,5%
 
Wyniki finansowe za I kw. 2011 r.
I kwartał
2010 r.
I kwartał
2011 r.
Zmiana
 
Przychody (mln zł)
3 794
5 299
39,7%
       doprowadzone do porównywalności [2]
3 794
4 145
9,3%
EBITDA (mln zł)
822
860
4,7%
EBIT (mln zł)
476
511
7,3%
Zysk netto (mln zł)
360
388
7,9%
 
Przychody
 
Grupa TAURON uzyskała w I kw. 2011 r. przychody na poziomie 5,3 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności2 przychody Grupy wyniosłyby ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w stosunku do I kw. 2010 r., kiedy Grupa wypracowała niemal 3,8 mld zł przychodów. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej i sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. W I kw. 2011 r. kontynuowany był trend spadkowy udziału przychodów z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT). Choć ich wartość była zbliżona do I kw. 2010 r. i wyniosła 73 mln zł, ich udział w przychodach spadł z 1,9% przed rokiem do 1,4% w I kw. 2011 r.
 
- Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest bardzo dobra. Rezultaty wypracowane w I kwartale 2011 r. dają powody do zadowolenia. Odnotowaliśmy wzrost wszystkich kluczowych wyników. Ponadto nasze zadłużenie utrzymuje się na niskim i bezpiecznym poziomie, co w kontekście planowanego wzrostu liczby inwestycji w nadchodzących latach jest niezwykle istotne – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. - Istotnym elementem pozytywnie wpływającym na wyniki TAURON jest skutecznie realizowany program poprawy efektywności. Cel 1 mld zł oszczędności na lata 2010-2012 jest realizowany zgodnie z planem.
 
EBITDA i zysk netto
 

W I kw. 2011 r. Grupa TAURON odnotowała wzrost kluczowego wskaźnika, jakim jest EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację), o 4,7 proc. do 860 mln zł w stosunku do 822 mln zł wypracowanych w tym samym okresie 2010 r. Marża EBITDA wyniosła 16,2 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności 20,8 proc. Oznacza to utrzymanie rentowności na poziomie EBITDA zbliżonej do I kw. 2010 r., kiedy wyniosła ona 21,7 proc. Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Największy wpływ na wzrost EBITDA miały Wytwarzanie oraz Dystrybucja. Obszary te zapewniły blisko 80 proc. EBITDA Grupy w I kwartale 2011 r., podczas gdy przed rokiem było to 6 pkt. proc. mniej. Wartość EBITDA Wytwarzania wyniosła 352 mln zł, czyli blisko 10 proc. więcej niż w I kw. 2010 r. W segmencie Dystrybucja wzrost był jeszcze większy i wyniósł ponad 17 proc., a EBITDA miała wartość ponad 328 mln zł. W przypadku OZE spółka podwoiła EBITDA w I kwartale 2011 r. do 40 mln zł z 19 mln zł przed rokiem. Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na wzrost zysku netto Grupy TAURON, który wyniósł w I kw. 2011 r. 388 mln zł, tj. o 7,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Poprawa wyników to także efekt konsekwentnie realizowanej polityki poprawy efektywności. Program na lata 2010-2012 r. przyniósł już ponad 350 mln zł oszczędności z zaplanowanego 1 mld zł. Tylko w I kw. 2011 r. program zapewnił 87 mln zł oszczędności.[1] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I kw. 2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.
[2] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I kw. 2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.