Dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków Grupy TAURON w I półroczu 2011 r.

 
• Przychody Grupy TAURON w I półroczu 2011 r. wyniosły ponad 10,3 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności [1] przychody Grupy wyniosłyby około 8,1 mld zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w stosunku do I połowy 2010 r., kiedy to Grupa TAURON wypracowała niemal 7,3 mld zł przychodów.
 
• Nastąpiło zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 11,2 proc. do ponad 1,6 mld zł w I połowie 2011 r. z niemal 1,5 mld zł rok temu. Marża EBITDA wyniosła 15,8 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności1 20,2 proc., co oznacza utrzymanie jej na identycznym poziomie w stosunku do I półrocza 2010 r.
 
• Wzrósł zysk netto o 27,1 proc. z 573 mln zł w I półroczu 2010 r. do 728 mln zł w I półroczu 2011 r.
 
• Program redukcji kosztów operacyjnych o 1 mld zł na lata 2010-2012 zrealizowany został w 50 proc.; 112 mln zł oszczędności przypada na II kwartał 2011 r.
 
• Dalszy stabilny wzrost zapotrzebowania na energię Grupy potwierdzony wzrostem wolumenów wyprodukowanej, dystrybuowanej i sprzedanej energii.
 
• Znacząca część popytu pokryta przez własne źródła; ponad 11,2 TWh wyprodukowane przez segment Wytwarzanie łącznie z OZE w I półroczu 2011 r., czyli o 9,8 proc. więcej niż rok wcześniej. 
 
• Zwiększony wolumen dostarczonej energii przez segment Dystrybucji. W I półroczu 2011 r. było to ponad 19,4 TWh, czyli o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem.
 
• Wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 10,2 proc. z 16,9 TWh w półroczu 2010 r. do blisko 18,6 TWh w I półroczu 2011 r.; zwiększony wolumen sprzedaży osiągnięty na dotychczasowej bazie klientów oraz dzięki pozyskaniu nowych.
 
• Dalszy wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. W I półroczu 2011 r. TAURON miał ich blisko 4,13 mln, czyli 10 tys. więcej niż na koniec I półrocza 2010 r.
 
• Blisko 50-proc. wzrost wartości inwestycji do 789 mln zł w I półroczu 2011 r.; zapowiadane projekty inwestycyjne w większości segmentów działalności w toku; restrukturyzacja Grupy Kapitałowej realizowana zgodnie z planem.
 
- II kwartał oraz całe I półrocze tego roku z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Wzrost wyników daje powody do zadowolenia. To efekt intensywnej pracy i konsekwentnie realizowanej strategii. Dzięki wielu programom prowadzonym we wszystkich segmentach uzyskujemy efekty zarówno po stronie przychodowej, jak i kosztowej. W rezultacie rosną przychody i jeszcze szybciej zyski – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Nadal widzimy rezerwy w Grupie, które można uwolnić, a skutecznie realizowana restrukturyzacja i program efektywności tylko nam w tym mogą pomóc.
 
Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe
 
 
Kluczowe dane operacyjne
II kwartał
2010 r.
II kwartał
2011 r.
Zmiana
I półrocze 2010 r.
I półrocze 2011 r.
Zmiana
Wydobycie węgla kamiennego (mln ton)
0,86
1,44
67,9%
2,22
2,60
17,0%
Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto) (TWh)
4,90
5,31
8,3%
10,21
11,21
9,8%
W tym: ze źródeł odnawialnych
0,3
0,23
-23,2%
0,53
0,46
-13,1%
Wytwarzanie ciepła (PJ)
2,41
2,04
-15,4%
10,52
9,40
-10,6%
Dystrybucja (TWh)
9,11
9,41
3,3%
18,76
19,42
3,5%
Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)
8,27
9,34
12,8%
16,90
18,57
10,2%
Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)
4 118
4 128
0,3%
4 118
4 128
0,3%
 
 
 
Wyniki finansowe za II kw. i I pół. 2011 r.
II kwartał
2010 r.
II kwartał
2011 r.
Zmiana
I półrocze 2010 r.
I półrocze 2011 r.
Zmiana
Przychody (mln zł)
3 466
5 032
45,2%
7 260
10 331
42,3%
doprowadzone do porównywalności [2]
3 466
3 941
13,7%
7 260
8 086
11,4%
EBITDA (mln zł)
648
775
19,5%
1 470
1 635
11,2%
EBIT (mln zł)
307
427
39,2%
783
938
19,8%
Zysk netto (mln zł)
213
340
59,3%
573
728
27,1%


[1] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I półroczu 2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.
 
[2] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I półroczu 2010  r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.
 
 
 
Przychody
Grupa TAURON odnotowała w I półroczu 2011 r. przychody na poziomie ponad 10,3 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności2 przychody Grupy wyniosłyby około 8,1 mld zł, co oznacza wzrost o 11,4 proc. w stosunku do I półrocza 2010 r., kiedy Grupa wypracowała blisko 7,3 mld zł przychodów. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej i sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. W I półroczu 2011 r. spadły natomiast przychody z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one około 168 mln zł przy 1,6 proc. udziale w przychodach, wobec 221 mln zł i 3 proc. udziału w przychodach w I półroczu 2010 r. Jest to już trwała tendencja, która potwierdza uniezależnianie się Grupy TAURON od tego źródła przychodów.
 
- Za nami dobry kwartał i dobre półrocze. Nadal poprawiamy wyniki, mimo że baza jest coraz wyższa. Tak dynamiczny wzrost wyników finansowych zarówno w II kwartale, jak i całym półroczu oraz utrzymanie marży EBITDA na ponad 20 proc. poziomie przy rosnącej sprzedaży, zawdzięczamy przede wszystkim działaniom prowadzonym w Grupie, a także dobrej sytuacji na rynku energii. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że uporaliśmy się z problemami geologicznymi związanymi z wydobyciem węgla, co  znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego segmentu. Zyski były wyższe niemal w każdym z obszarów naszej działalności – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.
 
EBITDA i zysk netto
 
Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w I półroczu 2011 r. ponad 1,6 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 11 proc. w stosunku do niemal 1,5 mld zł wypracowanych w tym samym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA wyniosła 15,8 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności 20,2 proc., czyli dokładnie tyle samo co w I półroczu 2010 r. Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Wartość EBITDA Wytwarzania wyniosła ponad 655 mln zł, czyli blisko 4 proc. więcej niż w I połowie 2010 r. W segmencie Dystrybucja wzrost był znacznie większy i wyniósł niemal 21 proc., a EBITDA miała wartość ponad 664 mln zł. Obszary te zapewniły ponad 80 proc. EBITDA Grupy w I półroczu 2011 r., podobnie jak przed rokiem. Największy wzrost dotyczy segmentu Wydobycia, gdzie spółka osiągnęła ponad 61 proc. wzrost EBITDA w I półroczu 2011 r. do ponad 97 mln zł z ponad 60 mln zł przed rokiem.
 
Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na wzrost zysku netto Grupy TAURON, który w I półroczu 2011 r. wyniósł 728 mln zł, tj. o 27,1 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to spółka miała 573 mln zł zysku netto. Poprawa wyników to także efekt konsekwentnie realizowanej polityki poprawy efektywności. Program na lata 2010-2012 r. przyniósł już niemal połowę zakładanych oszczędności z zaplanowanego 1 mld zł. W II kwartale 2011 r. program zapewnił 112 mln zł oszczędności.
 
Inwestycje i zadłużenie
 
Grupa TAURON znacząco zwiększyła wartość inwestycji w I półroczu 2011 r. Wyniosły one 789 mln zł i były o 48,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większość inwestycji (88 proc.) koncentrowało się na segmentach Dystrybucji i Wytwarzania. Znaczący wzrost CAPEX w obszarze Wytwarzania wynika ze wzrostu nakładów na nowe moce wytwórcze (z 51 do 122 mln zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx oraz modernizację istniejących kotłów na kotły biomasowe). W obszarze Dystrybucji wzrost CAPEX wynika ze wzrostu wydatków na modernizację istniejącego majątku sieciowego (o ok. 70 mln zł). Wzrost nakładów na budowę nowych przyłączy wynosił ok. 8 mln zł. 
Potrzeby inwestycyjne finansowane są przy dalszym spadku zadłużenia, które wyniosło na koniec czerwca 1,3 mld zł. 3 miesiące wcześniej było to 1,4 mld zł, a na koniec ubiegłego roku około 1,5 mld zł. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost środków pieniężnych z 850 mln zł na koniec marca 2011 r. do niemal 1,4 mld zł na koniec czerwca tego roku.

 
 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.