Ponad 1 mld zł zysku netto Grupy TAURON

  • Przychody Grupy TAURON w okresie I-III kwartał 2011 r. wyniosły około 15,2 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności[1] sprzedaż Grupy wyniosłaby około 11,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 r., kiedy to TAURON wypracował niemal 11 mld zł przychodów.
  • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 9,8 proc. do blisko 2,4 mld zł w okresie I-III kwartał 2011 r. z niemal 2,2 mld zł rok temu. Marża EBITDA wyniosła 15,6 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności1 20 proc. Przed rokiem - po 9 miesiącach 2010 r. - Grupa miała 19,7 proc. marży.
  • Wzrost zysku netto o 23,7 proc. z 825 mln zł po trzech kwartałach 2010 r. do 1,02 mld zł w tym samym okresie 2011 r. Już tylko niespełna 3 proc. zysku netto przypada na akcjonariuszy mniejszościowych, podczas gdy przed rokiem było to 15 proc.
  • Program redukcji kosztów operacyjnych o 1 mld zł na lata 2010-2012 zrealizowany w niemal 60 proc.; 78 mln zł oszczędności przypada na III kwartał 2011 r.
  • Produkcja energii w trzech kwartałach 2011 roku wzrosła o 4,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku z 15,5 TWh do 16,3 TWh (Wytwarzanie łącznie z segmentem OZE). 
  • Zwiększony wolumen energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W okresie I-III kwartał 2011 r. było to ponad 28,8 TWh, czyli o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem.
  • Wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 6,8 proc. z 25,4 TWh w okresie I-III kwartał 2010 r. do ponad 27,1 TWh w tym samym okresie tego roku; zwiększony wolumen sprzedaży osiągnięty na dotychczasowej bazie klientów oraz dzięki pozyskaniu nowych.
  • Dalszy wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. Na koniec września 2011 r. TAURON miał ich blisko 4,14 mln, o 8 tys. więcej niż rok wcześniej.
  • Ponad 60-proc. wzrost wartości inwestycji do ponad 1,4 mln zł w 9 miesiącach 2011 r. przy utrzymaniu niskiego poziomu zadłużenia; zapowiadane projekty inwestycyjne w większości segmentów działalności w toku.

- Wyniki wypracowane w trzecim kwartale oraz dziewięciu miesiącach tego roku są zgodne nie tylko z naszymi oczekiwaniami. To daje powody do zadowolenia. Przewidywalność w niepewnych czasach to atut, który przynosi nam realne korzyści. Jest on szczególnie istotny w kontekście naszych planów rozwojowych związanych m.in. z realizowanymi inwestycjami czy akwizycjami. Nadal będziemy prowadzić także programy związane z restrukturyzacją i wzrostem efektywności kosztowej – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Kluczowe dane operacyjne

III kwartał

2010 r.

III kwartał

2011 r.

Zmiana

(proc.)

I-III kwartał 2010 r.

I-III kwartał 2011 r.

Zmiana

(proc.)

Wydobycie węgla kamiennego (mln ton)

1,17

1,18

0,9

3,38

3,78

11,8

Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto) (TWh)

5,33

5,09

(4,5)

15,54

16,30

4,9

W tym: ze źródeł odnawialnych

0,32

0,31

(4,3)

0,85

0,77

(9,8)

Wytwarzanie ciepła (PJ)

1,28

0,99

(22,7)

11,8

10,39

(11,9)

Dystrybucja (TWh)

9,18

9,41

2,5

27,94

28,82

3,1

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

8,54

8,54

0

25,39

27,11

6,8

Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

4 129

4 137

0,2

4 129

4 137

0,2

 

Wyniki finansowe za III kw. i I-III kw. 2011 r.

III kwartał

2010 r.

III kwartał

2011 r.

Zmiana

(proc.)

I-III kwartał 2010 r.

I-III kwartał 2011 r.

Zmiana

(proc.)

Przychody (mln zł)

3 690,6

4 835,7

 

31,0

 

 

10 950,9

 

 

15 166,8

 

 

38,5

 

doprowadzone do porównywalności[2]

3 690,6

3 784,0

2,5

10 950,9

11 870,0

8,4

EBITDA (mln zł)

689,6

735,8

6,7

2 159,5

2 370,7

9,8

EBIT (mln zł)

345,2

382,9

10,9

1 127,9

1 320,9

17,1

Zysk netto (mln zł)

w tym udział akcjonariuszy mniejszościowych

252,1

13 proc.

292,4

1 proc.

16,0

 

825,1

15 proc.

1 020,4

3 proc.

23,7

 

 

Przychody  

Grupa TAURON odnotowała w trzech kwartałach 2011 r. przychody na poziomie około 15,2 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności2 przychody Grupy wyniosłyby około 11,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 r., kiedy Grupa wypracowała niemal 11 mld zł. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu wytworzonej i sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. Od początku tego roku spadły natomiast przychody z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one około 276 mln zł przy 2,3-proc. udziale w przychodach doprowadzonych do porównywalności2, wobec 350 mln zł i 3,2 proc. udziału w przychodach w okresie I-III kwartał 2010 r. Jest to już trwała tendencja, która potwierdza uniezależnianie się Grupy TAURON od tego źródła przychodów.

- Wyniki osiągnięte przez Grupę TAURON są nieco wyższe od konsensusu prognoz analityków, co daje nam dużą satysfakcję. Nadal pracujemy nad tym, aby nasza efektywność rosła, co potwierdza wzrost marży EBITDA przy rosnącej skali działalności – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – W ostatnich miesiącach widoczne jest przyspieszenie inwestycji. To oczywiście w krótkim czasie generuje koszty, ale chcemy je zminimalizować wykorzystując najlepsze możliwe źródła finansowania, także te preferencyjne. Dobra sytuacja finansowana znacząco nam w tym pomaga.

EBITDA i zysk netto

Wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w trzech kwartałach 2011 r. blisko 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 10 proc. w stosunku do prawie 2,2 mld zł osiągniętych w tym samym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA wyniosła 15,6 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności 20,0 proc., czyli o 0,3 proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. EBITDA  segmentu Dystrybucja wyniosła w okresie od stycznia do września ponad 1 mld zł i była niemal 20 proc. wyższa niż przed rokiem.

Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na wzrost zysku netto Grupy TAURON, który w trzech pierwszych kwartałach 2011 r. wyniósł ponad 1 mld zł, tj. o 23,7 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to spółka miała 825 mln zł zysku netto. Istotny jest również spadek udziału akcjonariuszy mniejszościowych w zysku netto Grupy TAURON. Spadł on w ciągu roku z 15 proc. do około 3 proc. w okresie styczeń - wrzesień 2011 r. W samym trzecim kwartale wyniósł on już około1 proc.

Poprawa wyników to także efekt konsekwentnie realizowanej polityki poprawy efektywności. Program na lata 2010-2012 r. przyniósł już 572 mln zł zakładanych oszczędności z zaplanowanego 1 mld zł. W III kwartale 2011 r. program zapewnił 78 mln zł oszczędności.

Inwestycje i zadłużenie

Grupa TAURON znacząco zwiększyła wartość inwestycji w trzech kwartałach tego roku. Wyniosły one ponad 1,4 mld zł i były o 62 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Większość inwestycji (niemal 90 proc.) prowadzonych było w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania. Znaczący wzrost CAPEX w obszarze Wytwarzania wynika ze wzrostu nakładów na nowe moce wytwórcze (ze 122 do 255 mln zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx oraz modernizacje istniejących kotłów węglowych na biomasowe). W obszarze Dystrybucji wzrost CAPEX wynika ze wzrostu wydatków na modernizację istniejącego majątku sieciowego (o ok. 133 mln zł). Wzrost nakładów na budowę nowych przyłączy wynosił ok. 93 mln zł. 

Potrzeby inwestycyjne finansowane są przy dalszym niewielkim poziomie zadłużenia, które na koniec września było takie jak trzy miesiące wcześniej i wyniosło około 1,3 mld zł. Spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych z prawie 1,4 mld zł do blisko 0,9 mld zł w związku z intensyfikacją inwestycji, które były szczególnie widoczne w III kwartale (ponad 40 proc. wydatków poniesionych od początku roku). Poziom zadłużenia netto pozostaje na niskim poziomie 0,16 w stosunku do EBITDA. Nawet po zamknięciu akwizycji GZE od Vattenfall i sfinansowaniu jej  długiem  w wysokości 3,5 mld zł zadłużenie netto pozostanie na niskim poziomie w stosunku do porównywalnych spółek z branży. Oczekiwany współczynnik długu netto do EBITDA wyniesie 1,2.[1] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I-III kwartale  2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.

[2] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w I-III kwartale  2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.