Grupa TAURON poprawiła wyniki

  • Przychody Grupy TAURON w  2011 r. wyniosły blisko 20,8 mld zł. Po doprowadzeniu do porównywalności[1] sprzedaż Grupy wyniosłaby około 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu do 2010 r., kiedy to TAURON wypracował ponad 15,4 mld zł przychodów.
  • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 9,6 proc. do ponad 3 mld zł w 2011 r. z niemal 2,8 mld zł w roku poprzednim. Marża EBITDA wyniosła 14,6 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności1 18,4 proc. W roku 2010 marża Grupy wyniosła 17,9 proc. marży.
  • Wzrost zysku netto o 25 proc. z 991 mln zł w 2010 r. do 1,24 mld zł w 2011 r. Już tylko 1,6 proc. zysku netto przypada na akcjonariuszy mniejszościowych, podczas gdy przed rokiem było to 13,4 proc.
  • Program redukcji kosztów operacyjnych o 1 mld zł na lata 2010-2012 zrealizowany w ponad 66 proc.; 366 mln zł oszczędności zanotowano w 2011 r.
  • Produkcja energii w 2011 r. wzrosła o 0,3 proc. w stosunku do roku 2010 z 21,32 TWh do 21,38 TWh (Wytwarzanie łącznie z segmentem OZE). 
  • Zwiększony wolumen energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W 2011 r. było to 38,24 TWh, czyli o 1,9 proc. więcej niż przed rokiem.
  • Wzrost sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 3,4 proc. z 34,34 TWh w 2010 r. do 35,52 TWh w roku 2011; zwiększony wolumen sprzedaży osiągnięty wśród dotychczasowych klientów oraz dzięki pozyskaniu nowych.
  • Systematyczny wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. Na koniec 2011 r. TAURON miał ich ponad 4,14 mln, o 28 tys. więcej niż rok wcześniej.
  • Ponad 56-proc. wzrost wartości inwestycji do ponad 2,5 mld zł w 2011 r.

- Wyniki wypracowane przez Grupę TAURON w ubiegłym roku po raz kolejny dobrze wpisują się w oczekiwania rynku. Na szczególną uwagę zasługują dwucyfrowe wzrosty zysku operacyjnego oraz zysku netto. Strategia, którą konsekwentnie realizuje TAURON, powinna pozwolić na kontynuację wzrostu wyników, co dodatkowo zostanie wzmocnione poprzez zrealizowaną pod koniec ubiegłego roku akwizycję Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Pracujemy równolegle nad wieloma inicjatywami, takimi jak poprawa efektywności, integracja aktywów GZE czy przyspieszenie programu inwestycyjnego. Wszystkie te działania mają na celu systematyczny wzrost wartości Grupy.

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Kluczowe dane operacyjne

IV kwartał

2010 r.

IV kwartał

2011 r.

Zmiana

(proc.)

2010 r.

2011 r.

Zmiana

(proc.)

Wydobycie węgla kamiennego (mln ton)

1,12

0,8

(28,5)

4,5

4,58

1,7

Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto) (TWh)

5,78

5,08

(12,2)

21,32

21,38

0,3

W tym: ze źródeł odnawialnych

0,25

0,22

(11,9)

1,1

0,99

(9,9)

Wytwarzanie ciepła (PJ)

6,49

5,57

(14,2)

18,29

15,96

(12,7)

Dystrybucja (TWh)

9,45

9,41

(0,3)

37,52

38,24

1,9

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

8,95

8,41

(6,1)

34,34

35,52

3,4

Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

4115

4143

0,7

4115

4143

0,7

 

Wyniki finansowe

IV kwartał

2010 r.

IV kwartał

2011 r.

Zmiana

(proc.)

 2010 r.

2011 r.

Zmiana

(proc.)

Przychody (mln zł)

4 478,0

5 588,4

24,8

15 428,9

20 755,2

34,5

doprowadzone do porównywalności[2]

4 478,0

4 536,0

1,3

15 428,9

16 406,0

6,3

EBITDA (mln zł)

599,0

652,3

8,9

2 758,5

3 023,0

9,6

EBIT (mln zł)

271,3

290,5

7,1

1 399,3

1 611,5

15,2

Zysk netto (mln zł)

w tym udział akcjonariuszy mniejszościowych

166,3

5,6 proc.

219,0

(3,0) proc.

31,7

991,4

13,4 proc.

1 239,4

1,6 proc.

25,0

 

Przychody

Grupa TAURON miała w 2011 r. około 20,8 mld zł przychodów. Po doprowadzeniu do porównywalności2 przychody wyniosłyby około 16,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w stosunku do 2010 r., w którym Grupa wypracowała ponad 15,4 mld zł. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. W 2011 r. spadły natomiast przychody z tytułu kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one około 415 mln zł przy 2,5-proc. udziale w przychodach doprowadzonych do porównywalności2, wobec 438 mln zł i 2,8 proc. udziału w przychodach w 2010 r.

- Wypracowane przez TAURON wyniki, w trudniejszym niż przed rokiem otoczeniu rynkowym, dają nam powody do satysfakcji. Zakładając warunki porównywalne (bez sprzedaży większości wolumenu produkcji energii przez rynek publiczny), osiągnęliśmy wzrost marży EBITDA przy rosnącej skali działalności. Działania związane z poprawą efektywności czy reorganizacją Grupy przynoszą więc wymierne korzyści – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Powody do zadowolenia dają także wyniki GZE wypracowane w 2011 r. Ich wpływ na wyniki Grupy nie był jeszcze znaczący z uwagi na zasady konsolidacji, ale poziom EBITDA, która przekroczyła w całym 2011 r. 500 mln zł, to dobry sygnał na przyszłość przed uzyskaniem wielu synergii wynikających z akwizycji.

EBITDA i zysk netto

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w 2011 r. ponad 3 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 10 proc. w stosunku do prawie 2,8 mld zł osiągniętych w 2010 r. Marża EBITDA wyniosła 14,6 proc., a po doprowadzeniu do porównywalności 18,4 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. Grupa odnotowała znaczący wzrost EBITDA w segmentach Dystrybucja i Sprzedaż, które łącznie wzrosły o około 240 mln zł do niemal 1,6 mld zł. Na uwagę zasługuje uzyskanie dodatnich rentowności w segmencie Sprzedaży w IV kwartale 2011 r. zarówno na poziomie EBITDA, jak i zysku netto.  

Istotny wkład do wyników Grupy TAURON w 2012 r. będzie mieć akwizycja Grupy GZE, której EBITDA w 2011 r. wyniosła 508 mln zł, czyli niemal 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na wzrost zysku netto Grupy TAURON, który w 2011 r. wyniósł ponad 1,2 mld zł, tj. o 25 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy to spółka miała 991 mln zł zysku netto. Istotne jest również zmniejszenie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w zysku netto Grupy TAURON. Spadł on w ciągu roku z 13,4 proc. do około 1,6 proc. w 2011 r. W IV kwartale ta wartość była nawet ujemna i wyniosła – 3 proc. z powodu trwających procesów nabywania akcji i udziałów od udziałowców niekontrolujących oraz przymusowego odkupu akcji w celu ich umorzenia.

Poprawa wyników to także efekt konsekwentnie realizowanej polityki poprawy efektywności.

Inwestycje i zadłużenie

Grupa TAURON znacząco zwiększyła wartość inwestycji w 2011 r. Wyniosły one ponad 2,5 mld zł i były o 56 proc. wyższe niż w roku 2010. Większość inwestycji (około 88 proc.) prowadzonych było w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania. Znaczący wzrost CAPEX w obszarze Wytwarzania wynika przede wszystkim z wejścia w fazę zaawansowanej realizacji inwestycji związanych z odbudową mocy (50 MW w EC Bielsko-Biała oraz 50 MW OZE  w El. Jaworzno III - wzrost z tego tytułu o około 0,3 mld zł) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx w El. Jaworzno III i Łaziska oraz instalację biomasową na kotle K-10 w El. Stalowa Wola - wzrost z tego tytułu to około 0,2 mld zł). W obszarze Dystrybucji wzrost CAPEX (o około 0,4 mld zł) wynika przede wszystkim ze zwiększenia nakładów na modernizację istniejącego majątku sieciowego (o około 0,2 mld zł) oraz na budowę nowych przyłączy (o około 0,1 mld zł).

Na koniec grudnia 2011 r. zadłużenie Grupy TAURON wyniosło około 4,5 mld zł wobec około 1,3 mld zł na koniec września ubiegłego roku. Zwiększenie poziomu zadłużenia finansowego na koniec 2011 r. związane jest z emisją obligacji, przeznaczonych m.in. na nabycie GZE. Spółka odnotowała zmniejszenie środków pieniężnych z prawie 0,9 mld zł do ponad 0,5 mld zł. To z jednej strony efekt akwizycji GZE, ale także intensyfikacji działań związanych z programem inwestycyjnym. Rozpędu nabierają m.in. inwestycje w Elektrowni Jaworzno III (trwa przetarg na wykonawcę bloku 910 MW), Elektrociepłowni Stalowa Wola czy projekty w obszarze ciepła i zielonej energii. Nawet po zamknięciu akwizycji GZE od Vattenfall i sfinansowaniu jej długiem w wysokości 3,3 mld zł zadłużenie netto pozostaje na niskim poziomie w stosunku do porównywalnych spółek z branży. Stosunek zadłużenia finansowego netto do EBITDA wyniósł na koniec 2011 r., 1,33.


[1] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w 2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.

[2] W związku ze zmianą modelu sprzedaży energii elektrycznej, wartość przychodów z obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez obrót publiczny w  2010 r. stanowiła sprzedaż wewnętrzną w Grupie i podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Rozmiar 86.5 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.