Grupa TAURON: poprawa wyników w I kwartale 2012 r.

Przychody na poziomie 6,5 mld zł, EBITDA w wysokości niemal 1 mld zł

  • Przychody Grupy TAURON w I kwartale 2012 r. wyniosły blisko 6,5 mld zł, czyli ponad 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to TAURON wypracował 5,3 mld zł przychodów.
  • Zwiększenie EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) o 13,3 proc. do blisko 1 mld zł w I kw. 2012 r. z 861 mln zł w roku poprzednim. Marża EBITDA wyniosła 15,1 proc.  
  • Wzrost zysku netto o 3,1 proc. z 388 mln zł w I kwartale 2011 r. do 400,2 mln zł w I kwartale 2012 r.
  • Wzrost produkcji węgla handlowego o 5,2 proc. z 1,15 mln ton w I kwartale 2011 r. do 1,21 mln ton w I kwartale tego roku.
  • Produkcja energii w I kwartale 2012 r. wyniosła 4,97 TWh. Rok wcześniej w tym samym okresie 5,90 TWh. Ponad 30-proc. wzrost wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych - z 0,23 TWh do 0,3 TWh rok do roku.
  • Zwiększony wolumen energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W I kwartale 2012 r. było to 12,70 TWh, czyli o 28,4 proc. więcej niż przed rokiem.
  • Podobne tempo wzrostu (27,6 proc.) sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, z 9,24 TWh w I kwartale 2011 r. do 11,8 TWh w I kwartale 2012 r.; zwiększony wolumen sprzedaży osiągnięty wśród dotychczasowych klientów oraz dzięki pozyskaniu nowych.
  • Skokowy wzrost liczby klientów w segmencie Dystrybucji. Na koniec marca 2012 r. TAURON miał ich ponad 5,28 mln, o ponad 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Tym samym Grupa umocniła pozycję lidera pod tym względem na krajowym rynku energii.
  • Wysokie wzrosty wolumenów w segmentach Dystrybucji i Sprzedaży oraz liczby klientów to między innymi efekt przejęcia spółek Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego.
  • Ponad 120-proc. wzrost wartości inwestycji do 510 mln zł w I kwartale 2012 r. w stosunku do I kw. 2011 roku, co oznacza konsekwentną politykę inwestycyjną Grupy zorientowaną na wzrost jej wartości.

- Rezultaty pierwszych trzech miesięcy tego roku są satysfakcjonujące. Zdywersyfikowana działalność, dodatkowo wzmocniona przejęciem spółek GZE od Vattenfall, pozwoliła nam wypracować dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów i EBITDA w I kwartale tego roku. Dobre rezultaty to także efekt działań związanych z redukcją kosztów operacyjnych i budową przejrzystej struktury Grupy – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Wyniki I kwartału 2012 r. potwierdzają, że decyzja o przejęciu GZE była słuszna i już dziś przynosi nam realne korzyści w postaci skokowych wzrostów wolumenów w segmentach Dystrybucji, Sprzedaży i OZE, choć większość synergii planujemy osiągnąć po pełnej integracji przejętych spółek z Grupą TAURON.

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Kluczowe dane operacyjne

I kwartał

2011 r.

I kwartał

2012 r.

Zmiana

 

Produkcja węgla handlowego (mln ton)

1,15

1,21

5,2 proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej
(produkcja netto) (TWh)

5,90

4,97

-15,8 proc.

w tym: ze źródeł odnawialnych

0,23

0,30

30,4 proc.

Wytwarzanie ciepła (PJ)

7,36

7,80

6 proc.

Dystrybucja (TWh)

9,89

12,70

28,4 proc.

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

9,24

11,79

27,6 proc.

Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

4 125

5 284

28,1 proc.

 

Wyniki finansowe

I kwartał

2011 r.

I kwartał

2012 r.

Zmiana

 

Przychody (mln zł)

5 299,1

6 454,9

21,8 proc.

EBITDA (mln zł)

860,7

975,3

13,3 proc.

EBIT (mln zł)

511

565,3

10,6 proc.

Zysk netto (mln zł)

 

w tym udział akcjonariuszy mniejszościowych

388

 

1,4 proc.

400,2

 

3,3 proc.

3,1 proc.

 

 

 

Przychody

Grupa TAURON miała w I kwartale 2012 r. około 6,5 mld zł przychodów. Oznacza to wzrost o 21,8 proc. w stosunku do tego samego okresu 2011 r., w którym Grupa wypracowała niemal 5,3 mld zł. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. Pozytywnie na przychody wpłynął także wzrost sprzedaży w segmentach Wydobycia i Ciepła. Grupa odnotowała wzrost rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one około 121 mln zł, przy czym ich udział w przychodach ze sprzedaży nie zmienił się znacząco wynosząc 1,9 proc., podczas gdy przed rokiem było to 1,4 proc.

- Analizując wyniki pierwszego kwartału warto zwrócić uwagę na ich dynamiczny wzrost w większości segmentów, mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej widocznej szczególnie w segmencie Wytwarzania – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. - Oceniamy, że sytuacja w tym obszarze jest przejściowa i negatywne tendencje, w szczególności dotyczące cen energii elektrycznej i poziomu produkcji, powinny odwrócić się w kolejnych kwartałach. Dodatkowo, nasze działania prowadzące do poprawy efektywności we wszystkich segmentach działalności Grupy, powinny wzmacniać wyniki finansowe w kolejnych okresach.

EBITDA i zysk netto

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w I kwartale 2012 r. niemal 1 mld zł, co oznacza wzrost o 13,3 proc. w stosunku do prawie 861 mln zł wypracowanych w I kwartale 2011 r. Marża EBITDA wyniosła 15,1 proc. Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Największy procentowy skok był w segmencie Wydobycia (około 124 proc. do 48,4 mln zł). Tradycyjnie segment Dystrybucji odnotował największy wzrost pod względem wartości (o 116 mln zł do 445,1 mln zł), a jego udział wzrósł do 46 proc. całej EBITDA Grupy. Dobre wyniki tego segmentu, podobnie jak segmentu Sprzedaży oraz OZE, to także zasługa akwizycji Grupy GZE.

Zysk netto Grupy TAURON wzrósł w I kwartale 2012 r. o ponad 3 proc. do 400,2 mln zł rok do roku.

Inwestycje i zadłużenie

Grupa TAURON znacząco zwiększyła wartość inwestycji w I kwartale 2012 r. Wyniosły one 510 mln zł i były o ponad 120 proc. wyższe niż w I kwartale 2011 roku. Większość inwestycji (około 81 proc.) prowadzonych było w segmentach Wytwarzania i Dystrybucji. Dynamiczny wzrost inwestycji w obszarze Wytwarzania wynika przede wszystkim z kontynuacji realizacji inwestycji związanych z odbudową mocy (50 MW w ZEC Bielsko oraz OZE 50 MW w El. Jaworzno III) oraz pozostałych nakładów (w tym głównie na instalacje NOx w El. Jaworzno III i Łaziska oraz instalację biomasową na kotle K-10 w Elektrowni Stalowa Wola). Większy CAPEX w Dystrybucji to przede wszystkim efekt wzrostu nakładów na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego.

Na koniec marca 2012 r. zadłużenie finansowe Grupy TAURON wyniosło około 5,3 mld zł wobec około 4,5 mld zł na koniec ubiegłego roku. Zwiększenie poziomu zadłużenia finansowego na koniec 2011 r. związane jest przede wszystkim z przyspieszeniem realizacji inwestycji. Jednocześnie na uwagę zasługuje około 7 proc. wzrost środków pieniężnych do 546 mln zł w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wyniósł na koniec marca 2012 r. 1,56 (w odniesieniu do EBITDA za 2011 r.).

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.