Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011 dla Akcjonariuszy Spółki TAURON Polska Energia S.A. którzy nie zdeponowali akcji na rachunkach brokerskich do dnia 2 lipca 2012 roku

Zarząd Spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka) uprzejmie informuje, że dywidenda za rok 2011 dla akcjonariuszy, którzy nie zdeponowali akcji Spółki na rachunkach brokerskich do dnia ustalenia praw do dywidendy tj. 2 lipca 2012 roku i nadal są one zaewidencjonowane w rejestrze sponsora emisji, będzie wypłacana za pośrednictwem TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie dyspozycji wypłaty dywidendy, złożonej w wyżej wymienionym Domu Maklerskim.

 Akcjonariusze, którzy złożyli w 2011 roku dyspozycję wypłaty dywidendy za rok 2010 oraz za kolejne lata i nie dokonali zmiany wskazanego w powyższej dyspozycji rachunku bankowego, nie mają obowiązku składania nowej dyspozycji, a należna im dywidenda za rok 2011 zostanie wypłacona przelewem na wcześniej zdefiniowany rachunek bankowy.

Pozostałych akcjonariuszy informujemy, że dyspozycję wypłaty dywidendy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy składać bezpośrednio w wyżej wymienionym Domu Maklerskim lub przesłać na adres TRIGON Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. W przypadku przesyłania dyspozycji korespondencyjnie wymagane jest poświadczenie notarialne podpisu akcjonariusza Spółki.

Dyspozycja wypłaty dywidendy może zostać złożona przez pełnomocnika. Podpis akcjonariusza Spółki na pełnomocnictwie powinien być poświadczony notarialnie.

Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji Spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym akcjonariuszu, albo notarialne poświadczenie dziedziczenia, lub spadkobiercy akcjonariuszy, którzy dokonali działu spadku powinni przedstawić umowę notarialną lub postanowienie sądu o dziale spadku), chyba że dokumenty takie zostały już przedstawione w TRIGON Dom Maklerski S.A.

Dywidenda będzie wypłacana w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto na jedną akcję, zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Uprawnionymi do dywidendy są osoby, które były akcjonariuszami na dzień 2 lipca 2012r. (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 lipca 2012r.

Kwota wypłacanej dywidendy każdorazowo zostanie pomniejszona o 19% tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany na rachunek właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 1 i 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012r. Nr 361, ze. zm.).  Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z TRIGON Dom Maklerski S.A. – tel.: 801 292 292
tel.: +48 126 292 292 (z tel. komórkowych)
faks: +48 12 629 26 29

email: bok@trigon.pl

Ponadto informujemy, że aby uzyskali Państwo możliwość pełnego dysponowania swoimi akcjami, w tym możliwość ich sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych, należy zawrzeć z wybranym przez Państwa  domem maklerskim umowę o prowadzenie rachunku brokerskiego oraz złożyć w tym domu maklerskim potwierdzenie posiadania akcji odebrane od TRIGON Dom Maklerski S.A.

Akcjonariusze, którzy otworzą rachunki brokerskie i zdeponują na nich akcje będą otrzymywali przyszłe dywidendy automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji.

W załączeniu:
wzór  dyspozycji wypłaty dywidendy,
- wzór pełnomocnictwa do złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy,.

Rozmiar 71,2 kB

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.