Dobry II kwartał i I półrocze 2012 r

 • Przychody Grupy TAURON w I półroczu 2012 r. wyniosły ponad 12,3 mld zł, czyli 19,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to TAURON wypracował 10,3 mld zł przychodów.

 • Szybszy od przychodów wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) – w I półroczu 2012 r. zwiększyła się ona o 26,5 proc. do blisko 2,1 mld zł z 1,6 mld zł w roku poprzednim. Marża EBITDA wyniosła 16,8 proc.  

 • Wzrost zysku netto o 22 proc. z 728 mln zł w I półroczu 2011 r. do 888 mln zł w I półroczu 2012 r.

 • Wysoki, niezakłócony zdarzeniami geologicznymi wolumen produkcji węgla handlowego – ok. 2,6 mln ton w I półroczu 2012 r.

 • Grupa TAURON wytworzyła w I półroczu 2012 r. 9,22 TWh energii elektrycznej. Niemal 40-proc. wzrost wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych – wzrost z 0,46 TWh do 0,64 TWh półrocze do półrocza.  

 • Zwiększony wolumen energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W I półroczu 2012 r. było to 24,18 TWh, czyli o 26 proc. więcej niż przed rokiem w tym samym okresie.

 • Wysokie tempo wzrostu (22,7 proc.) sprzedaży detalicznej energii elektrycznej; zwiększenie z 18,37 TWh w I półroczu 2011 r. do 22,54 TWh w I półroczu 2012 r.

 • Dalsze wysokie wzrosty wolumenów w segmentach Dystrybucji i Sprzedaży oraz liczby klientów między innymi dzięki przejęciu spółek Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego pod koniec ubiegłego roku.

 • Blisko 60-proc. wzrost wartości inwestycji do ponad 1,2 mld zł w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. w związku z realizacją projektów strategicznych mających na celu poprawę efektywności, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy.

   

  - Grupa TAURON po raz kolejny zanotowała bardzo dobre wyniki. Osiągnęliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu wyników zarówno w całym pierwszym półroczu, jak i drugim kwartale 2012 r. Chciałbym podkreślić, że dynamika wzrostu w drugim kwartale była wyższa niż w pierwszym, który w energetyce jest zwykle najlepszym okresem w roku –mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.-Sądzę, że niewiele jest dziś firm o naszej skali działalności, które mogą pochwalić się ponad 40-proc. wzrostem zysków, a taki zanotowaliśmy w drugim kwartale. Zawdzięczamy to z jednej strony naszemu optymalnemu modelowi biznesowemu, z drugiej dobrym wynikom spółek przejętych od Vattenfalla. Nadal poprawiamy efektywność – już niemal w całości zrealizowaliśmy rozpoczęty przed dwoma laty pierwszy program poprawy efektywności, który przyniesie 1 mld zł oszczędności

   

  Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

  Kluczowe dane operacyjne

  II kwartał

  2011 r.

  II kwartał

  2012 r.

  Zmiana

  I półrocze 2011 r.

  I półrocze 2012 r.

  Zmiana

  Produkcja węgla handlowego (mln ton)

  1,44

  1,36

  (6 proc.)

  2,60

  2,57

  (0,9 proc.)

  Wytwarzanie energii elektrycznej
  (produkcja netto) (TWh)

  5,31

  4,24

  (20,1 proc.)

  11,21

  9,22

  (17,8 proc.)

  W tym: ze źródeł odnawialnych

  0,23

  0,34

  43,5 proc.

  0,46

  0,64

  37,5 proc.

  Wytwarzanie ciepła (PJ)

  2,04

  1,93

  (5,4 proc.)

  9,40

  9,72

  3,5 proc.

  Dystrybucja (TWh)

  9,31

  11,48

  23,3 proc.

  19,20

  24,18

  26

  proc.

  Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

  9,13

  10,75

  17,8 proc.

  18,37

  22,54

  22,7 proc.

  Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

  4 128

  5 288

  28,1 proc.

  4 128

  5 288

  28,1 proc.

   

  Wyniki finansowe

  II kwartał

  2011 r.

  II kwartał

  2012 r.

  Zmiana

  I półrocze 2011 r.

  I półrocze 2012 r.

  Zmiana

  Przychody (mln zł)

  5 032,1

  5 859,1

  16,4 proc.

  10 331,1

  12 314

  19,2 proc.

  EBITDA (mln zł)

  775,5

  1 094,8

  41,2 proc.

  1 636,1

  2 070

  26,5 proc.

  EBIT (mln zł)

  427,1

  690,8

  61,8 proc.

  938,1

  1 256,1

  33,9 proc.

  Zysk netto (mln zł)

  340

  487,9

  43,5 proc.

  727,9

  888

  22 proc.

  przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

  321,6

  468

  45,5

  proc.

  704

  854,8

  21,4

  proc.

   

  Przychody

  Grupa TAURON uzyskała w I półroczu 2012 r. ponad 12,3 mld zł przychodów, czyli 19,2 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie, kiedy Grupa osiągnęła 10,3 mld zł sprzedaży. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii, jak i przychodów z tytułu jej dystrybucji. Pozytywnie na przychody wpłynął także wzrost sprzedaży w segmentach OZE i Ciepła. Grupa zgodnie z oczekiwaniem odnotowała również zwiększenie rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT). Wyniosły one w II kwartale około 155 mln zł.

  - Wyniki osiągnięte zarówno w II kwartale, jak i I półroczu 2012 r. z pewnością należy uznać za bardzo dobre. Cieszą zwłaszcza wyniki segmentów Dystrybucji, Sprzedaży i OZE, które raz jeszcze potwierdziły, że cena zapłacona za nabycie aktywów GZE nie była przeszacowana, a sama transakcja okazała się strzałem w dziesiątkę - komentujeKrzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Chcemy nadal zwiększać efektywność zarówno poprzez bezpośrednią redukcję kosztów, jak i realizowane inwestycje, w tym projekty w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania. Budowa nowych jednostek wytwórczych przyniesie nam realne korzyści w postaci wzrostu sprawności i znacząco niższej emisji dwutlenku węgla w porównaniu do starszych jednostek, które stopniowo będą wyłączane.

   

  EBITDA i zysk netto

  Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy TAURON wyniósł w I półroczu 2012 r. blisko 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 26,5 proc. w stosunku do ponad 1,6 mld zł wypracowanych w I półroczu 2011 r. Marża EBITDA osiągnęła poziom prawie 17 proc. Grupa odnotowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Na uwagę zasługuje skokowy wzrost osiągnięty w segmencie Sprzedaży (około 88 proc. do 252 mln zł). Tradycyjnie segment Dystrybucji odnotował największy wzrost pod względem wartości (o 340,2 mln zł do ponad 1 mld zł), a jego udział wzrósł do 49 proc. całej EBITDA Grupy. Mimo nieznacznie niższej produkcji węgla handlowego lepsze wyniki zostały wypracowane także w segmencie Wydobycia. EBITDA wyniosła 130 mln zł i była o ponad 30 proc. wyższa niż rok wcześniej.

  Zysk netto Grupy TAURON wzrósł w I półroczu 2012 r. o 22 proc. do 888 mln zł  półrocze do półrocza, z czego blisko 855 mln zł przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej.

   

  Inwestycje i zadłużenie  

  Grupa TAURON zgodnie z zapowiedziami znacząco zwiększyła wartość inwestycji w I półroczu 2012 r. Łączny CAPEX przekroczył ponad 1,2 mld zł, czyli 56,1 proc. więcej niż przed rokiem. Ponad 80 proc. inwestycji zostało zrealizowane w obszarach Wytwarzania i Dystrybucji. Dynamiczny przyrost nakładów w obszarze Wytwarzania (o ok. 0,13 mld zł do 0,42 mld zł) wynika przede wszystkim z kontynuacji realizacji inwestycji związanych z odbudową mocy (50 MW w ZEC Bielsko-Biała oraz blok biomasowy o mocy 50 MW w El. Jaworzno III). Z kolei wzrost nakładów w obszarze Dystrybucji (o ok. 0,22 mld zł do 0,59 mld zł) wynika przede wszystkim ze wzrostu inwestycji w modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego oraz przyłączenia nowych klientów. Część tego wzrostu to także efekt zeszłorocznego przejęcia aktywów dystrybucyjnych od Vattenfalla.

  Grupa realizuje inwestycje, generując jednocześnie nadwyżkę  finansową. Na koniec czerwca Grupa miała około 700 mln zł środków pieniężnych, podczas gdy trzy miesiące wcześniej było to 546 mln zł, a na koniec ubiegłego roku 506 mln zł. Poziom zadłużenia finansowego netto wyniósł na koniec I półrocza 2012 r. około 4,4 mld zł i spadł o 279 mln zł w stosunku do stanu na koniec marca 2012 r. Dzięki temu wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wyniósł na koniec czerwca 2012 r. 1,28x (w odniesieniu do EBITDA za ostatnie cztery kwartały). Tym samym Grupa zachowuje bezpieczny poziom zadłużenia i jest dobrze przygotowana do oczekiwanego wzrostu nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.