Dobre wyniki Grupy TAURON w 2012 r.

 

 • Przychody Grupy TAURON w 2012 r. wyniosły ponad 24,7 mld zł, czyli niemal 20 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy TAURON wypracował 20,8 mld zł przychodów.

 

 • Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2012 r. o 25,6 proc. do ponad 3,8 mld zł z niecałych 3,1 mld zł w 2011 r. Jednoczesny wzrost marży EBITDA z 14,7 proc. przed rokiem do 15,5 proc. w 2012 r.

 

 • Wzrost zysku netto o blisko 22 proc. z niespełna 1,3 mld zł w 2011 r. do ponad 1,5 mld zł w roku ubiegłym.

 

 • Skokowy wzrost produkcji węgla handlowego – w IV kwartale 2012 r. o 85 proc. do niemal 1,5 mln ton oraz w całym roku do blisko 5,6 mln ton (wzrost o 21,6 proc. rok do roku), dzięki poprawie efektywności wydobycia niezakłóconej problemami geologiczno-górniczymi.

 

 • Grupa TAURON wytworzyła w 2012 r. 19,11 TWh energii elektrycznej, to jest o blisko 11 proc. mniej niż rok wcześniej. Znacząco – o ponad 23 proc. - z 0,99 TWh (2011 r.) do 1,22 TWh (2012 r.) – zwiększył się wolumen energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

 

 • Wzrost wolumenu energii dostarczonej  przez segment Dystrybucji. W 2012 r. było to 47,85 TWh, czyli o 25,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

 

 • Podobne jak w Dystrybucji tempo wzrostu  sprzedaży detalicznej (26 proc.) energii elektrycznej; zwiększenie  wolumenu z 35,52 TWh do 44,74 TWh w 2012 r.

 

 • Wysokie wzrosty      wolumenów w segmentach Dystrybucji i Sprzedaży oraz zwiększenie liczby klientów (z ponad 4,1 mln do 5,3 mln rok do roku) między innymi dzięki przejęciu części polskich aktywów Vattenfalla pod koniec 2011 r., aktywnym      działaniom Grupy TAURON w celu wzrostu wolumenów sprzedaży i dystrybucji energii, a także pozyskiwaniu nowych klientów.

 

 • Zakończenie pierwszego programu efektywności 2010-2012, który przyniósł łącznie 1,1 mld zł oszczędności we      wszystkich kluczowych obszarach działalności. Rozpoczęcie nowej inicjatywy na lata 2013-2015 o wartości niemal 900 mln zł.

 

 • Przyspieszenie programu inwestycyjnego w  2012 r. Wartość nakładów wyniosła około 3,5 mld zł i była o niemal 40 proc. wyższa niż rok wcześniej. Koncentracja na projektach strategicznych mających na celu dalszą poprawę efektywności.

 

 • Spadek zadłużenia finansowego netto do EBITDA w 2012 r. do poziomu 1,18x.

  

– Za nami rok spowolnienia gospodarczego. Trudne otoczenie makroekonomiczne nie pozostało bez wpływu na branżę energetyczną. Tym bardziej cieszą dobre wyniki finansowe, które wypracowaliśmy w 2012 r. To z jednej strony zasługa skutecznej i konsekwentnie realizowanej strategii korporacyjnej, która przekłada się na lepszą efektywność działania, a z drugiej efekt uzyskania znaczących synergii już w pierwszym roku po akwizycji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.– Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed naszą branżą w tym roku i w latach następnych. Myślę, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani, a nasze działania, w tym dalsza poprawa efektywności poprzez redukcję kosztów operacyjnych i modernizację naszych aktywów, powinny pozytywnie przełożyć się na wyniki Grupy TAURON w przyszłości.

 

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

 

Kluczowe   dane operacyjne

IV   kwartał

2011   r.

IV   kwartał

2012   r.

Zmiana

2011   r.

2012   r.

Zmiana

Produkcja węgla handlowego (mln ton)

0,8

1,48

85,0 proc.

4,58

5,57

21,6   proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej
  (produkcja netto) (TWh)

5,08

5,02

-1,2 proc.

21,38

19,11

-10,6   proc.

W tym: ze źródeł odnawialnych

0,22

0,30

36,4 proc.

0,99

1,22

23,2   proc.

Wytwarzanie ciepła (PJ)

5,57

5,68

2,0 proc.

15,96

16,36

2,5   proc.

Dystrybucja (TWh)

9,71

12,13

24,9 proc.

38,24

47,85

25,1   proc.

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

8,87

11,60

30,8 proc.

35,52

44,74

26,0   proc.

Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

4   143

5 302

28 proc.

4   143

5   302

28   proc.

 

Wyniki finansowe

IV   kwartał

2011   r.

IV   kwartał

2012   r.

Zmiana

2011   r.

2012   r.

Zmiana

Przychody (mln zł)

5   588,4

6   527,0

16,8   proc.

20 755,2

24 741,3

19,2   proc.

EBITDA (mln zł)

686,3

764,9

11,5   proc.

3 057,1

3   839,9

25,6   proc.

EBIT (mln zł)

324,6

307,8

-   5,2 proc.

1 645,5

2 153,4

30,9   proc.

Zysk netto (mln zł)

246,6

202,1

-18,1   proc.

1 266,9

1 541,3

21,7   proc.

przypadający na akcjonariuszy   jednostki dominującej

250,6

191,9

-23.4   proc

1 245,1

1 466,8

17,8   proc.

 

Przychody ze sprzedaży

 

Grupa TAURON wypracowała w 2012 r. ponad 24,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli ok. 19,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnęły one niemal 20,8 mld zł. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii (o około 26 proc.), jak i wpływów z tytułu jej dystrybucji, a także zwiększenia produkcji węgla handlowego, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2012 r. Rekompensaty z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) w IV kwartale wyniosły około 136 mln zł. Był to ostatni kwartał funkcjonowania KDT.

- Wynik finansowy netto Grupy obniżył się o niemal 99 mln zł na skutek jednorazowego zdarzenia, jakim był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze. To efekt skokowego obniżenia stóp procentowych, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, a co za tym idzie - obniżenia stóp zwrotu z obligacji długoterminowych. W związku z tym na dzień bilansowy Grupa przyjęła do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze istotnie niższą w stosunku do roku poprzedniego stopę dyskontową. To spowodowało wzrost ich wartości. Dodatkowym elementem, który istotnie wpłynął na wzrost rezerw na świadczenia pracownicze, było zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2012 zmienionego MSR 19, w efekcie czego pozostałe całkowite dochody zostały obciążone kwotą ok. 221 mln zł– komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

 

EBITDA i zysk netto


EBITDA Grupy TAURON wzrosła w 2012 r. o jedną czwartą - do ponad 3,8 mld zł. Przed rokiem było to niecałe 3,1 mld zł. Wraz ze wzrostem skali działalności, rosła marża EBITDA, która wyniosła w roku ubiegłym 15,5 proc. W 2011 r. było to 14,7 proc. EBITDA Grupy wzrosła w większości segmentów działalności. Pod względem wartości największe przyrosty TAURON odnotował w Dystrybucji (około 49 proc.; wzrost do 1 944,2 mln zł) oraz Sprzedaży (około 77 proc.; wzrost do 478,3 mln zł). Bardzo dobre wyniki odnotowało też Wydobycie (wzrost o 159 proc. do 287,4 mln zł). Wysokie wzrosty dwóch pierwszych segmentów, to m.in. efekt przejęcia GZE, a także wzrostu efektywności operacyjnej, m.in. dzięki zrealizowaniu programu poprawy redukcji kosztów operacyjnych o 1,1 mld zł w okresie 2010-2012. W przypadku Wydobycia korzystne warunki geologiczne przy jednoczesnej poprawie efektywności wydobycia pozwoliły na ponad 20-proc. wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego. W efekcie w roku ubiegłym dynamika wzrostu EBITDA Wydobycia była najwyższa wśród wszystkich segmentów.

Zysk netto Grupy TAURON wzrósł w 2012 r. o blisko 22 proc. do ponad 1,5 mld zł, z czego ponad 95 proc. przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej.

 

Inwestycje i zadłużenie

 

Grupa TAURON w roku ubiegłym znacząco przyspieszyła program inwestycyjny. Łączny CAPEX wyniósł prawie 3,5 mld zł i był o około 40 proc. wyższy niż rok wcześniej. Główne inwestycje to:

- w Wytwarzaniu: budowa i modernizacja mocy wytwórczych oraz budowa instalacji do obniżenia emisji NOx,

- w OZE: budowa farm wiatrowych,

- w Dystrybucji: budowa nowych przyłączy oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego,

- w Wydobyciu: budowa podziemnych wyrobisk oraz zakup urządzeń.

Na wzrost inwestycji wpłynęło także ujęcie w wykonaniu bieżącego okresu wydatków inwestycyjnych spółek kupionych od Vattenfalla.

Wzrost wartości aktywów trwałych poprzez zwiększenie inwestycji w majątek rzeczowy każdego z segmentów działalności, w szczególności w Wytwarzaniu i Dystrybucji, generuje poprzez amortyzację dodatkową nadwyżkę finansową Grupy TAURON. Na koniec 2012 r. Grupa miała blisko 900 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, podczas gdy rok wcześniej było to 506 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, przepływy z działalności operacyjnej nieznacznie przewyższają wartość wydatków inwestycyjnych. TAURON zakłada jednak, że wzrost inwestycji w kolejnych okresach będzie wymagał pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.

Zadłużenie finansowe netto Grupy, które wyniosło na koniec roku ok. 4,5 mld zł, pozostaje na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Dzięki wzrostowi środków pieniężnych, wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA spadła w roku ubiegłym o ponad 11 proc. i na koniec 2012 r. wyniosła 1,18x (1,33x na koniec 2011 roku).

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.