Wzrost zysków Grupy TAURON w I kwartale 2013 r.

  • Wzrost zysku netto blisko o połowę z niemal  395 mln zł w I kwartale 2012 r. do niemal  580 mln zł w roku bieżącym. Zwiększenie marży netto z 6,1 proc. do 11,2 proc.

  • Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony   o amortyzację) w I kwartale 2013 r. o ponad 25 proc. do ponad 1,2 mld      zł z 975 mln zł w I kwartale 2012 r. Jednoczesny wzrost marży EBITDA z      15,1 proc. przed rokiem do 23,7 proc. w I kwartale 2013 r.

  •  Przychody Grupy TAURON w I kwartale 2013  r. wyniosły ok. 5,2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom ok.      6,5 mld zł. Doprowadzając wartość przychodów do porównywalności (w I kw.      2013 r. większość przychodów ze sprzedaży energii wyłączonej z tzw.      „obliga giełdowego” podlegała wyłączeniu konsolidacyjnemu, podczas gdy w I      kw. 2012 r. niemal cała wyprodukowana energia sprzedawana za pośrednictwem TGE podlegała konsolidacji), spadek przychodów rok do roku wyniósłby  niewiele powyżej 4 proc.
  • Wzrost marży operacyjnej i netto w wyniku znaczącego ograniczenia kosztów operacyjnych. 

  • Dynamiczny wzrost produkcji węgla handlowego – w I kwartale 2013 r. o ponad 25 proc. do 1,5 mln ton, dzięki dalszej poprawie efektywności wydobycia oraz braku zakłóceń geologiczno-górniczych. 

  • Wzrost wytworzonej energii w I kwartale 2013 r. do 5,15 TWh energii, to jest o ponad 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Zbliżony poziom rok do roku (0,28 TWh) wyprodukowanego wolumenu energii ze źródeł odnawialnych. 

  • Około 12,42 TWh energii dostarczonej  przez segment Dystrybucji w I kwartale 2013 r. Rok wcześniej było to 12,7      TWh. Sprzedane 10,93 TWh energii elektrycznej. W roku ubiegłym – 11,89 TWh. 

  • Zwiększenie liczby klientów (o około 23 tys. do ponad 5,3 mln rok do roku) m. in. dzięki aktywnym działaniom sprzedażowym i marketingowym Grupy TAURON.  

  • Dalsze zwiększenie wartości programu  inwestycyjnego w I kwartale 2013 r. Nakłady wyniosły około 541 mln zł i były      o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Koncentracja na projektach strategicznych mających na celu dalszą poprawę efektywności.

  • Utrzymanie zadłużenia finansowego netto do EBITDA w I kwartale 2013 r. na bezpiecznym poziomie - 1,33x.

  

– W I kwartale tego roku odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost zysku netto oraz EBITDA, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych i wciąż niskich cen energii elektrycznej. Znaczący spadek kosztów działalności operacyjnej Grupy to w głównej mierze pochodna niższych kosztów Wytwarzania, Ciepła oraz Sprzedaży. W pierwszych dwóch segmentach pozytywnie wpłynęły na wyniki niższe koszty paliw, a także realizacja nowego programu poprawy efektywności, która w I kwartale 2013 r. dała 87 mln oszczędności w skali Grupy. Segment Sprzedaży został liderem wzrostów m.in. dzięki możliwości zakupów energii elektrycznej na rynku po niższych cenach oraz niższym kosztom zakupu certyfikatów –mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

 

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

 

Kluczowe   dane operacyjne

I   kwartał

2012   r.

I   kwartał

2013   r.

Zmiana

Produkcja węgla handlowego (mln ton)

1,21

1,52

25,6 proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej
  (produkcja netto) (TWh)

4,98

5,15

3,4 proc.

W tym: ze źródeł odnawialnych

0,30

0,28

- 6,7   proc.

Wytwarzanie ciepła (PJ)

7,80

7,70

- 1,3   proc.

Dystrybucja (TWh)

12,70

12,42

- 2,2   proc.

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

11,89

10,93

- 8,1   proc.

Liczba klientów – Dystrybucja (tys.)

5 284

5 307

0,4 proc.

 

Wyniki finansowe

I   kwartał

2012   r.

I   kwartał

2013   r.

Zmiana

Przychody (mln zł)

6 454,9

5 163,0

- 20 proc.*

Przychody   po uwzględnieniu porównywalnych warunków

6 454,9

6 173,0

- 4,4   proc.

EBITDA (mln zł)

975,0

1 221,1

25,2 proc.

EBIT (mln zł)

558,5

788,3

41,1 proc.

Zysk netto (mln zł)

394,7

579,9

46,9 proc.

przypadający na akcjonariuszy   jednostki dominującej

381,2

558,3

46,5 proc

*W warunkach nieporównywalnych. Po doprowadzeniu do porównywalności około - 4 proc.

 

Przychody ze sprzedaży

 

Grupa TAURON wypracowała w I kwartale 2013 r. ponad 5,2 mld zł przychodów ze sprzedaży. Rok wcześniej wyniosły one blisko 6,5 mld zł. Istotny wpływ na tegoroczny poziom przychodów miała zmiana wielkości obowiązkowej sprzedaży wytworzonej energii poprzez giełdy towarowe ze 100 do 15 proc. Jest to związane z zakończeniem uczestnictwa spółki TAURON Wytwarzanie w programie pokrywania kosztów osieroconych (KDT). Wpłynęło to na zwiększenie w I kwartale 2013 r. poziomu sprzedaży wytworzonej przez TAURON Wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio do Grupy TAURON i konieczność wyłączenia przychodów z tej sprzedaży na poziomie Grupy. W roku ubiegłym 100 proc. energii elektrycznej sprzedawane było za pośrednictwem TGE i tym samym powiększało przychody. Dodatkowo w bieżącym roku spółka nie odnotowała wpływów z KDT (w I kwartale 2012 r. wynosiły ok. 121 mln zł). Zakładając, że podobne warunki (takie jak w I kwartale 2012 r.) wystąpiłyby w I kwartale 2013 r., to przychody wyniosłyby wtedy około 6,2 mld zł.

 

EBITDA i zysk netto


EBITDA Grupy TAURON wzrosła w I kwartale 2013 r. o przeszło 25 proc. - do ponad 1,2 mld zł. Przed rokiem było to 975 mln zł. Pod względem wartości największe przyrosty EBITDA TAURON odnotował w segmentach: Sprzedaży (około 244 proc.; wzrost do 347,9 mln zł), Wydobycia (około 49 proc.; wzrost do 72,9 mln zł) oraz Dystrybucji (około 17 proc.; wzrost do 525,1 mln zł). 

Zysk netto Grupy TAURON wzrósł w I kwartale 2013 r. o blisko 50 proc. do niemal 580 mln zł, z czego ponad 96 proc. przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej.

 

– W Obszarze Sprzedaży odnotowaliśmy w I kwartale 2013 r. istotne jednorazowe efekty wynikające z wygaśnięcia obowiązku umarzania od pierwszego kwartału 2013 r. praw majątkowych z produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem (tzw. czerwone i żółte certyfikaty) oraz z istotnego zmniejszenia wysokości rezerwy tworzonej w poczet obowiązku umorzenia praw majątkowych związanych z produkcją energii z OZE (tzw. zielonych certyfikatów), co z kolei wynikało z istotnego  obniżenia się ich cen rynkowych. Powyższe czynniki spowodowały wzrost wyniku o ok. 169 mln zł w odniesieniu do I kwartału 2012 r. – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. 

Średni indeks OZEX_A, dotyczący praw majątkowych „zielonych” pomiędzy styczniem a grudniem 2012 r. spadł o 35 proc., a średni indeks KECX, dotyczący praw majątkowych „czerwonych” w tym samym okresie obniżył się o 75 proc. W okresie od grudnia 2012 r. do lutego 2013 r. średnia wartość indeksu OZEX_A obniżyła się o kolejne 30 proc., a średnia wartość indeksu KECX wzrosła o 72 proc. W całym okresie od stycznia 2012 r. do lutego 2013 r. średnia wartość indeksu OZEX_A obniżyła się o 54 proc., a KECX o 56 proc.

 

Inwestycje i zadłużenie

 

W I kwartale 2013 r. Grupa TAURON zwiększała program inwestycyjny. Łączny CAPEX wyniósł 541 mln zł i był o około 6 proc. wyższy niż rok wcześniej. Główne inwestycje to:

- w Wytwarzaniu: budowa i modernizacja mocy wytwórczych oraz budowa instalacji do obniżenia emisji NOx,

- w OZE: budowa farm wiatrowych,

- w Dystrybucji: budowa nowych przyłączy oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego.

Grupa, pomimo zwiększającego się rok do roku poziomu inwestycji, nadal utrzymuje wysoki stan środków pieniężnych, które na koniec I kwartału 2013 r. wynosiły ok. 815 mln zł. Poza zyskiem brutto, to w istotnej części efekt zwiększonej amortyzacji wynikającej z przyrostu wartości rzeczowych aktywów trwałych, głównie w segmentach Wytwarzanie i Dystrybucja. 

Zadłużenie finansowe netto Grupy, które wyniosło na koniec marca ok. 5,1 mld zł, pozostaje na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Zadłużenie netto wzrosło w I kwartale 2013 r., w porównaniu do stanu na koniec 2012 r., o około 580 mln zł m.in. w wyniku zaciągnięcia kolejnych transz kredytu z EBI w związku z realizacją projektów inwestycyjnych. Wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec I kwartału 2013 r. wyniosła 1,33x.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.