TAURON pozyska 1 mld zł z emisji obligacji

TAURON Polska Energia podpisał 31 lipca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii rozwoju Grupy TAURON do roku 2020.

Grupa TAURON do tej pory finansowała długoterminowo swoje inwestycje ze wsparciem banków komercyjnych oraz instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Teraz do tego grona dołączył Bank Gospodarstwa Krajowego.

To pierwsza tego typu umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, tym samym portfel instytucji finansowych współpracujących z Grupą TAURON poszerzył się o kolejny istotny podmiot – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację długofalowej strategii rozwoju Grupy. W jej ramach planujemy przeprowadzenie inwestycji związanych m.in. z budową nowych mocy wytwórczych, modernizacją i odtwarzaniem sieci dystrybucyjnej oraz zwiększaniem zdolności produkcyjnych naszych zakładów górniczych – dodaje.

Dzisiejsza umowa jest przykładem tego, jak Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniąc rolę banku rozwojowego, przyczynia się do pobudzenia gospodarki – mówi Dariusz Kacprzyk, p.o. prezesa zarządu BGK. – Emisja obligacji dla spółki TAURON Polska Energia jest bezprecedensowa pod względem skali jednostkowego zaangażowania BGK. Finansując jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego realizujemy Program Inwestycje Polskie, którego celem jest utrzymanie poziomu dynamiki inwestycji w kraju – dodaje.

Obligacje objęte będą gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem gwaranta programu (Banku Gospodarstwa Krajowego) do nabywania obligacji emitowanych przez spółkę, a maksymalny termin zapadalności będzie wynosił 15 lat. Struktura finansowania przewiduje emisję w seriach w latach 2013-2015, wykupy w równych ratach od 2019 do 2028 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

Pozyskanie środków finansowych z długoterminowym okresem spłaty jest efektem realizacji opracowanej w grudniu 2012 r. koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy TAURON zakładającej optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztu, elastyczności, jak i terminu zapadalności, wykorzystanie dostępnych w danym momencie źródeł finansowania – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. - Dłuższy od obecnie posiadanych okres finansowania uzyskany przez TAURON Polska Energia jest bardzo korzystny i dopasowany do potrzeb Grupy, gdyż wydłuża średnioważony termin zapadalności portfela długu i poprzez taką dywersyfikację zapewnia jego stabilność , a jednocześnie jest lepiej dopasowany  do długich okresów zwrotu z inwestycji w sektorze energetycznym – dodaje.

Zgodnie z modelem biznesowym Grupy emitent jest odpowiedzialny za pozyskiwanie finansowania dla spółek z Grupy TAURON.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.