Stabilne wyniki finansowe Grupy TAURON za pierwsze półrocze 2013 r.

 • Zysk netto I półrocza 2013 r. w wysokości 890,6 mln zł, czyli na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku
 • EBITDA Grupy za I półrocze 2013 r. na poziomie nieznacznie niższym w porównaniu do roku poprzedniego: spadek o 1,4 proc. – do 2,05 mld zł
 • Wyraźna poprawa marż rok do roku: wzrost marży EBITDA o 4,2 proc. – do 21,1 proc., wzrost marży EBIT i marży netto o 2 proc. do odpowiednio 12,2 i 9,2 proc. na koniec I półrocza 2013 r.
 • 9,7 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,3 mld zł przed rokiem – niższy poziom to w znacznej części efekt zwiększenia sprzedaży wewnątrzgrupowej energii wyprodukowanej w segmencie Wytwarzanie. Przychody doprowadzone do porównywalności z I półroczem 2012 r. (bez uwzględnienia przychodów z KDT oraz przy założeniu podobnego poziomu wyłączeń wewnątrzgrupowych) osiągnęły poziom 93,3 proc. przychodów z I półrocza 2012 r.
 • Wyniki drugiego kwartału pod jednorazowym wpływem odpisu aktualizującego w segmencie Wytwarzanie: wpływ odpisu w wysokości ok. 240 mln zł na poziomie EBITDA i ok. 190 mln zł na poziomie zysku netto
 • Wysoki poziom wydobycia węgla handlowego: 3 mln ton w I półroczu 2013 r. wobec 2,57 mln ton rok wcześniej - realne osiągnięcie rekordowego poziomu rocznego wydobycia zanotowanego w 2012 r. (5,57 mln ton)
 • 5,5 proc. wzrost produkcji energii elektrycznej rok do roku – do 9,75 TWh. Energia wyprodukowana z odnawialnych źródeł na stabilnym poziomie - 0,60 TWh
 • Stabilny poziom dystrybucji energii elektrycznej rok do roku – prawie 24 TWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej na poziomie 20,85 TWh wobec 22,70 TWh rok wcześniej
 • Istotny wzrost wyniku EBITDA i EBIT w segmencie Sprzedaż rok do roku
 • Wzrost liczby klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy do ponad 5,3 mln
 • CAPEX zrealizowany w I półroczu 2013 r. na poziomie około 1,35 mld zł, co oznacza wzrost o 9,7 proc. rok do roku 

 

– Minione półrocze charakteryzowało się wyraźną poprawą marż w Grupie – pomimo utrzymujących się niskich cen energii elektrycznej i wciąż trudnego otoczenia makroekonomicznego, marża EBITDA zwiększyła się do 21,1 proc., a marża netto do 9,2 proc. Jest to przede wszystkim efektem strategii produkcji energii w segmencie Wytwarzanie i jej zakupu na potrzeby Grupy, ale także wzrostu efektywności Grupy w pozostałych obszarach. Do solidnego poziomu zysków Grupy, pomimo niższych przychodów, przyczyniły się przede wszystkim bardzo dobre wyniki segmentów: Wydobycie, Dystrybucja i Sprzedaż – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W pierwszym z nich mieliśmy do czynienia ze zwiększeniem przychodów o około 12,7 proc. w konsekwencji zwiększonego wolumenu sprzedanego węgla, realizacji strategii cenowej i wprowadzonych działań prosprzedażowych, co zaowocowało wzrostem EBITDA o 6 proc. rok do roku. W dwóch pozostałych, głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym, EBITDA wzrosła odpowiednio o 8,3 i 136 proc. Bardzo wyraźna poprawa wyniku w segmencie Sprzedaż to w szczególności efekt spadku cen zielonych certyfikatów i braku obowiązku umorzenia certyfikatów żółtych i czerwonych oraz korzystnie kształtujących się relacji cen zakupu i sprzedaży energii.

              

  

Kluczowe parametry operacyjne

  
  

J.m.

  
  

I półrocze 2013 r.  

  

I półrocze 2012 r.  

  

Dynamika 2013/2012  

  

II kwartał 2013 r.  

  

II kwartał 2012 r.  

  

Dynamika 2013/2012  

Produkcja węgla handlowego

mln   Mg

3,00

2,57

116,7%

1,48

1,36

108,8%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

9,75

9,24

105,5%

4,60

4,25

108,2%

Produkcja netto Obszaru OZE

TWh

0,28

0,28

100%

0,16

0,14

114,3%

Wytwarzanie energii elektrycznej   ze źródeł odnawialnych Grupy

TWh

0,60

0,65

92,3%

0,31

0,34

91,2%

Wytwarzanie ciepła przez Grupę

PJ

9,43

9,72

97,0%

1,94

1,93

100,5%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

23,98

24,18

99,2%

11,56

11,48

100,7%

Sprzedaż detaliczna energii   elektrycznej (przez Obszary: Sprzedaż, Wytwarzanie i Ciepło)

TWh

20,85

22,70

91,9%

9,92

10,81

91,8%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys

5 313,3

5 288,8

100,5%

5 313,3

5 288,8

100,5%

 
          

 

Kluczowe dane finansowe (mln zł)  

  

I    półrocze 2013 r.  

  

I    półrocze 2012 r.  

  

Zmiana    %  

  

II    kwartał 2013 r.  

  

II    kwartał 2012 r.  

  

Zmiana    %

  

Przychody ze sprzedaży

9 705

12 314

78,8%

4 542

5 859

77,5%

EBITDA

2 052

2 081

98,6%

831

1 106

75,1%

EBIT

1 188

1 253

94,8%

400

695

57,6%

Zysk netto

891

890

100,1%

311

496

62,7%

Zysk netto przypisany   akcjonariuszom jednostki dominującej

848

857

98,9%

290

476

60,9%

 

Przychody ze sprzedaży

W I półroczu 2013 r. Grupa TAURON zanotowała 9,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 21,2 proc. rok do roku (12,3 mld zł w I półroczu 2012 r.). Jest to przede wszystkim efektem zmiany struktury sprzedaży energii segmentu Wytwarzanie. W roku 2013 nastąpił wzrost sprzedaży wytworzonej przez ten segment energii elektrycznej do spółek Grupy TAURON, która to sprzedaż podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu na poziomie Grupy, podczas gdy w roku 2012 niemal cały wolumen wyprodukowanej energii sprzedawany był poprzez tzw. zewnętrzny rynek publiczny, co podwyższało przychody skonsolidowane Grupy. Ponadto przychody w I półroczu 2012 r. obejmowały 276,6 mln zł rekompensat z tytułu tzw. kosztów osieroconych wynikających z rozwiązania kontraktów długoterminowych. W I półroczu 2013 r. Grupa TAURON uzyskała wyższe rok do roku przychody ze sprzedaży w segmentach Wydobycie (o 12,7 proc.), Sprzedaż (o 3,1 proc.), Ciepło (o 5,1 proc.) i Obsługa Klienta (o 39,7 proc.). Niższy poziom przychodów w pozostałych segmentach ma związek ze spadkiem cen energii i certyfikatów. Ponadto, z uwagi na odczuwalne spowolnienie gospodarcze w minionym półroczu obserwowany był spadek wolumenu sprzedaży usługi dystrybucyjnej (segment Dystrybucja).

 

EBITDA i zysk netto

Pomimo niższego poziomu przychodów Grupy w I półroczu 2013 r. EBITDA w omawianym okresie wyniosła 2,05 mld zł, co oznacza nieznaczny spadek rok do roku jedynie o 1,4 proc. Zysk netto Grupy wyniósł 890,57 mln zł wobec 890,22 mln zł rok wcześniej (zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 847,93 mln zł wobec 857  mln zł w I półroczu 2012 r.).

Marża EBITDA wzrosła w I półroczu 2013 r. o 4,2 proc.(rok do roku) do 21,1 proc., a marża netto o 2 proc. - do 9,2 proc. Poprawa marż jest efektem przede wszystkim istotnej redukcji (o około 22,8 proc.) kosztów działalności operacyjnej. Dotyczy to głównie niższych kosztów działalności segmentów Wytwarzanie i Ciepło, związanych z niższą ceną paliw oraz realizacją programu poprawy efektywności. Natomiast w segmencie Sprzedaż niższe koszty są w głównej mierze efektem braku obowiązku umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów, spadkiem cen zielonych certyfikatów oraz niższym kosztem zakupu energii elektrycznej (podobnie jak w przypadku przychodów, zakup energii w Grupie w I półroczu 2013 r. podlegał wyłączeniu konsolidacyjnemu, natomiast w I półroczu 2012 r. zakup następował z rynku).

Na wynik EBITDA i zysk netto w II kwartale i całym półroczu 2013 r. istotny wpływ miał dokonany przez nas odpis aktualizujący wartość aktywów wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i naszą najlepszą wiedzą test wykazał utratę wartości niektórych jednostek, co w konsekwencji obciążyło EBITDA Grupy kwotą około 240 mln zł, a zysk netto kwotą około 190 mln zł. Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych, których dotyczył odpis, wynosi ok. 1 200 MW, z czego przeważającą część stanowiły bloki klasy 120 MW, których jednostkowy koszt zmienny wytwarzania jest na najwyższym poziomie – informuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Chciałbym jednak podkreślić, że pomimo straty na poziomie zysku operacyjnego, wyniki biznesowe segmentu Wytwarzanie za I półrocze 2013 r. w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej uznać należy za zadowalające. Uważam, że 2014 rok będzie stanowił duże wyzwanie dla tego segmentu działalności Grupy TAURON.

 

Inwestycje i zadłużenie

CAPEX Grupy w I półroczu 2013 r. wyniósł około 1,35 mld zł, co oznacza wzrost o około 9,7 proc. rok do roku.  Realizowany program inwestycyjny w znacznej części dotyczył segmentu Dystrybucja (około 47 proc. całości wydatków inwestycyjnych), ale także budowy i modernizacji mocy wytwórczych oraz instalacji do obniżenia emisji NOx w segmencie Wytwarzanie oraz budowy farm wiatrowych w segmencie OZE. W omawianym okresie ukończono m.in. budowę bloku ciepłowniczego w kogeneracji o mocy 50 MWe i 106 MWt przystosowanego do produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała (ZEC Bielsko-Biała) oraz zakończono budowę bloków biomasowych w Jaworznie (50 MW), Stalowej Woli (20 MW) i Tychach (40 MW).Ukończenie budowy dwóch farm wiatrowych - o mocy 40 MW w Wicku i 82 MW w Marszewie - planowane jest w II półroczu br.

Dług netto Grupy na koniec I półrocza wynosił 5,03 mld zł wobec 4,44 mld zł rok wcześniej. Wzrost ten wynika ze zwiększonych wydatków inwestycyjnych i niższego stanu środków finansowych Grupy na koniec okresu wynikających z wypłaconej dywidendy. Wskaźniki zadłużenia i płynności Grupy utrzymują się na bezpiecznym poziomie: dług netto do EBITDA: 1,31, a wskaźnik płynności bieżącej: 1,20.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.