Wzrost rentowności Grupy TAURON po trzech kwartałach 2013 r.

  • Raportowana EBITDA za dziewięć miesięcy 2013 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej - ok. 3 mld zł. Po eliminacji istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące) raportowana EBITDA wyniosłaby 3,3 mld zł, co oznacza wzrost do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT) o ok. 25 proc. rok do roku
  • Wzrost marż: EBITDA (o 4,2 p.p. do poziomu 21,1 proc.), EBIT (o 2 p.p. do poziomu 12 proc.) oraz zysku netto (o 1,6 p.p do poziomu 8,9 proc.)
  • Przychody ze sprzedaży, na poziomie 14 209,4 mln zł, niższe o 22 proc. niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku (18 214 mln zł) w wyniku zmiany struktury sprzedaży energii elektrycznej, polegającej na zwiększeniu sprzedaży segmentu Wytwarzanie bezpośrednio do spółek Grupy TAURON (która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu)
  • 214 mln zł oszczędności po dziewięciu miesiącach 2013 r. wynikających z  realizowanego programu poprawy efektywności 
  • CAPEX zrealizowany w ciągu trzech kwartałów 2013 r. na poziomie 2 368 mln zł - wzrost o 18,4 proc. r/r

Po dziewięciu miesiącach 2013 r. produkcja węgla handlowego w dwóch kopalniach Grupy wzrosła o 4,2 proc. rok do roku i osiągnęła poziom 4,26 mln ton. Elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON wytworzyły w ciągu trzech kwartałów o 1,3 proc. więcej energii elektrycznej niż w porównywalnym okresie 2012 r., natomiast wolumen dystrybucji energii elektrycznej w okresie   I -III kwartał 2013 r. utrzymał się na takim samym poziomie rok do roku, tj. 35,72 TWh (w samym III kwartale nastąpił wzrost o 1,7 proc.). Liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnych Grupy wzrosła o 30 tys. r/r (łącznie ponad 5,3 mln).

W pierwszych trzech kwartałach ponad dwukrotnie wzrosły zyski w segmentach Sprzedaż (o 118,8 proc.) oraz Obsługa Klienta (o 117,3 proc.). Równocześnie spadł wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA - do poziomu 1,19.

- W ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r. Grupa TAURON wypracowała solidne wyniki finansowe. Znacząco poprawiliśmy poziom rentowności. Marża EBITDA wzrosła o ponad 4 p.p. do poziomu ponad 21 proc. To również efekt konsekwentnego wdrażania programu poprawy efektywności, czego bezpośrednim rezultatem jest spadek kosztów działalności. Należy podkreślić, że oszczędności wynikające z programu poprawy efektywności w trzech kwartałach tego roku osiągnęły 214 mln zł. Zakończyliśmy również budowę bloku ciepłowniczego w Bielsku-Białej oraz farm wiatrowych w Wicku i Marszewie, co łącznie daje 172 MWe nowych, przyjaznych dla środowiska mocy wytwórczych – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

                                                                                                             

Kluczowe parametry operacyjne

[Jm.]

I-III kwartał 2013

I-III kwartał 2012

Dynamika

2013/2012

III kwartał 2013

III kwartał 2012

Dynamika

2013/2012

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

4,26

4,09

104,2%

1,26

1,52

82,9%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

14,28

14,09

101,3%

4,53

4,85

93,4%

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Grupy

TWh

0,92

0,92

100,0%

0,32

0,28

114,3%

w tym produkcja netto obszaru OZE

TWh

0,42

0,36

116,7%

0,14

0,08

175,0%

Wytwarzanie ciepła przez Grupę

PJ

10,59

10,68

99,2%

1,16

0,95

122,1%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

35,72

35,72

100,0%

11,74

11,54

101,7%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

30,71

33,37

92,0%

9,86

10,66

92,5%

Liczba klientów - Dystrybucja

 

5 324

5 294

100,6%

5 324

5 294

100,6%

 

Kluczowe parametry finansowe (w mln zł)

I-III kwartał 2013

I-III kwartał 2012

Dynamika

2013/2012

III kwartał 2013

III kwartał 2012

Dynamika

2013/2012

Przychody ze sprzedaży

14 209 431

18 214 243

78,0%

4 537 445

5 900 257

76,9%

EBIT

1 709 103

1 832 576

93,3%

520 945

579 171

89,9%

EBITDA

2 996 444

3 081 260

97,2%

944 397

1 000 042

94,4%

Zysk netto

1 260 726

1 333 069

94,6%

370 153

442 847

83,6%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 212 843

 

1 269 198

 

95,6%

364 916

 

412 196

88,5%

 

 

Przychody ze sprzedaży

 

Grupa TAURON uzyskała za pierwsze trzy kwartały br. przychody ze sprzedaży w wysokości 14 209,4 mln zł, tj. o 22 proc. mniej rok do roku. Przyczyną spadku raportowanych przychodów jest zmiana modelu handlu energią elektryczną wytworzoną w ramach Grupy, polegająca na istotnym ograniczeniu sprzedaży energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy. Sprzedaż energii wewnątrz Grupy podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu.

W okresie zakończonym 30 września 2013 r. segmenty Sprzedaż, Ciepło oraz Obsługa Klienta osiągnęły wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku. Pomimo niższej produkcji węgla handlowego w III kwartale, ze względu na pogorszone warunki geologiczne na jednej ze ścian, również segment Wydobycie zanotował nieznacznie wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku. Z kolei niższe przychody w segmentach Wytwarzanie, OZE oraz Dystrybucja są wynikiem braku przychodów z tytułu rekompensat KDT, niższej ceny sprzedaży energii elektrycznej i kolorowych certyfikatów oraz słabszej koniunktury gospodarczej.

 

EBITDA i zysk netto

 

Raportowana EBITDA za trzy kwartały 2013 r. wyniosła 2 996,4 mln zł i była niższa od wyniku za porównywalny okres 2012 r. o 2,8 proc. Po eliminacji istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące) raportowana EBITDA wyniosłaby 3,3 mld zł, co oznacza wzrost do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT) o ok. 25 proc. rok do roku

Raportowany zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 260,7 mln zł i był o ok. 5 proc. niższy rok do roku. Doprowadzając do porównywalności Zyski netto obu okresów tj. wyłączając przychody z tytułu rekompensat KDT w roku 2012 oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów w roku 2013, raportowany Zysk netto wyniósłby ok. 1 510 mln zł, co daje wzrost o ok. 53 proc. rok do roku.

- Na uwagę zasługuje wyższy spadek kosztów działalności operacyjnej (o około 24 proc.) w porównaniu do niższych przychodów ze sprzedaży (o 22 proc.). Ograniczenie kosztów to między innymi efekt programu poprawy efektywności, niższych cen paliw oraz braku konieczności umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów w 2013 r. – komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Spośród wszystkich segmentów jedynie Wytwarzanie zamknęło trzy kwartały stratą, co jest efektem dokonania nieplanowanego odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych o około 240 mln zł. Pozostałe segmenty osiągnęły zyski na poziomie operacyjnym.

 

Inwestycje i zadłużenie

 

Znacząco, bo o 18,4 proc. w okresie pierwszych trzech kwartałów br., wzrosły nakłady inwestycyjne. CAPEX osiągnął wartość 2 368 mln zł. Ponad połowę jego wartości (50,2 proc.) stanowiły nakłady w segmencie Dystrybucja.

Grupa TAURON w III kwartale 2013 r. realizowała wiele inwestycji w moce wytwórcze, w tym: budowę bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe i 240 MWt w Stalowej Woli, budowę bloku ciepłowniczego w kogeneracji o mocy 50 MWe i 106 MWt w Bielsku-Białej, budowę dwóch farm wiatrowych o mocy 40 MWe i 82 MWe w miejscowościach Wicko i Marszewo. Dwie ostatnie inwestycje zostały ukończone w październiku, a blok ciepłowniczy w Bielsku-Białej – w lipcu 2013 r.

Dług netto Grupy w ciągu III kwartału spadł o 10 proc. w stosunku do stanu na koniec półrocza 2013 r. i wyniósł 4 550,9 mln zł. W III kwartale TAURON podpisał umowy dotyczące programu emisji obligacji na łączną kwotę 6 mld zł i o maksymalnym terminie wykupu do 2028 r.

Na koniec trzeciego kwartału poprawie uległy wskaźniki zadłużenia Grupy TAURON (dług netto/EBITDA: 1,19) i płynności (wskaźnik płynności bieżącej: 1,1).

 

W związku z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2013 r. spółka postanowiła wykorzystać nowe narzędzia komunikacji z inwestorami. Informacja o transmisji konferencji wynikowej została opublikowana na stronie spółki na portalu Facebook. Dodatkowo przygotowany został plik excel z bieżącymi i historycznymi danymi operacyjnymi i finansowymi (tzw. spreadsheet). Materiał z danymi został zamieszczony w zakładce „Relacje inwestorskie” - tutaj

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.