Wyższa rentowność Grupy TAURON w 2013 r.

  • Raportowana EBITDA za 2013 r. ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym niż w roku poprzednim i wyniosła 3,66 mld zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych i kolorowych certyfikatów, rezerwa na brakujące uprawnienia do emisji CO2) jej wartość wyniosłaby 4,27 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do skorygowanej – porównywalnej – EBITDA za 2012 r. o prawie 30 proc.
  • Wyższy poziom generowanych marż w 2013 r. Marża EBITDA wzrosła o 3,5 p.p. do poziomu 19,1 proc., marża EBIT o 1,4 p.p. do poziomu 10,1 proc., a rentowność netto o 0,7 p.p. do poziomu 7 proc.
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,1 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 22,7 proc. Jest to efekt wyłączeń konsolidacyjnych związanych ze sprzedażą większości wyprodukowanej w 2013 r. energii elektrycznej przez segment Wytwarzanie bezpośrednio do spółek Grupy zajmujących się sprzedażą energii.
  • Program poprawy efektywności w 2013 r. przyniósł 320 mln zł oszczędności. Szacowane oszczędności do końca 2015 r. wyniosą blisko 900 mln zł. 
  • Wzrost inwestycji w 2013 r. CAPEX osiągnął poziom około 3,78 mld zł i był wyższy o 8,9 proc. rok do roku.

 

– Biorąc pod uwagę słabszą niż w latach ubiegłych koniunkturę gospodarczą, wyniki finansowe Grupy TAURON za 2013 r. są dobre. Udało nam się wyraźnie zwiększyć efektywność działalności Grupy, co pokazują uzyskane marże. Wzrost marży EBIDTA do 19,1 proc. to również rezultat rozpisanego na lata 2013-2015 programu poprawy efektywności, który w minionym roku przyniósł 320 mln zł oszczędności - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

[J.m.]

2013

2012

Dynamika
2013/2012

IV kwartał 2013

IV kwartał 2012

Dynamika
2013/2012

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

5,45

5,57

98%

1,19

1,48

80%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

19,39

19,11

101%

5,11

5,02

102%

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Grupy

TWh

1,38

1,21

114%

0,46

0,29

159%

w tym produkcja netto obszaru OZE

TWh

0,61

0,45

136%

0,19

0,09

215%

Wytwarzanie ciepła

PJ

15,62

16,36

95%

5,03

5,68

89%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

47,90

47,85

100%

12,18

12,13

100%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

41,30

44,74

92%

10,59

11,37

93%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys,

5 334

5 302

101%

5 334

5 302

101%

Produkcja węgla handlowego w 2013 r. osiągnęła poziom zbliżony do uzyskanego w 2012 r. i wyniosła 5,45 mln ton. Nieznacznie wyższa rok do roku była z kolei produkcja energii elektrycznej przez należące do Grupy elektrownie i elektrociepłownie (łącznie 19,39 TWh).

– Znaczący wzrost wolumenu wytworzonej energii zanotowaliśmy w segmencie odnawialnych źródeł energii – o 14 proc. rok do roku, w tym produkcja netto obszaru OZE wzrosła aż o 36 proc. Inwestycje w zieloną energię to jeden z naszych priorytetów. Tylko w 2013 r. oddaliśmy do użytku dwa bloki biomasowe – w Tychach i Stalowej Woli oraz dwie farmy wiatrowe – w Wicku i Marszewie. Łączna moc nowych jednostek produkujących zieloną energię wynosi 182 MWe – mówi Dariusz Lubera.

Dystrybucja energii elektrycznej utrzymała się na poziomie z roku 2012 (prawie 48 TWh), zaś liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy wzrosła o 32 tys. rok do roku (łącznie ponad 5,3 mln).

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry
finansowe (w mln zł)

2013

2012

Dynamika

2013/2012

IV kwartał 2013

IV kwartał 2012

Dynamika

2013/2012

Przychody ze sprzedaży

19 131 122

24 752 985

77,3%

4 921 691

6 538 742

75,3%

EBIT

1 934 066

2 165 129

89,3%

224 963

332 553

67,6%

EBITDA

3 661 484

3 851 625

95,1%

665 040

770 365

86,3%

Zysk netto

1 346 485

1 550 799

86,8%

85 759

217 730

39,4%

Zysk netto przypisany
akcjonariuszom jednostki
dominującej

1 308 318

1 476 392

88,6%

95 475

207 194

46,1%


Przychody ze sprzedaży

Grupa TAURON osiągnęła w 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 19,13 mld zł, co oznacza obniżenie o 22,7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Najważniejszą przyczyną spadku przychodów jest zmiana modelu handlu energią elektryczną wytwarzaną przez Grupę. W 2012 r. większość energii sprzedawano przez giełdę, natomiast w 2013 r. istotnie zredukowano sprzedaż energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy, która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu.

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: Ciepło (4,6 proc.) oraz Obsługa Klienta (45,5 proc.). Spadły natomiast przychody segmentów: Wydobycie (z powodu niższych cen węgla) oraz Wytwarzanie (w wyniku braku rekompensat z tytułu rozwiązania KDT oraz niższych cen sprzedaży energii elektrycznej i kolorowych certyfikatów). Segmenty: Dystrybucja, Sprzedaż i OZE osiągnęły przychody zbliżone do poziomu z 2012 r.

 

EBITDA i zysk netto

Raportowana EBITDA w 2013 r. ukształtowała się na poziomie nieco niższym niż w 2012 r. i wyniosła 3,66 mld zł. Po wyeliminowaniu istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych: 276 mln zł, odpisy aktualizujące wartość kolorowych certyfikatów: 42 mln zł, rezerwa na uprawnienia do emisji CO2 (nieotrzymane w 2013 r.): 270 mln zł), EBITDA wyniosłaby ok. 4,3 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT księgowane w 2012 r.) o ok. 30 proc. rok do roku.

Zysk netto wyniósł w całym 2013 r. 1,35 mld zł i był o ok. 13 proc. niższy niż rok wcześniej.

– Osiągnięte wyniki kształtują się powyżej oczekiwań rynku. Na podkreślenie zasługuje spadek kosztów własnych sprzedaży, a także kosztów ogólnego zarządu.W spółkach Grupy realizowane są działania mające na celu optymalizację kosztów stałych, co pozwoliło ograniczyć negatywny wpływ spadku przychodów na wyniki finansowe.Jedynym segmentem, który zamknął rok z ujemnym wynikiem operacyjnym było Wytwarzanie. Wynika to przede wszystkim z istotnego spadku cen energii, a także ze zdarzeń jednorazowych: utworzenia rezerwy na brak uprawnień do emisji CO2, które powinny być przydzielone w 2013 r. (w IV kwartale 270 mln zł), odpisu związanego z utratą wartości aktywów wytwórczych (276 mln zł) oraz braku przychodów związanych z KDT (567 mln zł w 2012 r.) – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

W 2013 r. największy wzrost zysków zanotowały segmenty: Sprzedaż (EBITDA zwiększyła się o 88 proc.), oraz Dystrybucja (wzrost EBITDA o 13 proc.).

 

Inwestycje i zadłużenie

W 2013 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,78 mld zł i były wyższe o ok. 8,9 proc. od poniesionych w 2012 r. Wynika to przede wszystkim z intensyfikacji inwestycji strategicznych w Obszarach: Wytwarzanie, Ciepło, OZE i Dystrybucja. Ponad 50 proc. CAPEX-u zostało przeznaczone na inwestycje w segmencie Dystrybucja (modernizacja istniejących sieci dystrybucyjnych oraz budowa nowych przyłączy). Kolejna istotna pozycja to budowa i modernizacja mocy wytwórczych.

W 2013 r. oddaliśmy do użytku blok ciepłowniczy w kogeneracji w Bielsku-Białej (50 MW), bloki biomasowe w Tychach (40 MW) i Stalowej Woli (20 MW) oraz farmy wiatrowe Wicko (40 MW) i Marszewo (82 MW). Trwają prace przy budowie bloku parowo-gazowego o mocy 450 MW w Stalowej Woli, kolejnego bloku w Tychach (50 MW), a w najbliższych tygodniach powinna wyjaśnić się ostatecznie kwestia projektuw Elektrowni Jaworzno III– podsumowuje Dariusz Lubera.

Zadłużenie Grupy TAURON w 2013 r. nieznacznie wzrosło. Dług netto wyniósł ok. 5,23 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 15 proc. Niewielki wzrost zanotował także wskaźnik Dług netto/EBITDA – do 1,43 z 1,18 w roku 2012, jednak nadal pozostaje na bardzo bezpiecznym poziomie.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.