TAURON zaktualizował strategię korporacyjną

TAURON Polska Energia przyjął 2 czerwca Strategię Korporacyjną Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023. Dokument ten jest aktualizacją dotychczasowej strategii biznesowej Grupy.

- Po trzech latach wdrażania Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON dokonaliśmy  kompleksowego przeglądu dotychczasowych działań, oceny ich realizacji, a także szczegółowej weryfikacji założeń przyjętych w ówczesnych warunkach gospodarczych, rynkowych i regulacyjnych – wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W nowym dokumencie TAURON uwzględnił zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy w energetyce. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi dziś sektor są unijne i krajowe regulacje dotyczące warunków funkcjonowania branży. W efekcie przeprowadzonych analiz zaktualizowano dotychczasową strategię.

- Nie uległa zmianie zarówno misja i wizja, jak i cel nadrzędny oraz cele główne Grupy TAURON. Misją Grupy pozostaje „Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy", a wizją: „Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie”. Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Wartość nadal będzie mierzona na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości: przyrostu poziomów EBITDA i ROIC – mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii.

Nie zmieniły się również cztery cele główne Grupy, tj.: wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności, efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk, zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne oraz budowa efektywnej organizacji.

Grupa TAURON kontynuować będzie strategiczny program inwestycyjny. W zakresie Obszarów Wytwarzanie, Ciepło i OZE - TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW.  

- Wzrost mocy będzie wynikał z uruchomienia nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planujemy posiadać w miksie wytwórczym energię z elektrowni jądrowej, dzięki zaangażowaniu Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi. Ważnymi obszarami wzrostu są również Dystrybucja i Sprzedaż – wyjaśnia Dariusz Lubera.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł (do 2020 roku – około 29 mld zł). Zweryfikowana strategia potwierdza aktualność większości rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie około 2200 MW, w tym w szczególności:

- 1030 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa, 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy);

- około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (blok budowany wspólnie z PGNiG) i około 450 MW w Elektrowni Łagisza);

- około 500 MW w energetyce wiatrowej. W 2023 r. Grupa będzie dysponować źródłami wiatrowymi o łącznej mocy ok. 700 MW, co pozwoli osiągnąć cel w nowych źródłach OZE na poziomie 800 MW (łącznie z biomasą). Inwestycje w kolejne farmy wiatrowe uwarunkowane są rozwiązaniami w zakresie wsparcia w docelowej formule ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i będą finansowane poza bilansem Grupy.

 - W 2014 roku 92 proc. zainstalowanych w Grupie mocy wytwórczych przypada na technologie węglowe. W 2023 r. ich udział spadnie do ok. 74 proc., w tym 25 proc. przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej, wyniesie ok. 26 proc. – informuje Dariusz Lubera.

Wobec konieczności budowy zdywersyfikowanego portfela wytwórczego, co wynika m.in. z rosnących obostrzeń związanych z emisją CO2, Grupa prowadzi działania zmierzające do uczestnictwa w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez przystąpienie do spółki celowej powołanej przez PGE i zakup 10 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym.

Łączne nakłady inwestycyjne w Obszarze Dystrybucji wyniosą ok. 21,1 mld zł, w tym głównie przeznaczone zostaną na przyłączenia nowych klientów i źródeł oraz związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku.

- W zaktualizowanej strategii korporacyjnej dużą wagę kładzie się na zarządzanie obszarem badań i rozwoju w Grupie. Efektywne zarządzanie realizacją prac badawczo-rozwojowych w spółkach Grupy ma na celu intensyfikację działań innowacyjnych oraz maksymalizację korzyści płynących z dostępu do wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji takich przedsięwzięć. Grupa zakłada poprawę skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne na innowacje – zapewnia wiceprezes Stanisław Tokarski.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.