Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2014 r. powyżej oczekiwań rynku

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,22 mld zł, a EBITDA 1,99 mld zł
  • Marża EBITDA osiągnęła 21,6 proc., zaś marża EBIT ok. 11,7 proc.
  • Największy wpływ na wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA: 1,17 mld zł) i Sprzedaż (EBITDA: 392 mln zł)
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła 4,5–krotnie (z 28 do niemal 127 mln zł), a segment Odnawialne Źródła Energii poprawił wynik o ok. 56 proc. rok do roku (do 96,7 mln zł), co jest konsekwencją oddania do eksploatacji w IV kwartale 2013 r. 122 MW mocy w farmach wiatrowych Marszewo i Wicko
  • CAPEX osiągnął poziom 1,25 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesiono w segmencie Dystrybucja (841 mln zł)
  • Realizowany program poprawy efektywności przyniósł 522 mln zł oszczędności, co na jego półmetku stanowi już 60 proc. realizacji

(wszystkie dane za I półrocze 2014 r.)

– Wyniki finansowe Grupy TAURON należy ocenić pozytywnie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę trudne dla firm sektora energetycznego otoczenie rynkowe. Lepsze wyniki rok do roku zanotował segment Dystrybucja, między innymi dzięki niższym kosztom operacyjnym. Wysoką, dynamikę wzrostu EBITDA osiągnął segment Wytwarzanie, ale także segment Odnawialne Źródła Energii, w którym uruchomiliśmy w ostatnich miesiącach poprzedniego roku dwie farmy wiatrowe Marszewo i Wicko o łącznej mocy 122 MW –  mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły istotne zdarzenia jednorazowe, które wpłynęłyby na wyniki Grupy. Warte podkreślenia jest to, że pomimo spadku w I półroczu 2014 r. przychodów ze sprzedaży o ok. 5 proc., udało się nam nieznacznie zwiększyć marżę EBITDA do poziomu ok. 22 proc. dzięki elastyczności kosztowej i realizowanemu programowi oszczędności. Tym samym spadek EBITDA w stosunku do roku poprzedniego wyniósł niespełna 3 proc. – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

 Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

[J.m.]

I półrocze 2014

I półrocze 2013

Dynamika

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

2,55

3,00

85,0%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

7,29

9,75

74,8%

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,91

0,60

151,7%

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,82

9,43

82,9%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

23,88

23,98

99,6%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

19,25

20,86

92,3%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 359

5 313

100,9%

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2014 r. osiągnęła poziom niższy niż rok wcześniej i wyniosła 2,55 mln ton. Jest to głównie rezultatem ograniczenia produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, co skutkowało nadpodażą tego surowca na rynku krajowym.

 W I półroczu 2014 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych Grupy została ograniczona, co jest pochodną niższego popytu na energię, wzrostu generacji w farmach wiatrowych i ujemnego salda wymiany handlowej. W analizowanym okresie spadł również wolumen sprzedaży energii do klientów Grupy, co jest efektem spadku średniego zużycia energii przez małe firmy i gospodarstwa domowe oraz nasilającej się konkurencji na rynku klientów biznesowych.

 Wolumen dystrybucji energii elektrycznej w I półroczu 2014 r. utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym (ok. 24 TWh), a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku wzrosła o 46 tys.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I półrocze 2014

I półrocze 2013

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

9 226 315

9 706 524

95,1%

EBIT

1 082 454

1 189 774

91,0%

EBITDA

1 994 598

2 053 663

97,1%

Zysk netto

733 922

891 882

82,3%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

730 290

849 232

86,0%

 

Przychody ze sprzedaży

Grupa TAURON osiągnęła w pierwszym półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,22 mld zł, co oznacza spadek o ok. 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów wynika przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla poza Grupę.

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (56,7 proc.), Obsługa Klienta (27,9 proc.) i Dystrybucja (1,3 proc.). Spadły natomiast przychody ze sprzedaży segmentów: Wydobycie (w związku z sytuacją na rynku węgla) oraz Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii). Segment Ciepło osiągnął przychody zbliżone do poziomu z I półrocza 2013 r.

EBITDA i zysk netto

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych i pogodowych Grupa TAURON wypracowała EBITDA w wysokości 1,99 mld zł, w czym duży udział miała konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. Jednocześnie nadal największy udział w EBITDA Grupy mają obszary Dystrybucja oraz Sprzedaż. Zysk netto wyniósł w I półroczu 2014 r. 733 mln zł i był o 17,7 proc. niższy niż rok wcześniej.

W związku z odkupieniem od Kompanii Węglowej 47,5 proc. pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie TAURON Wydobycie) znacznie zmniejszył się poziom zysku przypadającego udziałowcom mniejszościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W I półroczu 2014 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,25 mld zł i były niższe o  ok. 7 proc. od poniesionych w I półroczu 2013 r. Ponad 60 proc. CAPEX-u zostało przeznaczone na inwestycje w segmencie Dystrybucja (modernizacja istniejących sieci dystrybucyjnych oraz budowa nowych przyłączy).

W pierwszej połowie 2014 r. w obszarze inwestycji koncentrowaliśmy się na modernizacji i odtworzeniu majątku sieciowego. Na te cele przeznaczyliśmy blisko połowę łącznego CAPEX-u. Pozostałe wydatki to modernizacja bloków w Elektrowni Jaworzno III i Łaziska, budowa poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina oraz prace związane z infrastrukturą ciepłowniczą i modernizacją elektrowni wodnych – podsumowuje Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju w TAURON Polska Energia.

Plan CAPEX-u Grupy TAURON na 2014 r. zakłada ok. 4 mld zł wydatków inwestycyjnych. W I półroczu 2014 r. dokonano aktualizacji strategii Grupy na lata 2014-2023. W perspektywie najbliższych 10 lat nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosą ok. 37 mld zł, z czego ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycji będzie Wytwarzanie, w którym w ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2 200 MW.

Zadłużenie finansowe Grupy TAURON na koniec II kwartału 2014 r. wyniosło ok. 6,4 mld zł.. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie 1,68.

 Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Grupy jest podtrzymanie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.