Stabilne wyniki Grupy TAURON po trzech kwartałach 2014 r.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 13,6 mld zł, a EBITDA 2,9 mld zł
  • Marża EBITDA osiągnęła 21,4 proc., zaś marża EBIT ok. 11,4 proc.
  • Największy wpływ na wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA: 1,78 mld zł) i Sprzedaż (EBITDA: 501 mln zł)
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła blisko dwukrotnie (ze 117 do ponad 200 mln zł), a segment Odnawialne Źródła Energii poprawił wynik EBITDA o blisko 70 proc. rok do roku (do 142,4 mln zł)
  • CAPEX osiągnął poziom 2 mld zł. Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w segmencie Dystrybucja (1,29 mld zł)
  • Program poprawy efektywności przyniósł 639 mln zł oszczędności, co stanowi 74 proc. realizacji z 860 mln zł założonych w programie do 2015 r.

(wszystkie dane za I-III kwartały 2014 r.)

– Wyniki finansowe Grupy TAURON pozostają stabilne, mimo trudnego otoczenia rynkowego. Są również lepsze niż prognozy analityków. To warte podkreślenia w kontekście sytuacji branży energetycznej, na którą negatywnie wpływają najniższe od kilku lat ceny sprzedaży energii oraz coraz większa konkurencja na detalicznym rynku energii – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Po trzech kwartałach lepszą EBITDĘ pokazały między innymi segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie. Dynamicznie wzrosła EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii, gdzie skorzystaliśmy z wyższych wolumenów produkcji zielonej energii dzięki pracy oddanych w zeszłym roku farm wiatrowych Marszewo i Wicko.

– Odnotowaliśmy wyższe niż w ubiegłym roku przychody z usług dystrybucyjnych i ze sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, które pozwoliły m.in. zrównoważyć spadki cen i wolumenów sprzedaży energii elektrycznej oraz węgla. Na lepsze wyniki w segmencie Wytwarzanie (EBITDA I-III kw. 2014 r.: 200 mln zł, EBITDA I-III kw. 2013: 117 mln zł) wpływ miały takie czynniki jak trafnie obrana przez ten obszar strategia handlowa na bieżący rok, przychody z tytułu rezerwy operacyjnej, a także brak obowiązku tworzenia rezerw na uprawnienia do emisji CO2mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

[J.m.]

I-III Q 2014

I-III Q 2013

Dynamika

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

3,99

4,26

93,7%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

11,27

14,28

78,9%

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,33

0,91

146,2%

Wytwarzanie ciepła

PJ

8,78

10,59

82,9%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

35,74

35,72

100,1%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

28,39

30,71

92,4%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 369

5 324

100,8%

 

Produkcja węgla handlowego w trzech kwartałach 2014 r. osiągnęła poziom niższy niż rok wcześniej i wyniosła ok. 4 mln ton. Niższa produkcja i sprzedaż węgla wynika głównie ze spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego, wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także z utrzymującego się importu tego surowca do Polski. Co istotne, Obszar Wydobycie odnotował w samym III kwartale br. niewielki wzrost wolumenu sprzedaży węgla dzięki aktywnym działaniom handlowym.

Po dziewięciu miesiącach 2014 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach węglowych Grupy była niższa o ok. 21 proc. niż rok wcześniej. Niższy wolumen jest efektem aktualnej sytuacji rynkowej i w jej następstwie przyjętej strategii handlowej Grupy. Ponadto nastąpił wzrost generacji w farmach wiatrowych o prawie 45 proc., co skutkowało spadkiem produkcji elektrowni zawodowych o 5,5 proc., a dodatkowo utrzymuje się deficyt w międzynarodowym handlu energią (nadwyżka importu nad eksportem). Na wolumeny produkcji energii wpłynęły również znacznie wyższe niż w latach ubiegłych średnie dobowe temperatury w pierwszych miesiącach roku, co skutkowało obniżeniem zapotrzebowania w KSE.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej po trzech kwartałach 2014 r. utrzymał się na poziomie ubiegłorocznym (ok. 35,7 TWh), a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku wzrosła o 45 tysięcy.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I-III Q 2014

I-III Q 2013

Dynamika

Przychody ze sprzedaży

13 603 101

14 213 704

95,7%

EBIT

1 546 941

1 713 376

90,3%

EBITDA

2 915 309

3 000 717

97,2%

Zysk netto

1 053 058

1 264 187

83,3%

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 048 701

1 216 294

86,2%

 

Przychody ze sprzedaży

W trzech kwartałach 2014 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł, co oznacza spadek o 4,3 proc. rok do roku. Spadek przychodów wynika przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla poza Grupę.

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (67,6 proc.), Ciepło (4,5 proc.), Obsługa Klienta (21,6 proc.) i Dystrybucja (1,7 proc.). Spadły natomiast przychody segmentów: Wydobycie (w związku z sytuacją na rynku węgla) oraz Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii).

EBITDA i zysk netto

Pomimo niesprzyjających warunków rynkowych Grupa TAURON wypracowała EBITDA w wysokości ok. 2,92 mld zł, (niższą zaledwie o 2,8 proc. w porównaniu z 2013 r.), w czym duży udział miała konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. W okresie dziewięciu pierwszych miesięcy 2014 r. koszty działalności Grupy TAURON spadły o ok. 3,5 proc. Nadal największy udział w EBITDA Grupy mają obszary Dystrybucja oraz Sprzedaż.

Zysk netto po trzech kwartałach 2014 r. osiągnął 1,05 mld zł i był o 16,7 proc. niższy niż rok wcześniej. W związku z odkupieniem od Kompanii Węglowej 47,5 proc. pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie TAURON Wydobycie) znacznie zmniejszył się poziom zysku przypadającego udziałowcom mniejszościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2 mld zł i były niższe o ok. 15 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2013 r. Ponad 60 proc. CAPEX-u zostało przeznaczone na inwestycje w segmencie Dystrybucja (modernizacja istniejących sieci dystrybucyjnych oraz budowa nowych przyłączy).

W obszarze inwestycji koncentrowaliśmy się na modernizacji i odtworzeniu majątku sieciowego. Na te cele przeznaczyliśmy ok. 1,3 mld zł, czyli ponad 60 proc. łącznego CAPEX-u. Pozostałe wydatki to inwestycje w budowę i modernizację aktywów wytwórczych, sieci ciepłowniczych i udostępnienie nowych złóż węgla – podsumowuje Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Grupa TAURON prowadzi szeroki program inwestycyjny. Dotyczy on zarówno obszaru wytwarzania energii i ciepła, wydobycia, jak również dystrybucji. Plan CAPEX-u Grupy TAURON na 2014 r. zakłada ok. 3,7 mld zł wydatków inwestycyjnych. Największym projektem Grupy jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. We wrześniu na placu budowy miało miejsce symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Planowane nakłady na budowę bloku wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował 6,4 TWh energii elektrycznej rocznie.

W perspektywie najbliższych 10 lat nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosą ok. 37 mld zł, z czego ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne planowane nakłady inwestycyjne w Obszarze Dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycji będzie Wytwarzanie, w którym w ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2 200 MW.

Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Grupy jest podtrzymanie w październiku 2014 r. przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie i na 30 września wynosi 1,73x.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.