Grupa TAURON z dobrymi wynikami w trudnym 2014 r.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,4 mld zł, a EBITDA 3,6 mld zł
  • Marża EBITDA osiągnęła 19,7 proc., zaś marża netto 6,4 proc.
  • Największy wpływ na wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 2,2 mld zł) i Sprzedaż (EBITDA 608 mln zł)
  • EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła rok do roku niemal dziewięciokrotnie (do 252 mln zł), a Odnawialnych Źródeł Energii o 33 proc. (do 180 mln zł)
  • Nakłady inwestycyjne przekroczyły 3 mld zł. Największy CAPEX poniesiono w segmencie Dystrybucja (1,9 mld zł)
  • Program poprawy efektywności przyniósł 400 mln zł oszczędności, co oznacza realizację na poziomie 83 proc. z zaplanowanych 864 mln zł na lata 2013-2015 r.

(wszystkie dane za 2014 r.)

– W IV kwartale 2014 r. i całym ubiegłym roku Grupa TAURON wypracowała solidne wyniki finansowe, pomimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej. Spadki wolumenów produkcji i uzyskiwanych cen energii elektrycznej miały wpływ na poziom naszych wyników. Z drugiej strony aktywne działania Grupy, jak optymalizacja kosztów i skuteczna strategia handlowa na rynku energii, pozwoliły wypracować stabilne przychody i EBITDĘ – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W tak zmiennym otoczeniu bardzo korzystna jest dla nas obecność w całym energetycznym łańcuchu wartości. W poszczególnych kwartałach lepsze wyniki w wybranych segmentach kompensują gorszą sytuację finansową w innych.

 – W 2014 r. wynik EBITDA wyniósł ponad 3,6 mld zł, pomimo zawiązanych w IV kwartale rezerw i dokonanych odpisów aktualizujących wartość aktywów, co jest znacznie lepszym rezultatem niż wskazywały prognozy rynkowe z początku ubiegłego roku. Warto podkreślić, że dzięki konsekwentnie realizowanemu programowi poprawy efektywności i koncentracji na uzyskiwanych marżach, udało nam się zwiększyć marżę EBITDA do poziomu prawie 20 proc. Widzimy dalszy potencjał obniżenia kosztów - oczekujemy, że łączne oszczędności programu przekroczą pierwotnie zakładane 864 mln zł – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

Jm

2014 r.

2013 r.

Dynamika (proc.)

IV kw. 2014 r.

IV kw. 2013 r.

Dynamika (proc.)

Produkcja węgla handlowego

Mln Mg

5,40

5,45

99

1,41

1,19

118

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

15,37

19,39

79,3

4,11

5,11

80,3

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

1,79

1,38

129,6

0,46

0,47

98,5

Wytwarzanie ciepła

PJ

13,41

15,62

85,9

4,64

5,03

92,1

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

47,90

47,90

100

12,16

12,18

99,8

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

38,59

41,30

93,4

10,21

10,59

96,4

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 378

5 334

100,8

5 378

5 334

100,8


W 2014 r. Grupa TAURON wyprodukowała 5,4 mln ton węgla handlowego. Niższy poziom produkcji z pierwszych trzech kwartałów 2014 r. został skompensowany wzrostem produkcji w IV kwartale wynoszącym około 18 proc. (w tym okresie wyprodukowano 1,41 mln ton). Poprawa sytuacji w segmencie Wydobycie była przede wszystkim pochodną aktywnych działań handlowych i marketingowych. Negatywny wpływ na ten segment miała niższa krajowa produkcja energii elektrycznej, wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, import węgla oraz ciepła zima.

Odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, jak również przyjętej strategii handlowej dostosowującej produkcję do sytuacji rynkowej, jest zmniejszenie w 2014 r. wolumenów wytworzonej energii elektrycznej przez elektrownie Grupy TAURON o około 20 proc. Na uwagę zasługują jednak wzrosty wolumenów w segmencie OZE (o 22,6 proc.) wynikające głównie z pracy nowych farm wiatrowych i bloków biomasowych. Na niższe wolumeny wytwarzania energii wpłynęły również wysokie średnie dobowe temperatury w pierwszych miesiącach roku, co skutkowało obniżeniem zapotrzebowania w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej w 2014 r. utrzymał się na poziomie z 2013 r. (ok. 48 TWh), a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku wzrosła o ok. 44 tysiące.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry
finansowe (w tys. zł)

2014 r.

2013 r.

Dynamika
(proc.)

IV kw. 2014 r.

IV kw. 2013 r.

Dynamika
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

18 440 763

19 131 122

96,4

4 837 662

4 917 418

98,4

EBITDA

3 627 100

3 661 484

99,1

711 791

660 767

107,7

Marża EBITDA (proc.)

19,7

19,1

102,8

14,7

13,4

130,4

Zysk netto

1 185 560

1 346 485

88,0

132 502

82 298

161

Marża netto (proc.)

6,4

7,0

91,3

2,7

1,7

163,7

Zysk netto przypisany
akcjonariuszom jednostki
dominującej

1 180 893

1 308 318 

90,3

132 192

92 024

143,6

Marża zysku netto
przypadającego
akcjonariuszom
jednostki dominującej
(proc.)

6,4

6,8

93,6

2,7

1,9

146,0

 

Przychody ze sprzedaży

W 2014 r. Grupa TAURON wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 18,4 mld zł, co oznacza spadek o 3,6 proc. rok do roku. Wynika on przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla poza Grupę.

Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (37 proc.), Obsługa Klienta (24 proc.), Dystrybucja (1 proc.) i Ciepło (1 proc.). Spadły natomiast przychody segmentów: Wydobycie (w związku z trudną sytuacją na rynku węgla oraz niższymi rynkowymi cenami węgla), Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii) i Sprzedaż (z powodu niższych wolumenów i cen).

EBITDA i zysk netto

W trudnym rynkowym otoczeniu Grupa TAURON wypracowała EBITDĘ w wysokości ponad 3,6 mld zł, (niższą zaledwie o 0,9 proc. w porównaniu z 2013 r.). Niebagatelne znaczenie dla utrzymania stabilnego poziomu EBITDA miała efektywna strategia handlowa oraz konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. Oszczędności wypracowane w ubiegłym roku wyniosły ok. 400 mln zł m.in. dzięki wdrożonym programom optymalizacji kosztów. W efekcie marża EBITDA w 2014 r. wzrosła do 19,7 proc. z 19,1 proc. przed rokiem. Niezmiennie największy udział w kreowaniu EBITDA Grupy mają segmenty Dystrybucja oraz Sprzedaż (łącznie 76 proc.).

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wyniósł niemal 1,2 mld zł i był o 9,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Negatywnie na wynik w 2014 roku wpłynęły wyższe koszty finansowe w związku z wyższym poziomem zadłużenia dotyczącym realizowanych inwestycji oraz rezerwy i odpisy aktualizujące, z których najistotniejszym elementem było zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze. Dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie TAURON Wydobycie) od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W 2014 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON przekroczyły 3 mld zł i były niższe o 18,3 proc. od poniesionych w 2013 r. Spadek capexu wynikał z oddania do eksploatacji w 2013 r. licznych projektów oraz przesunięcia w czasie realizacji bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

– Segment Dystrybucja odpowiada za ponad 60 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych. Realizowane inwestycje miały na celu modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. Istotne środki zostały również przeznaczone na rozbudowę i modernizację aktywów segmentu Ciepło oraz Wytwarzanie. W kolejnych latach, głównie w związku z budową nowego bloku węglowego w Elektrowni Jaworzno III, będzie rósł udział segmentu Wytwarzanie w łącznym CAPEX-ie Grupy –podsumowuje prezes Dariusz Lubera.

Grupa TAURON realizuje szeroki program inwestycyjny. Dotyczy on zarówno segmentów Wytwarzanie i Ciepło, Wydobycie, jak również Dystrybucja. Największym projektem Grupy jest budowa bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W marcu rozpoczęły się prace ziemne przy fundamentach budynku głównego kotłowni, maszynowni i chłodni kominowej. Planowane nakłady na budowę bloku wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

W perspektywie lat 2014-2023 nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosą ok. 37 mld zł, w tym ok. 29 mld zł do roku 2020. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja to ok. 21 mld zł. Drugim kluczowym obszarem inwestycyjnym będzie segment Wytwarzanie, w którym planowane jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie ok. 2 200 MW.

W kontekście realizowanych i planowanych inwestycji, TAURON z powodzeniem pozyskuje finansowanie zewnętrzne. W październiku Grupa pozyskała 1,75 mld zł z emisji obligacji oprocentowanych zaledwie 0,9 proc. ponad WIBOR. Obligacje debiutują dziś (12 marca 2015 r.) na rynku Catalyst.

Stabilny standing finansowy potwierdza podtrzymanie w październiku 2014 r. przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Agencja nadała również rating A dla obligacji spółki. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie, który na koniec 2014 r. wynosi 1,85x.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.