Grupa TAURON: Ponad 1 mld zł EBITDA w I kwartale 2015 r.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 4,8 mld zł, a EBITDA przekroczyła 1 mld zł
  • Zysk netto wzrósł do kwoty 502 mln zł. Marża EBITDA osiągnęła 21,5 proc., a marża netto 10,6 proc.
  • Największy wpływ na wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 547 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 284 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 194 mln zł)
  • Nakłady inwestycyjne przekroczyły 790 mln zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmencie Wytwarzanie (423 mln zł)
  • Program poprawy efektywności przyniósł kolejne 120 mln zł oszczędności, co oznacza realizację na poziomie 97 proc. z zaplanowanych 864 mln zł na lata 2013-2015 r.

(wszystkie dane za I kwartał 2015 r.) 

– W I kwartale 2015 r. wypracowaliśmy wyniki finansowe wyższe od prognoz analityków. Takie rezultaty, uzyskane w relatywnie trudnym otoczeniu, potwierdzają, że nasza strategia handlowa bardzo dobrze wpisuje się w obecne realia rynkowe – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Warto jeszcze raz podkreślić korzyści, jakie przynosi nam obecność w całym energetycznym łańcuchu wartości. Tym razem – obok segmentu Dystrybucja – bardzo pozytywnie na wyniki całej Grupy wpłynął segment Wytwarzanie – dodaje.

– EBITDA na poziomie ponad 1 mld zł i marża EBITDA przekraczająca 21 proc. to efekt konsekwentnie realizowanych działań zmierzających do poprawy rentowności i efektywności. Biorąc pod uwagę bardzo niesprzyjające warunki rynkowe niezależne od naszej aktywności, działania te są jedynymi narzędziami zależnymi od nas, które neutralizują w pewnym stopniu niekorzystne dla energetyki czynniki rynkowe. Tylko w I kwartale 2015 r. uzyskaliśmy oszczędności na poziomie 120 mln zł, a program zaplanowany na lata 2013-2015 jest już zrealizowany niemal w 100 proc. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Prace nad kolejnym programem poprawy efektywności są już zaawansowane – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

Jm

I kwartał 2015 r.

I kwartał 2014 r.

Dynamika (proc.)

Produkcja węgla handlowego

Mln Mg

0,97

1,25

77,6

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

3,93

3,69

106,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,53

0,47

112,8

Wytwarzanie ciepła

PJ

5,17

5,92

87,3

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

12,50

12,25

102

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

9,05

10,17

89

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 383

5 354

100,5

 

W I kwartale 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała blisko 1 mln ton węgla handlowego. Mniejszy wolumen w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt nadpodaży węgla na rynku, a także trudniejszych warunków geologicznych w kopalniach, jakie wystąpiły w I kwartale 2015 r. Dodatkowo wpływ na niższą produkcję miały łagodna zima i wzrost generacji z odnawialnych źródeł energii.

Korzystając z wyższych realizowanych cen sprzedaży energii Grupa TAURON konsekwentnie realizuje strategię handlową w segmencie Wytwarzanie. Potwierdza to wzrost produkcji energii elektrycznej o 6,5 proc. rok do roku, podczas gdy wzrost w kraju wyniósł 2,7 proc.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej w I kwartale 2015 r. wzrósł rok do roku o 2 proc. – do 12,5 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy w ciągu roku powiększyła się o ok. 30 tysięcy. 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I kwartał   2015 r.

I kwartał 2014 r.

Dynamika (proc.)

Przychody ze sprzedaży

4 753,8

4 887,3

97,3

EBITDA

1 020,9

1 088,2

93,8

Marża EBITDA (proc.)

21,5

22,3

96,4

Zysk netto

502,7

398,7

126,1

Marża zysku netto (proc.)

10,6

8,2

129,6

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

502,0

395,9

126,8 

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2015 r. Grupa TAURON wypracowała blisko 4,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 2,7 proc. rok do roku. To w głównej mierze rezultat wydzielenia ze struktury Grupy TAURON Zakładu Wytwórczego Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazania ich do TAMEH Polska oraz niższych przychodów ze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Z drugiej strony pozytywnie na poziom sprzedaży wpłynęły wyższe wolumeny i stawki za usługę dystrybucyjną w segmencie Dystrybucja oraz wyższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych (wzrost produkcji energii z OZE o 12,8 proc.).

EBITDA i zysk netto

W trudnym otoczeniu rynkowym Grupa TAURON zanotowała ponad 1 mld zł zysku EBITDA.

To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę niezwykle trudną sytuację w sektorze górnictwa węgla kamiennego, a także efekt wysokiej zeszłorocznej bazy w obszarze Sprzedaż spowodowany brakiem kosztów umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów w I kwartale 2014 r. – wyjaśnia Krzysztof Zawadzki. Solidne wyniki to między innymi rezultat wdrożenia efektywnej strategii handlowej, a także konsekwentnie realizowanego programu poprawy efektywności. Tylko w I kwartale 2015 r., dzięki wdrożonym programom optymalizacji, Grupa TAURON osiągnęła ok. 120 mln zł oszczędności. Największy udział w strukturze EBITDA Grupy ma segment Dystrybucja (54 proc.). Wzrosło znaczenie segmentu Wytwarzanie, który przyczynił się do łącznego wyniku Grupy w 28 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2015 r. przekroczył 500 mln zł i był o 26,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. To m.in. efekt wzrostu przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych, a także zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za 2013 rok. Dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji TAURON Wydobycie od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W I kwartale 2015 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 792 mln zł, co oznacza wzrostu o 40 proc. w stosunku do I kwartału 2014 r. – Zwiększenie poziomu inwestycji jest zgodne z naszymi zapowiedziami. Wyraźne wzrosty obserwujemy w segmencie Wytwarzanie, m.in. w związku z rozpoczęciem prac na budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – komentuje Dariusz Lubera.

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie.

Ponadto Grupa TAURON kontynuowała m.in. budowę instalacji odazotowania spalin w blokach klasy 200 MW w Elektrowniach Jaworzno III i Łaziska. Trwają prace związane z budową bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy oraz bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, który jest już zaawansowany w 76 proc.

TAURON z powodzeniem pozyskuje finansowanie zewnętrzne na realizację inwestycji. W ubiegłym roku Grupa uzyskała 1,75 mld zł z emisji obligacji oprocentowanych zaledwie 0,9 proc. ponad WIBOR. Stabilną sytuację finansową potwierdza rating długoterminowy na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną nadany przez agencję ratingową Fitch. Wskaźnik dług netto/EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie, który na koniec marca 2015 r. wynosił 1,91. 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.