Grupa TAURON: Udane pierwsze półrocze 2015 r.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 9,2 mld zł
  • EBITDA przekroczyła 1,9 mld zł, a zysk netto 720 mln zł
  • Marża EBITDA osiągnęła 20,8 proc., a marża zysku netto 7,8 proc.
  • Największy wpływ na dobre wyniki I półrocza miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,24 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 473 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 335 mln zł)
  • Nakłady inwestycyjne osiągnęły poziom ok. 1,8 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (886 mln zł) i Dystrybucja (696 mln zł)

(wszystkie dane za I półrocze 2015 r.)

– W pierwszym półroczu 2015 r. wypracowaliśmy wynik EBITDA nieco wyższy od średniej prognoz analityków. Cieszą w szczególności dobre wyniki segmentów Wytwarzanie, który osiągnął ponad 20-proc. wzrost EBITDA, i Dystrybucja z 6-proc. wzrostem. Udało się je osiągnąć w dużej mierze dzięki trafnej strategii handlowej w segmencie Wytwarzanie przyjętej w bieżącym roku oraz wzrostowi przychodów z działalności regulowanej i niższym kosztom zakupu usług dystrybucyjnych w segmencie Dystrybucja. Nie bez znaczenia jest też niższy poziom kosztów działalności operacyjnej. To dowód, że Grupa TAURON skutecznie wykorzystuje poprawiającą się koniunkturę gospodarczą i rosnące zapotrzebowanie na energię, a także skutecznie realizuje przyjętą strategię – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Obok sprzyjającej koniunktury i skutecznej strategii w zakresie obrotu energią istotne są kontynuowane inicjatywy ograniczające koszty działalności. Program poprawy efektywności zaplanowany na lata 2013-2015 przyniósł już ok. 970 mln zł oszczędności, wobec planowanych 864 mln zł w całym okresie programu. Obecnie intensywnie pracujemy nad założeniami nowego, ambitnego programu na lata 2016-2018, który pozwoli Grupie TAURON dostosować się do trudnych warunków rynkowych i realizować przyjęty program inwestycyjny – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I półrocze 2015 r.

I półrocze 2014 r.

Dynamika (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

2,01

2,55

78,8

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

7,84

7,29

107,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,95

0,91

104,4

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,84

7,82

87,5

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

24,59

23,88

103,0

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

18,03

18,20

99,1

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 392,2

5 359,4

100,6

W pierwszym półroczu Grupa TAURON wyprodukowała 2 mln ton węgla handlowego. Niższy wolumen w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt trudniejszych warunków górniczo-geologicznych w kopalniach Grupy.

Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 7,5 proc. dzięki korzystnej sytuacji na rynku wynikającej z rosnącego zapotrzebowania na energię. Dzięki sprzyjającym warunkom hydrologicznym i wietrznym wzrosła produkcja z odnawialnych źródeł energii. Na uwagę zasługuje wzrost wolumenu wytworzonej energii, który znacząco przekroczył ogólnokrajową średnią wynoszącą 2,9 proc.

Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i wzrost produkcji przemysłowej pozytywnie wpłynęły na zwiększenie popytu na energię wśród największych klientów Grupy TAURON. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł rok do roku o 3 proc. – do 24,6 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy powiększyła się o ok. 33 tysiące.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I półrocze   2015 r.

I półrocze 2014 r.

Dynamika (proc.)

Przychody ze sprzedaży

9 184,3

9 226,3

99,5

EBITDA

1 914,9

1 994,6

96,0

Marża EBITDA (proc.)

20,8

21,6

96,3

Zysk netto

720,4

733,9

98,2

Marża zysku netto (proc.)

7,8

8,0

97,5

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

718,5

730,3

98,4

Przychody ze sprzedaży

Grupa TAURON wypracowała w pierwszym półroczu prawie 9,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując je tym samym na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Spadek przychodów związany z wydzieleniem ze struktury Grupy TAURON Zakładu Wytwarzania Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazaniem ich do TAMEH Polska, został zrekompensowany wyższymi przychodami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 15,3 proc.), Sprzedaż (wzrost o 6,8 proc.) oraz Dystrybucja (wzrost o 5,9 proc.).

EBITDA i zysk netto

EBITDA Grupy zanotowała w analizowanym okresie niewielki spadek i wyniosła 1,9 mld zł. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (65 proc.), wzrosło natomiast znaczenie segmentu Wytwarzanie, który wygenerował 25 proc. łącznej EBITDA Grupy. Zauważalny jest wyraźny wzrost wolumenów energii dystrybuowanej do dużych klientów przemysłowych, co jest pochodną rosnącej produkcji przemysłowej.

EBITDA segmentu Wytwarzanie wzrosła o prawie 22 proc., do czego przyczyniły się przede wszystkim rosnące wolumeny sprzedaży energii oraz redukcja kosztów stałych. W segmencie Dystrybucja EBITDA wzrosła o 6,3 proc. Poprawa zyskowności w tych dwóch segmentach w dużej mierze skompensowała spadek EBITDA w segmencie Wydobycie wynikający z trudnej sytuacji w górnictwie, niższych cen i wolumenów sprzedanego węgla oraz nieplanowanego wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w osiągnął w pierwszym półroczu 718,5 mln zł i był o 1,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Negatywny wpływ na wynik netto miała między innymi ujemna wycena instrumentów finansowych zabezpieczających część zadłużenia Grupy. Warto zwrócić uwagę na zmniejszenie różnicy pomiędzy zyskiem netto a zyskiem przypadającym akcjonariuszom spółki dominującej. Obecnie prawie cały zysk netto Grupy jest przeznaczony dla akcjonariuszy TAURON Polska Energia.

Inwestycje i zadłużenie

W pierwszej połowie roku nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,77 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 42 proc. w stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku. 

– Zgodnie z naszą strategią kontynuujemy inwestycje w nowe moce wytwórcze. Oprócz trwających prac przy budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w marcu podpisaliśmy z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi umowę w sprawie finansowania budowy bloku parowo-gazowego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza – komentuje Dariusz Lubera.

Planowane całkowite nakłady na budowę bloku 910 MW wyniosą ok. 6,2 mld zł. Jednostka zostanie przekazana do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkowała ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. Wartość przedsięwzięcia budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW w Elektrowni Łagisza w Będzinie przekroczy 1,5 mld zł, a udział PIR osiągnie maksymalny dopuszczalny poziom 750 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i na koniec czerwca 2015 r. wynosił 1,93x. Stabilną sytuację Grupy potwierdza agencja ratingowa Fitch, która w lipcu 2015 r. podtrzymała rating długoterminowy na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.