TAURON: Kolejne 400 mln zł dostępnego finansowania

TAURON Polska Energia zawarł 20 listopada z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, na mocy którego gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł.

Dla przypomnienia – umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewającą na kwotę 1 mld zł TAURON zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w lipcu 2013 r. Następnie w lipcu br. partnerzy podpisali pierwszy aneks do umowy, na mocy którego kwota programu emisji obligacji wzrosła z 1 mld zł do 1,7 mld zł. Gwarancją objęcia emisji objętych zostało wówczas 300 mln zł. Zawarcie drugiego aneksu daje TAURONOWI prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł.

Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii korporacyjnej Grupy TAURON. Udział Banku Gospodarstwa Krajowego w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach programu „Inwestycje Polskie”.

Cieszy nas fakt, iż współpraca pomiędzy TAURONEM i BGK rozwija się. Podwyższenie kwoty gwarantowanej przez BGK stanowi dla nas dowód zaufania banku, a jednocześnie daje pozytywny sygnał dla rynku finansowego co do wiarygodności kredytowej naszej spółki – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zwiększenie gwarantowanej kwoty przez BGK to kolejny krok zapewnianiający finansowanie programu inwestycyjnego Grupy TAURON. Szczególnie cieszy nas, że TAURONOWI udaje się pozyskiwać finansowanie o długim okresie zapadalności (15 lat), atrakcyjnym koszcie i jednocześnie przy podwyższonym dopuszczalnym poziomie wskaźnika dług netto / EBITDA, tj. 3,5x – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w seriach w latach 2015-2016, z terminami wykupu przypadającymi od 2020 do 2029 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.  

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, angażuje się w największe strategiczne projekty inwestycyjne w Polsce. Kontynuacja współpracy z jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego, jaką jest TAURON Polska Energia, i emisja obligacji zwiększająca poziom dostępnego finansowania o kwotę 400 mln zł jest tego dobrym przykładem – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Oprocentowanie obligacji emitowanych w ramach programu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR ze stałą marżą banku.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.