TAURON: Sukces w pozyskiwaniu finansowania

TAURON pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki.

 Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji. Jego uczestnikami są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego PKO BP.

Obligacje będą niezabezpieczonymi kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.

– Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym i potwierdzeniem  pozytywnej oceny wiarygodności finansowej naszej Grupy. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy TAURON oraz refinansowanie obecnego zadłużenia Grupy – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Nowy program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu zapadającego w przyszłym roku o wartości 3 mld zł. Co bardzo istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x. Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwiększający bezpieczeństwo Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych czekających spółkę w najbliższych trzech latach – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Dla przypomnienia, pierwszy program emisji obligacji gwarantowanych przez banki TAURON podpisał w grudniu 2010 r. Termin wykupu ostatniej transzy obligacji wyemitowanych w ramach tego programu przypada w grudniu 2016 r. Poza powyższym programem TAURON korzysta również z rynkowego programu emisji obligacji, a także finansowania udostępnionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 20 listopada TAURON podpisał z BGK aneks do programu emisji obligacji zwiększający kwotę gwarantowaną przez BGK o 400 mln -  do łacznej kwoty programu tj. 1,7 mld zł.  W finansowanie Grupy TAURON zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.