Wyniki Grupy TAURON zgodne z oczekiwaniami rynku

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 4,6 mld zł
  • EBITDA osiągnęła 873 mln zł, marża EBITDA wyniosła 18,8 proc.
  • Zysk netto osiągnął poziom 324 mln zł
  • Ok. 2 proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii
  • Największy wpływ na wyniki miały obszary: Dystrybucja (EBITDA 543 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 191 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 167 mln zł)
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 654 mln zł. Największy CAPEX zrealizowano w obszarach: Dystrybucja (328 mln zł), Wytwarzanie (256 mln zł) i Wydobycie (63 mln zł)

(wszystkie dane za I kwartał 2016 r., dane skonsolidowane)

– Zgodnie z przewidywaniami pierwszy kwartał 2016 r. nie był łatwy dla branży energetycznej. Uzyskane przychody ze sprzedaży były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej Grupa zanotowała prawie 2 proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, rosły również wolumeny produkcji i sprzedaży węgla. Niestety pod presją niekorzystnej sytuacji rynkowej oraz niskich cen energii i węgla były wyniki segmentu Wytwarzanie i Wydobycie. Zarząd prowadzi obecnie prace nad nową strategią, która pozwoli Grupie działać efektywniej w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Wynik EBITDA Grupy TAURON uzyskany w I kwartale 2016 r. jest o 14 proc. niższy niż przed rokiem. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim warunki rynkowe - niższe realizowane ceny energii, wyższe koszty rezerwy CO2 oraz konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej, skutkująca niższym wolumenem i cenami sprzedaży energii. Niekorzystne czynniki zostały częściowo skompensowane przez dobre wyniki segmentu Dystrybucja, przychody z mechanizmów rezerwy mocy oraz efekty programów poprawy efektywności – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I kwartał
2016 r.

I kwartał
2015 r.

Dynamika (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

1,21

0,97

124,7

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

1,22

1,14

107,0

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh

4,31

4,40

98,0

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,41

0,54

75,9

Wytwarzanie ciepła

PJ

4,84

5,17

93,6

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

12,73

12,50

101,8

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

8,37

9,05

92,5

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 431

5 383

100,9

 

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wyprodukowała i sprzedała ponad 1,2 mln ton węgla handlowego. Wzrost produkcji w porównaniu do ubiegłego roku w głównej mierze wiązał się z przejęciem spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Produkcja energii elektrycznej obniżyła się o 2 proc., co jest głównie efektem braku współspalania biomasy i niższej produkcji w elektrowniach wodnych oraz utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku energii ze źródeł odnawialnych (niższy wolumen produkcji z OZE, niższa cena zielonych certyfikatów, brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżenie o 50 proc. poziomu wsparcia dla współspalania).

Natomiast stabilnie wzrastający popyt na energię elektryczną, zarówno wśród odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstw domowych, przyczynił się do zwiększenia wolumenu dystrybucji energii (wzrost o ok. 2 proc.).

Zanotowany w I kwartale br. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej to skutek niższego poziomu sprzedaży do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, co spowodowane jest agresywną polityką cenową spółek konkurencyjnych.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w tys. zł)

I kwartał
2016 r.

I kwartał
2015 r.

Dynamika
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

4 647 035

4 789 786

97,0

EBITDA

872 913

1 014 935

86,0

Marża EBITDA (proc.)

18,8%

21,2%

88,7

Zysk netto

323 806

502 730

64,4

Marża zysku netto (proc.)

7,0%

10,5%

66,4

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

323 245

502 043

64,4

 

 

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i interwencyjnej rezerwy zimnej) oraz rosnącymi przychodami ze sprzedaży gazu.

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 873 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (62 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (19 proc.).

EBITDA segmentu Dystrybucja pozostała na podobnym poziomie jak w I kwartale 2015 r., natomiast pozostałe segmenty zanotowały gorsze wyniki. W przypadku segmentu Wytwarzanie wynikało to w głównej mierze z wyższych kosztów rezerwy CO2 oraz niższych niż przed rokiem cen energii elektrycznej.

Ujemna EBITDA segmentu Wydobycie jest pochodną trudnych warunków rynkowych, niskich wolumenów produkcji i sprzedaży węgla oraz konsolidacji, począwszy od stycznia od 2016 r., wyników spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Zysk netto Grupy TAURON w I kwartale 2016 r. wyniósł 324 mln zł.

 

Inwestycje

W I kwartale 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły niemal 654 mln zł, co oznacza spadek o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (298 mln zł) oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (182 mln zł).

- Niższe nakłady inwestycyjne dotyczą przede wszystkim segmentu Wytwarzanie. Spadek capexu w tym segmencie wynika z końcowej fazy modernizacji bloków klasy 200 MW oraz bliskich finalizacji prac na budowie bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Obecnie trwa przegląd strategii korporacyjnej i analiza wszystkich inwestycji Grupy, tak aby dostosować program inwestycyjny do warunków rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2016 r. zadłużenie Grupy TAURON wyniosło ok. 8,7 mld zł. – Bezpieczna sytuacja finansowa to priorytet Zarządu, zwłaszcza przy skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Udało nam się wydłużyć średnią ważoną zapadalność długu z 51 miesięcy na koniec 2015 r. do 64 miesięcy na koniec I kwartału br. – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Na koniec marca 2016 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,5x.

***

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii i ciepła. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - Respect Index.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.