Nowa Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025

 • EBITDA wyniesie powyżej 4 mld zł w 2020 r.
 • Min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto przeznaczone zostanie na dywidendę w perspektywie długoterminowej
 • Inicjatywy strategiczne przyniosą 1,9 mld zł efektu finansowego
 • Nakłady na innowacje wyniosą 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie
 • Rozwój e-mobility, Smart Home oraz Smart City
 • Capex na poziomie 18 mld zł zakładający kontynuację najważniejszych inwestycji

Zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientem – to podstawowe założenia nowej Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025.

- Strategia wyznacza priorytety, które przekształcą Grupę w innowacyjny, dostosowany do potrzeb rynku i klienta, rozwijający się koncern energetyczny zapewniający swoim akcjonariuszom zwrot z zainwestowanego kapitału – zapewnia Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Jednym z priorytetów jest zapewnienie stabilności finansowej Grupy, realizowane poprzez następujące działania:

 • Program Poprawy Efektywności, przyjęty w marcu 2016 r. i zakładający uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Na powyższe oszczędności składają się działania wpływające na skumulowany wzrost EBITDA o około 1 mld zł oraz polegające na ograniczeniu nakładów inwestycyjnych o około 0,3 mld zł w latach 2016-2018,
 • Inicjatywy Strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, które przyniosą efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł. Będzie on osiągnięty dzięki działaniom wpływającym na skumulowany wzrost EBITDA o około 1,2 mld zł oraz redukcję nakładów inwestycyjnych o około 0,7 mld zł. Są to dodatkowe efekty finansowe, poza efektami ujętymi w Programie Poprawy Efektywności,
 • Wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

- W procesie przygotowywania Strategii dokonano gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy TAURON. Przyjęta misja i wizja odzwierciedlają nową filozofię zarządzania oraz wpisują się w koncepcję rozwoju zorientowanego na klienta – wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia. ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

TAURON w perspektywie długoterminowej planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40 proc. skonsolidowanego zysku netto. Intencją Spółki jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na ostateczną rekomendację dotyczącą dywidendy wpływ będą miały dodatkowe czynniki, w tym w szczególności:

 • sytuacja płynnościowa Grupy,
 • sytuacja rynkowa,
 • realizacja polityki inwestycyjnej,
 • koszt oraz możliwości pozyskania finansowania,
 • wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nie przekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia,
 • zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym.

- Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu. Chciałbym zwrócić uwagę, iż prognozy będące podstawą Strategii, wskazują, że pierwszym rokiem, w którym możliwa będzie wypłata dywidendy, będzie rok 2020. Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty będzie każdorazowo podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy mówi Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów TAURON Polska Energia.

W procesie tworzenia Strategii zarząd szczegółowo przeanalizował zdolności Grupy TAURON do sfinansowania obecnych i planowanych inwestycji, tak, aby ich realizacja była możliwa ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych.

Nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad 50 proc. całej puli nakładów, tj. 9,5 mld do roku 2020 to inwestycje w segmencie dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

TAURON zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania. Należy podkreślić, że w Strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW.

- Oznacza to, że planowana zmiana formuły finansowania tego projektu stanowi dodatkowy element stabilizujący sytuację finansową Grupy TAURONpodkreśla Remigiusz Nowakowski.

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w ZG Janina, budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to oprócz energetyki regulowanej także nowa energetyka. TAURON będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Strategia zakłada wydatki w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

- Strategia pozwoli przekształcić Grupę w nowoczesny podmiot o stabilnej sytuacji finansowej z bogatą ofertą produktów i usług odpowiadającą na oczekiwania klientów, wokół których Grupa będzie budowała wartość – dodaje Jarosław Broda.

Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu Grupy. W tym obszarze Grupa planuje dynamiczny rozwój oferty, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty TAURON oraz zwiększenie rentowności. Przekształcenie Grupy w jeszcze bardziej nowoczesną i innowacyjną organizację nastąpi poprzez wdrożenie zmian wspierających realizację strategii:

 • Rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, na który przewiduje się wydatki w wysokości 0,4 proc. skonsolidowanych przychodów rocznie,
 • Rozwój projektów innowacyjnych w oparciu o dedykowany do tego fundusz typu Corporate Venture Capital (CVC),
 • Wdrożenie nowego modelu operacyjnego zorientowanego na procesy. Wyodrębniono pięć priorytetowych strumieni procesowych, wokół których koncentrować się będzie działalność Grupy TAURON, tj.: Strategia, Finanse, Zarządzanie Majątkiem i Rozwój, Klient oraz Zarządzanie Korporacyjne i Wsparcie. Takie podejście pozwoli na położenie większego nacisku na zagadnienia przekrojowe, które decydować będą o przewagach konkurencyjnych Grupy w przyszłości,
 • Relacje z klientem oparte na zintegrowanej obsłudze o wysokich standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwój oferty produktów i usług. Długoterminowym celem strategicznym jest uzyskanie w 2025 r. przynajmniej 25 proc. przychodów/marży segmentu sprzedaży z nowej działalności,
 • Stabilną bazę aktywów regulowanych opartą o zmodernizowany segment dystrybucji energii elektrycznej, ciepłownictwa i gotowość rozwijania źródeł odnawialnych w przypadku korzystnego otoczenia regulacyjnego,
 • Efektywne aktywa konwencjonalne, tj. segmenty wydobycie i wytwarzanie konwencjonalne, które poprzez zwiększanie efektywności kosztowej i produktywności będą konkurencyjne na rynku lub w przypadku aktywów wytwórczych mogą być przesuwane do obszaru regulowanego systemu elektroenergetycznego.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.