Wyniki Grupy TAURON za I-III kwartał 2016 r. zgodne z oczekiwaniami

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 13,1 mld zł
  • EBITDA osiągnęła 2,46 mld zł, a marża EBITDA wyniosła 18,7 proc.
  • Zysk netto wyniósł ponad 276 mln zł
  • Nieznacznie wzrósł wolumen dystrybucji energii elektrycznej oraz liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy
  • Największy wpływ na wyniki od początku roku miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,7 mld zł), Wytwarzanie (EBITDA 447 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 397 mln zł)
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 2,45 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach: Dystrybucja (1,2 mld zł), Wytwarzanie (1,1 mld zł) i Wydobycie (132 mln zł)

(wszystkie dane za I-III kwartał 2016 r., dane skonsolidowane)

- Na początku września tego roku przyjęliśmy Strategię Grupy TAURON na lata 2016-2025, a kilka miesięcy wcześniej zainicjowaliśmy kolejny, trzeci już Program Poprawy Efektywności, który do 2018 r. powinien przynieść 1,3 mld zł oszczędności. Jako Zarząd mamy pełne przekonanie, że podejmowane przez nas inicjatywy pozwolą nam skutecznie sprostać wyzwaniom stojącym przed całą branżą energetyczną. Dobrym przykładem jest Obszar Wydobycie, gdzie osiągnęliśmy ponad 8 proc. obniżenie kosztów zatrudnienia w stosunku do trzech kwartałów 2015 r., a dzięki włączeniu w struktury Grupy Zakładu Górniczego Brzeszcze możliwe było zwiększenie produkcji węgla. W efekcie w pierwszych trzech kwartałach ok. 60 proc. zapotrzebowania Grupy na ten surowiec zostało zaspokojone z własnych źródeł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Naszym nadrzędnym celem jest dalsza poprawa efektywności i wskaźników finansowych Grupy. W ramach przyjętej Strategii zakładamy, że EBITDA z 3,5 mld zł w 2015 r. wzrośnie do 4 mld zł w 2020 r. i do ponad 5 mld zł w 2025 r. Szacujemy, że wpływ Programu Poprawy Efektywności na EBITDA od 2018 r. wyniesie co roku ok. 0,4 mld zł, a efekt realizacji Inicjatyw Strategicznych przyniesie dodatkowe 0,3 mld zł rocznie po 2020 r. – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I-III kwartał 2016 r.

 I-III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2016 r.

III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

4,21

3,45

22

1,73

1,44

20

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

4,10

3,66

12

1,64

1,37

20

Produkcja energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

12,45

13,8

-10

4

5,04

-21

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

1

1,2

-17

0,23

0,23

0

Wytwarzanie ciepła

PJ

7

7,59

-8

0,57

0,75

-24

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

36,82

36,69

0,4

12,05

12,10

-0,4

Sprzedaż energii elektrycznej (detaliczna i hurtowa), w tym:

TWh

35,46

38,26

-7

11,4

12,38

-8

sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

23,19

26,46

-12

7,61

8,44

-10

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 458

5 404

1

5 458

5 404

1

 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Obszar Wytwarzanie wyprodukował 12,45 TWh energii elektrycznej, tj. o ok. 10 proc. mniej w stosunku do ubiegło roku (13,80 TWh), co jest pochodną niższej sprzedaży kontraktowej r/r oraz spadku produkcji energii elektrycznej z OZE (o 17 proc.), co wynikało z ograniczenia współspalania biomasy oraz niższej produkcji z farm wiatrowych.

W Segmencie Wydobycie produkcja węgla handlowego w III kwartale br. była wyższa o ponad 20 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego w wyniku uruchomienia produkcji z drugiej ściany w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Wolumen sprzedaży węgla w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. wyniósł 4,10 mln Mg, co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. oznacza wzrost o ok. 12 proc. i wynika przede wszystkim z ujęcia w 2016 r. wolumenu sprzedaży spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Obszar Dystrybucja dostarczył łącznie 36,8 TWh energii elektrycznej, w tym 35,3 TWh do odbiorców końcowych. W tym okresie segment świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz ok. 5,5 mln odbiorców.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. spółki Obszaru Sprzedaż sprzedały łącznie 30,9 TWh energii elektrycznej do 5,3 mln klientów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców, czyli na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I-III kwartał 2016 r.

I-III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2016 r.

III kwartał 2015 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

13 123 745

13 634 241

-4

4 180 888

4 377 627

-4

EBITDA

2 457 512

2 841 076

-14

804 106

933 204

-14

Marża EBITDA (proc.)

18,7 proc.

20,8 proc.

-10

19,2 proc.

21,3 proc.

-10

Zysk netto

276 132

1 079 155

-74

271 415

358 768

-24

Marża zysku netto (proc.)

2,1 proc.

7,9 proc.

-73

6,5%

8,2%

-21

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

274 283

1 076 641

-75

270 848

358 117

-24

 

Przychody ze sprzedaży

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 13,1 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 4 proc. spadek r/r. Wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 12 proc.), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym (o 4 proc.). Kolejnymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku przychodów, był niższy wolumen sprzedaży węgla poza Grupę, z uwagi na nadpodaż tego surowca na rynku oraz niższa o 3,6 proc. stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych.

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza spadek o prawie 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (70 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (18 proc.) i Sprzedaż (16 proc.). Osiągnięta od początku 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,7 proc. i była niższa o ok. 2,1 p.p. r/r.

Wyniki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie ukształtowały się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2015 r.

W segmencie Wydobycie od początku 2016 r. przychody wzrosły o 1 proc. (do 887,5 mln zł), a wynik EBITDA wyniósł -136,7 mln zł. Na negatywny wynik wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja rynkowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że obniżeniu o 8,4 proc. uległy koszty pracy na skutek zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia.

Na wynik Segmentu Wytwarzanie wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (głównie ze względu na niższy wolumen sprzedaży), niższe przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów oraz wyższe koszty rezerwy CO2.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. Segment Dystrybucja, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., zanotował spadek wyników na poziomie EBITDA o 7 proc. Na poziom uzyskanych wyników wpływ miały m.in. obniżenie średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz obniżenie przychodów z opłat przyłączeniowych od podmiotów przyłączonych do sieci WN i SN (m.in. farm wiatrowych). W efekcie wzrostu PKB i wzrostu produkcji odnotowano wzrost dostaw do odbiorców przemysłowych, szczególnie w grupie B, jednak spadły dostawy do grupy A na skutek trudności sektora górniczego i hutniczego.

Na wynik segmentu Sprzedaż znaczący wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej będące rezultatem niższego wolumenu sprzedanej energii.

Zysk netto Grupy TAURON w okresie I-III kwartałów 2016 r. wyniósł 276,1 mln zł. Na ten poziom istotnie wpłynęły odpisy wartości majątku wytwórczego Grupy dokonane w I półroczu br. na łączną kwotę 700 mln zł.

Inwestycje

W październiku, po zakończeniu okresu sprawozdawczego, wspólnie z partnerem – PGNiG – uzgodniono warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Zawarte porozumienie pozwoli na sprawne wznowienie prac przy tym projekcie i dokończenie rozpoczętej inwestycji. Zawarto również porozumienie z instytucjami finansującymi projekt, co stawia Grupę w bezpiecznej pozycji od strony finansowej.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2,45 mld zł. W stosunku do analogicznego okresu ub.r. niższe były przede wszystkim nakłady w Obszarach Wytwarzanie i Wydobycie, w Obszarze Dystrybucja natomiast miał miejsce niewielki wzrost.

Na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego przeznaczono 619 mln zł, a 411 mln zł przeznaczono na budowę nowych przyłączy. W segmencie Wytwarzanie nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 787 mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę bloku kogeneracyjnego w ZW Tychy (50 MW), który został oddany do eksploatacji w czerwcu bieżącego roku.

Zadłużenie i finansowanie

Wartość zobowiązań długoterminowych Grupy TAURON w okresie I-III kwartałów 2016 r. wzrosła o 28 proc., co ma związek z emisją obligacji o wartości nominalnej 2 860 mln zł oraz wykupem w dniu 30 września 2016 r. obligacji o łącznej wartości 300 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych Grupy TAURON uległa zmniejszeniu o 40 proc.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 r. osiągnął poziom 2,64x, podczas gdy na koniec czerwca wynosił 2,58x.

- Aktualnie pracujemy nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego Grupy. Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej poziomu 3,5x, wydłużenie okresu zapadalności długu z jednoczesnym bardziej równomiernym rozłożeniem tej zapadalności w czasie oraz wdrożenie nowych instrumentów dłużnych wzmacniających naszą pozycję finansową – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. Finansów.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.