Dobre wyniki Grupy TAURON w 2016 r.: stabilne przychody ze sprzedaży i ponad 3,3 mld EBITDA

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 17,65 mld zł
  • EBITDA osiągnęła poziom 3,34 mld zł, marża EBITDA wyniosła 18,9 proc.
  • Zysk netto wyniósł 370 mln zł (wobec straty netto w 2015 r. w wysokości 1,8 mld zł)
  • Odpisy aktualizujące (netto) wartość majątku trwałego będące efektem przeprowadzonych w 2016 r testów na utratę wartości: 735 mln zł
  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 2 395 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 545 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 490 mln zł)
  • Znacząca poprawa wolumenów i rentowności w segmencie Wydobycie w II półroczu 2016 r.
  • Roczne nakłady inwestycyjne na poziomie ponad 3,8 mld zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (1,7 mld zł), Dystrybucja (1,8 mld zł) i Wydobycie (283 mln zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 2016 r.: 2,32x (spadek o 0,3x w porównaniu do wartości wskaźnika na dzień 30 września 2016 r.)   

(wszystkie dane za I-IV kwartał 2016 r., dane skonsolidowane)

- Grupa TAURON działa na wymagającym, coraz mniej stabilnym rynku, na którym sukces mogą odnieść jedynie firmy wyznaczające kierunki rozwoju branży. Naszą aspiracją jest być firmą, która kreuje rozwiązania, a nie tylko adaptuje się do zmian w otoczeniu.  Wyniki finansowe Grupy TAURON wypracowane w 2016 roku potwierdzają naszą silną pozycję na rynku energetycznym oraz stanowią dobrą podstawę do dalszego wzrostu. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego oczekiwania – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Zakończyliśmy miniony rok dobrym czwartym kwartałem. Wynik EBITDA uzyskany w całym 2016 r. jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej i jest to przede wszystkim rezultat trudnych warunków rynkowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Na wynik operacyjny i netto, podobnie jak w 2015 r., wpłynęły odpisy wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Widać, że czynniki regulacyjno-rynkowe w coraz większym stopniu wpływają na wyniki finansowe osiągane przez firmy energetyczne – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I-IV kw. 2016 r.

I-IV kw. 2015 r.

Zmiana (proc.)

IV kw. 2016 r.

IV kw. 2015 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

6,37

4,91

30 proc.

2,16

1,46

48 proc.

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

6,06

5,09

19 proc.

1,96

1,43

38 proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

16,80

18,56

(9) proc.

4,35

4,76

(9) proc.)

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

1,32

1,63

(19) proc.

0,32

0,43

(26) proc.

Wytwarzanie ciepła

PJ

11,52

11,51

0 proc.

4,52

3,92

15 proc.

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

49,68

49,20

1 proc.

12,86

12,51

3 proc.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

32,04

35,94

(11) proc.

8,85

9,48

(7) proc.

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 474

5 418

1 proc.

5 474

5 418

1 proc.


W 2016 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 30 proc. w porównaniu do roku 2015 r. i wyniosła 6,37 mln ton. Bez uwzględnienia produkcji z ZG Brzeszcze wzrost wyniósłby 6 proc. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 6,1 mln ton, z czego 4,7 mln ton (ok. 77 proc.) trafiło do spółek z segmentu Wytwarzanie. Na wysoki wolumen wydobycia największy wpływ miał systematyczny wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy TAURON, Zakładzie Górniczym Brzeszcze (ZG Brzeszcze).

Intensywny program inwestycyjny, realizowany w 2016 r. w tej kopalni, powinien przełożyć się na osiągnięcie w 2017 r. rocznego wolumenu wydobycia w docelowej wysokości ok. 1,8 mln ton i generowanie dodatnich wyników finansowych. O skuteczności działań podejmowanych w tym zakładzie świadczą liczby - w IV kwartale ubiegłego roku ZG Brzeszcze wydobyły aż 438 tys. ton węgla i uzyskały wynik EBITDA na poziomie 6 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła ok. 16,8 TWh, w tym z odnawialnych źródeł energii - 1,3 TWh. Niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment Wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy TAURON, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów).

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wzrost wolumenu, dostarczając klientom niemal 50 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego krajowego zużycia energii elektrycznej. W 2016 r. segment Dystrybucja podłączył do swojej sieci dystrybucyjnej ponad 50 tysięcy nowych klientów.

Z kolei segment Sprzedaż zanotował ok. 11 proc. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z braku sprzedaży energii do PSE (ok. 1,7 TWh w 2015 r.) i coraz silniejszej konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe

(w tys. zł)

I-IV kw.

2016 r.

I-IV kw.

2015 r.

Zmiana (proc.)

IV kw. 2016 r.

IV kw. 2015 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

17 646

18 264

(3) proc.

4 523

4 630

(2) proc.

EBIT

802

(1 901)

-

279

-3 433

-

EBITDA

3 337

3 523

(5) proc.

879

682

29 proc.

Marża EBITDA (proc.)

18,9 proc.

19,3 proc.

(2) proc.

19,4 proc.

14,7 proc.

32 proc.

Zysk netto

370

(1 804)

-

94

(2 883)

-

Marża zysku netto (proc.)

2,1 proc.

(9,9) proc.

-

2,1 proc.

(62,3) proc.

-

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

367

(1 807)

-

93

(2 884)

-


Przychody ze sprzedaży

W 2016 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2015 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie i wynikają przede wszystkim z nabycia w 2016 r. Zakładu Górniczego Brzeszcze i sprzedaży wyższego wolumenu węgla. Spadki odnotowano w segmentach: Wytwarzanie (o 19,0 proc.) oraz Sprzedaż (o 11,7 proc.), co jest głównie pochodną niższych wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA

EBITDA Grupy uzyskana w 2016 r. wyniosła 3,3 mld zł, co jest rezultatem niższym o 5,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (71,8 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (16,3 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 14,7 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Zysk netto i odpisy aktualizujące wartość aktywów wytwórczych

Zysk netto Grupy wyniósł 370 mln zł, podczas gdy w 2015 r. – na skutek wysokich odpisów aktualizacyjnych – Grupa odnotowała 1,8 mld zł straty netto.

Negatywny wpływ na wysokość zysku netto miały, przeprowadzone w trakcie 2016 r., testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki skutkowały ujęciem odpisów aktualizujących wartość bilansową konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych o łącznej wartości netto 735 mln zł.

Odpisy są rezultatem uwzględnienia w testach zmian w otoczeniu rynkowym, w tym między innymi: niekorzystnych regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, kilkukrotnego spadku cen zielonych certyfikatów oraz utrzymujących się niekorzystnych – z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej – warunków rynkowych.

Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025

We wrześniu 2016 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. zaprezentował nową strategię Grupy TAURON na lata 2016-2025. Priorytetami strategii jest zapewnienie stabilności finansowej Grupy, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku i możliwości finansowych Grupy oraz rozwój innowacji i budowanie relacji z klientem. Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług będą stanowić silną bazę wzrostu Grupy.

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano planowany capex z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to, oprócz energetyki regulowanej, także nowa energetyka. TAURON będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania smart home, smart city oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strategia zakłada ponoszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

Bardzo istotnym elementem nowej strategii jest również, przyjęty w marcu 2016 r., program poprawy efektywności, który zakłada uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł, jak również inicjatywy strategiczne, które w latach 2017-2020 przyniosą dodatkowe efekty finansowe w wysokości 1,9 mld zł.

Strategia zakłada, że dzięki powyższym działaniom, EBITDA Grupy TAURON wzrośnie do ponad 4 mld zł w 2020 r. i osiągnie 5 mld zł w 2025 roku.

Program Poprawy Efektywności

W 2016 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 478 mln zł, przy czym 263 mln zł wpłynęło pozytywnie na EBITDA, a 215 mln zł pochodzi ze zmniejszenia capexu. Oszczędności uzyskane w ubiegłym roku stanowią 37 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał segment Wytwarzanie. Najwyższe oszczędności (tj. 272 mln zł) zostały uzyskane na skutek poprawy efektywności wykorzystania majątku.

Inwestycje

W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,8 mld zł. W segmencie Dystrybucja capex (1,8 mld zł) był przeznaczony przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie do sieci nowych odbiorców. W segmencie Wytwarzanie gros capexu zostało przeznaczone na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (1,24 mld zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

– Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy TAURON oraz o bezpieczeństwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej. Prace przy naszym największym projekcie, bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, są już zaawansowane w 32 proc. – komentuje prezes Filip Grzegorczyk.

Zadłużenie i finansowanie

Rok 2016 to także okres dużej aktywności w obszarze finansowania działalności Grupy. W marcu podpisane zostały porozumienia z grupą obligatariuszy, na mocy których została podwyższona dopuszczalna wartość wskaźnika długu netto/EBITDA z 3,0x do 3,5x. Zmiana granicznej wysokości tego kowenantu zapewnia Spółce wyższy komfort w obszarze zadłużenia i finansowania.

W IV kwartale 2016 r. wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera. Była to pierwsza tego typu w Europie oraz pierwsza w Polsce emisja obligacji hybrydowych. Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie wyemitowane w ramach tego programu nie jest uwzględniane przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA.

Powyższe działania zostały docenione przez agencję ratingową Fitch, która oceniając wiarygodność kredytową TAURON Polska Energia SA, potwierdziła jej rating na poziomie BBB oraz podwyższyła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.

- Obecnie najważniejszym priorytetem dla Grupy jest zapewnienie stabilności finansowej, rozumianej jako utrzymanie zdrowego bilansu i przepływów pieniężnych pozwalających na realizację programu inwestycyjnego. Jesteśmy w stałym dialogu z instytucjami finansowymi - koncentrujemy się na wydłużeniu okresu zapadalności długu oraz zastosowaniu korzystnych dla Grupy, nowych instrumentów finansowych. Przykładem może być emisja obligacji hybrydowych, dzięki której wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się na koniec 2016 r. do poziomu 2,3x, podczas gdy jeszcze na koniec września wynosił ponad 2,6x – mówi wiceprezes Marek Wadowski.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.