Dobry I kwartał Grupy TAURON

 

  • 4 590 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 0,5 proc. rdr) – wzrost przychodów w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja, Sprzedaż
  • EBITDA osiągnęła 1 185 mln zł (wzrost o 35,6 proc. rdr) – marża EBITDA wyniosła 25,8 proc.
  • Zysk netto na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8 proc. rdr)
  • Na poziom uzyskanej EBITDA wpływ miało rozwiązanie rezerwy w kwocie 190 mln zł dotyczącej projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na wynik brutto i netto pozytywnie wpłynęło 75 mln zł dodatnich różnic kursowych
  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 607 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 191 mln zł) oraz Sprzedaż (EBITDA 380 mln zł)
  • Znaczący wzrost wolumenów w segmentach Dystrybucja i Sprzedaż
  • Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 636 mln zł. Największy CAPEX zrealizowano w segmentach: Wytwarzanie (335 mln zł), Dystrybucja (262 mln zł) i Wydobycie (29 mln zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec I kwartału 2017 r.: 2,31x (spadek o 0,01x w porównaniu do wartości wskaźnika na dzień 31 grudnia 2016 r.)

(wszystkie dane za I kwartał 2017 r., dane skonsolidowane)

Skuteczne dostosowanie strategii do sprzyjających trendów rynkowych w obszarze zużycia energii elektrycznej i ciepła zaprocentowały osiągnięciem przez Grupę TAURON solidnych wyników operacyjnych i finansowych. Szczególnie mnie cieszy wysoki, 9-procentowy wzrost ilości energii sprzedawanej naszym klientom, co na konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej energii jest dużym osiągnięciem. Jest to zasługa wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz atrakcyjności oferty produktowej. Co ważne, wzrost wolumenu nie został okupiony pogorszeniem wyników tego segmentu – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 

– Wyniki Grupy TAURON osiągnięte w pierwszym kwartale należy uznać za satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych. Wstępnie zakładam, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się wystąpienia tak istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, co powinno oznaczać większą stabilizację wyników rok do roku. Mówiąc o przyszłości musimy mieć na uwadze znaczące wyzwania stojące przed całym sektorem elektroenergetycznym: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 oraz zauważalną presją na ceny węgla, co może negatywnie wpłynąć na wyniki obszaru wytwarzanie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I kwartał 2017 r.

I kwartał 2016 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

1,51

1,21

24,8

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

1,79

1,22

46,7

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

4,89

4,31

13,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

 

0,33

0,41

(19,5)

Wytwarzanie ciepła

PJ

5,30

4,84

9,5

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

13,31

12,73

4,5

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

9,12

8,37

9,0

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 487

5 431

1,0

W I kwartale 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i wyniosła 1,51 mln ton. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 1,79 mln ton, na co wpłynęło również sprzedaż 276 tys. ton zapasu tego surowca. Na wyższy niż w 2016 r. wolumen wydobycia największy miał wpływ wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy TAURON, Zakładzie Górniczym Brzeszcze, lepsze niż w ubiegłym roku warunki górniczo-geologiczne oraz korzystniejszy układ ścian wydobywczych, skutkujący wyższą produkcją w każdym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

W I kwartale 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 4,89 TWh energii elektrycznej, tj. o 13,5 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (4,31 TWh). Wyższa produkcja to konsekwencja przyjętej strategii handlowej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Produkcja z odnawialnych źródeł energii osiągnęła poziom 0,33 TWh, tj. o 19,5 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Sprzedaż ciepła w I kwartale 2017 r. wyniosła 7,5 PJ, tj. o 9 proc. więcej w stosunku do I kwartału ub. roku, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wysoki, 4,5-procentowy, wzrost wolumenu, dostarczając klientom 13,3 TWh energii elektrycznej. Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Segment Sprzedaż zanotował 9-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z przyjętej strategii handlowej, atrakcyjnej oferty produktowej i zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I kwartał 2017 r.

I kwartał 2016 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

4 589 537

4 564 505

0,5

EBITDA

1 185 241

874 111

35,6

Marża EBITDA (proc.)

25,8

19,2

34,9

Zysk netto

640 535

323 806

97,8

Marża zysku netto (proc.)

14,0

7,1

96,7

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

639 830

323 245

97,9

 

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 roku. Grupa uzyskała wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, węgla oraz ciepła i usług przemysłowych. Grupa uzyskała niższe przychody na sprzedaży energii elektrycznej oraz wycenie praw majątkowych (segment Wytwarzanie).

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 1 185 mln zł, co oznacza 36-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Na ten wynik pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy dotyczącej projektu gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln złotych. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2 proc.), Sprzedaż (32,1 proc.) i Wytwarzanie (16,1 proc.). Grupa poprawiła wynik EBITDA w segmentach: Dystrybucja, Sprzedaż i Wydobycie.

Segment Dystrybucja odnotował poprawę wyników głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej.

Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz korzystne warunki rynkowe, które przełożyły się na duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów.

Za poprawę wyniku segmentu Wydobycie odpowiada 25-procentowy wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego.

Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie został utrzymany na stabilnym poziomie rok do roku.

Zysk netto Grupy TAURON w I kwartale 2017 r. wyniósł 641 mln zł, co jest rezultatem o blisko 98 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wpływ na zysk netto miało ujęcie w I kwartale 2017 r. 75 mln zł przychodów finansowych dotyczących dodatnich różnic kursowych (rezultat zadłużenia denominowanego w euro.)

Inwestycje

W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 636 mln zł, co oznacza spadek o 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (282 mln zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Program Poprawy Efektywności

W I kwartale 2017 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 145 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 roku (w ramach trzeciego programu poprawy efektywności) stanowią już 48 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miały segmenty: Wytwarzanie, Dystrybucja i Wydobycie.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 8,4 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,31x.

2.jpg

Rozmiar 231.6 kB 1688x1125 pikseli

1 / 1

2.jpg

16.05.2017

Pobierz jpg (231.6 kB)

0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.