I półrocze Grupy TAURON: ponad 2 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto

  •  EBITDA osiągnęła 2,09 mld zł (wzrost o 26 proc. rdr), a marża EBITDA wyniosła 23,9 proc.

  • Zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 1 mld zł

  • Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1 203 mln zł), Sprzedaż (EBITDA 545 mln zł) oraz Wytwarzanie (EBITDA 306 mln zł)
  • Znacząca poprawa wyników segmentu Wydobycie – wzrost produkcji i sprzedaży węgla handlowego, odpowiednio o 34 proc. i 44,7 proc. rdr
  • Wzrost produkcji energii elektrycznej o 12 proc. rdr oraz ciepła o 10 proc. rdr
  • Solidny, 4-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej oraz 10-proc. wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii klientom Grupy
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 1 495 mln zł – największy capex zrealizowano w segmentach Wytwarzanie (814 mln zł), Dystrybucja (605 mln zł) i Wydobycie (56 mln zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec I półrocza 2017 r.: 2,17x (spadek o 0,15x w stosunku do końca 2016 r.)  

(wszystkie dane za I półrocze 2017 r., dane skonsolidowane)

- W I półroczu 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła solidne wyniki finansowe i operacyjne. Nie byłoby to możliwe bez naszych konsekwentnych działań w różnych obszarach optymalizujemy procesy zarządcze zachodzące w ramach Grupy, pilnujemy strony kosztowej, dbając jednocześnie o wspieranie innowacji oraz uatrakcyjnianie oferty produktowej dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Wszystkie te elementy stanowią silną podstawę do dalszego rozwoju Grupy. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego potrzeby mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Szczególnie cieszy mnie poprawa danych operacyjnych we wszystkich naszych segmentach biznesowych – produkujemy i sprzedajemy coraz więcej węgla kamiennego, energii elektrycznej i ciepła. Te osiągnięcia, w połączeniu z korzystną koniunkturą gospodarczą i rosnącym popytem na energię, przekładają się na coraz lepsze wyniki Grupy TAURON dodaje prezes Filip Grzegorczyk.

- W tym roku kontynuowaliśmy działania założone w naszej strategii finansowania – dzięki emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro zdywersyfikowaliśmy strukturę zadłużenia, poszerzyliśmy bazę inwestorów i wydłużyliśmy okres zapadalności długu. Dodatkowo, dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego roku, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. - Na wyniki I półrocza pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy na projekt gazowo-parowy w Stalowej Woli w wysokości 203 mln zł, natomiast negatywnie – zawarcie 3-letniego porozumienia płacowego z pracownikami, które obciążyło koszty półrocza w wysokości 55 mln zł oraz ujęcie odpisów aktualizujących wartość majątku w obszarze wytwarzania energii i ciepła w łącznej wysokości netto 32 mln zł wyjaśnia wiceprezes Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I półrocze2017 r.

I półrocze. 2016 r.

Zmiana (proc.)

II kw. 2017 r.

II kw. 2016 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

3,32

2,48

34 proc.

1,81

1,27

43 proc.

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

3,56

2,46

45 proc.

1,77

1,24

43 proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

9,46

8,45

12 proc.

4,57

4,14

10 proc.

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,66

0,77

(14) proc.

0,33

0,36

(9) proc.

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,09

6,43

10 proc.

1,80

1,59

13 proc.

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

25,70

24,77

4 proc.

12,40

12,04

3 proc.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

17,21

15,58

10 proc.

8,08

7,22

12 proc.

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 501

5 446

1 proc.

5 501

5 446

1 proc.

 

W I półroczu 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 3,32 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła jeszcze bardziej, tj. o 45 proc. Wzrost wolumenu produkcji węgla był związany przede wszystkim ze zwiększeniem zdolności wydobywczych Zakładzie Górniczym Brzeszcze oraz korzystnemu rozkładowi ścian wydobywczych w Zakładzie Górniczym Janina. W I półroczu br. 67 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel niezbędny do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W I półroczu 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 9,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 12 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Wyższa produkcja jest konsekwencją przyjętej strategii handlowej i wyższej sprzedaży kontraktowej rdr w obszarze Wytwarzanie. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych była niższa o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Produkcja ciepła w I półroczu br. osiągnęła poziom 7,1 PJ, tj. o 10 proc. więcej w stosunku do I półrocza ub. roku, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała 4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 25,7 TWh energii elektrycznej. Wzrost wolumenu dostaw do odbiorców końcowych jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W I półroczu 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 17,2 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku stanowi wzrost o 10 proc. Poprawa wyniku segmentu jest efektem atrakcyjnej oferty produktowej oraz wyższej sprzedaży energii do klientów biznesowych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe

(w tys. zł)

I półrocze

2017 r.

I półrocze

2016 r.

Zmiana (proc.)

II kw. 2017 r.

II kw. 2016 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

8 755

8 841

(1) proc.

4 166

4 277

(3) proc.

EBIT

1 237

143

-

464

(314)

-

EBITDA

2 094

1 663

26 proc.

909

789

15 proc.

Marża EBITDA (proc.)

23,9 proc.

18,8 proc.

27,1 proc.

21,8 proc.

18,5 proc.

18,2 proc.

Zysk netto

1 005

5

-

365

(319)

-

Marża zysku netto (proc.)

11,5 proc.

0,1 proc.

-

8,8 proc.

(7,5) proc.

-

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 004

3

-

364

(320)

-

 

Przychody ze sprzedaży

W I półroczu 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,75 mld zł, tj. na poziomie bardzo zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie (o 53 proc.) oraz Dystrybucja (o 7 proc.). Niewielkie spadki przychodów odnotowano w segmentach: Wytwarzanie (o 2,6 proc.) oraz Sprzedaż (o 3 proc.).

EBITDA i zysk netto

EBITDA Grupy uzyskana w I półroczu 2017 r. wyniosła 2,09 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 26 proc. w porównaniu do wyniku wypracowanego w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Największy udział w strukturze EBITDA mają segmenty Dystrybucja (57 proc.) oraz Sprzedaż (26 proc.).

W I półroczu 2017 r. oba powyższe segmenty odnotowały poprawę wyników – Dystrybucja o 5 proc., natomiast Sprzedaż o 88 proc. Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie w I kwartale 2017 r. rezerwy na projekt bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli.

W I półroczu 2017 r. zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 005 mln zł i ukształtował się na poziomie znacząco wyższym niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost wyniku netto jest pochodną, w największym stopniu, ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Program Poprawy Efektywności i Inicjatywy Strategiczne

W I półroczu 2017 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 274 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 r. stanowią już 58 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

Oprócz Programu Poprawy Efektywności w Grupie TAURON realizowane są działania optymalizacyjne i proefektywnościowe określone mianem inicjatyw strategicznych. W I półroczu 2017 r. uzyskano 480 mln zł pozytywnego efektu finansowego, co stanowi 14 proc. planowanej łącznej wartości na lata 2017-2020.

Inwestycje

W I półroczu 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1 495 mln zł i były porównywalne do poziomu osiągniętego w I półroczu 2016 r. Zdecydowanie największa część nakładów inwestycyjnych (702 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki wyniosą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Niższe nakłady alokowano w segmentach Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (296 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej (244 mln zł).

 

Zadłużenie i finansowanie

Pierwsze półrocze 2017 r. to okres dużej aktywności w obszarze pozyskiwania źródeł finansowania dla projektów prowadzonych przez Grupę TAURON. Jednym z takich działań była emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.

Dzięki emisji zdywersyfikowano źródła finansowania, poszerzono bazę inwestorów oraz wydłużono średnioważony termin zapadalności długu Grupy. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych oraz finansowanie inwestycji w segmencie Dystrybucji.

Od lipca br. euroobligacje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie.

Na koniec czerwca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 8,2 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,17x.

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.