Dobre wyniki Grupy TAURON w 2017 r.: 3,5 mld zł EBITDA i 1,4 mld zł zysku netto

 

  • Stabilny poziom przychodów w wysokości 17,4 mld zł
  • Zwiększenie EBITDA do 3,5 mld zł (+6,2 proc. rdr) i marży EBITDA do 20,4 proc. (+1,5 pp. rdr)
  • Wzrost zysku netto o 274 proc., do 1,4 mld zł
  • Poprawa kluczowych wyników operacyjnych - wyższa produkcja: węgla, energii i ciepła oraz wzrost wolumenów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 3,5 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (1,7 mld zł) i Wytwarzanie (1,5 mld zł)
  • Wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie: 2,3x na 31 grudnia 2017 r.

(wszystkie dane skonsolidowane za 2017 r.)

 

- W 2017 r. Grupa TAURON wykorzystała możliwości wynikające z szybkiego rozwoju polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy bardzo dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku, wyniki finansowe, które zostały wypracowane w dużej mierze dzięki poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych.
Na uwagę zasługują zwłaszcza rosnące wolumeny produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej
– mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – W 2018 r. planujemy konsekwentnie umacniać naszą pozycję lidera w zakresie dystrybucji energii, jednak nie zapominamy również o unowocześnieniu mocy wytwórczych. Nasza flagowa inwestycja tj. budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a jej zaawansowanie na koniec 2017 r. wynosiło 54 proc. – podkreśla prezes.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

2017 r.

2016 r.

Zmiana (proc.)

IV kw. 2017 r.

IV kw. 2016 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

6,45

6,37

1,3

1,77

2,16

-18,1

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

6,77

6,06

11,7

1,76

1,96

-10,2

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

18,41

16,80

9,6

4,38

4,36

0,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

1,30

1,32

-1,7

0,36

0,32

11,8

Wytwarzanie ciepła

PJ

12,20

11,52

5,9

4,28

4,53

-5,5

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

51,37

49,68

3,4

13,06

12,86

1,6

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż

TWh

34,94

32,04

9,1

9,39

8,85

6,1

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 533

5 474

1,1

5 533

5 474

1,1

 

W ubiegłym roku produkcja i sprzedaż węgla handlowego była wyższe odpowiednio o: 1,3 proc. i 11,7 proc. w porównaniu z 2016 r. W analizowanym okresie 57 proc. zapotrzebowania Grupy na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z własnych zakładów górniczych.

W 2017 r. Grupa TAURON wyprodukowała 18,4 TWh energii elektrycznej, tj. o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych była stabilna i wyniosła 1,3 TWh.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 12,2 PJ, tj. o 5,9 proc. więcej w stosunku do 2016 r., co było konsekwencją wyższego zapotrzebowania odbiorców wynikającego m.in. z niższych temperatur.

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała 3,4 proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 51,4 TWh energii elektrycznej. To pochodna bardzo dobrej koniunktury gospodarczej wpływającej na większy pobór energii elektrycznej przez odbiorców.

W 2017 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej osiągnęła poziom 34,9 TWh, co w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku oznacza wzrost o 9 proc. Znaczący wzrost wolumenu jest efektem aktywnych działań sprzedażowych skutkujących w szczególności wyższą sprzedażą energii na rzecz klientów biznesowych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w mln zł)

I-IV kwartały 2017 r.

 I-IV kwartały 2016 r.

Zmiana
(proc.)

IV kw. 2017 r.

IV kw. 2016 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

17 416

17 646

-1,3

4 545

4 655

-2,4

EBIT

1 806

802

125,4

227

276

-17,8

EBITDA

3 545

3 337

6,2

667

876

-23,8

Marża EBITDA

20,4 proc.

18,9 proc.

1,5 p.p.

14,7 proc.

18,8 proc.

-4,1 p.p.

Zysk netto

1 383

370

273,6

189

94

101,2

Marża zysku netto

7,9 proc.

2,1 proc.

5,8 p.p.

4,2 proc.

2,0 proc.

2.2. p.p.

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

1 381

367

275,7

188

93

102,7

 

- Znaczącym sukcesem w minionym roku była dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania i optymalizacja terminu zapadalności zadłużenia. Wyemitowaliśmy notowane na giełdzie w Londynie euroobligacje o wartości 500 mln euro i zapewniliśmy sobie możliwość opcjonalnej emisji obligacji hybrydowych. Te działania pozytywnie wpływają na stabilność finansową Grupy, zapewniając jednocześnie środki niezbędne do realizacji programu inwestycyjnego – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. Na dobrą sytuację finansową Grupy istotny wpływ miały konsekwentnie realizowane inicjatywy podnoszące efektywność funkcjonowania całej organizacji. Program poprawy efektywności od początku 2016 r. przyniósł niemal 1,1 mld zł oszczędności, a wprowadzone inicjatywy strategiczne dały ponad 900 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego – dodaje wiceprezes.

W 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,4 mld zł, wobec 17,6 mld zł rok wcześniej. Wzrost przychodów odnotowano w segmentach: Wydobycie (o 17,6 proc.), Wytwarzanie (o 4 proc.) i Dystrybucja (o 6,5 proc.). Nieznacznie niższe przychody wygenerował segment Sprzedaż.

EBITDA Grupy uzyskana w 2017 r. wyniosła ponad 3,5 mld zł, co jest rezultatem wyższym o 6,2 proc. w porównaniu z wynikiem wypracowanym w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich latach, największy udział w strukturze łącznej EBITDA Grupy miały segmenty: Dystrybucja (64 proc.) i  Sprzedaż (24 proc.).

Na bardzo rekordowe wyniki segmentu Sprzedaż (841 mln zł EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla Grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów.

W 2017 r. zysk netto Grupy TAURON osiągnął poziom 1,4 mld zł, niemal czterokrotnie wyższy niż w 2016 r., kiedy wyniósł 370 mln zł. Wzrost wyniku netto był – w największym stopniu – konsekwencją ujęcia w I półroczu 2016 r. wysokich odpisów aktualizujących wartość majątku w segmencie Wytwarzanie.

Program poprawy efektywności

Realizowany w Grupie TAURON Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 091 mln zł (w latach 2016-2017). Uzyskane oszczędności stanowią już 84 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie.

 

Inwestycje

W 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 3,5 mld zł i były niższe o 9 proc. w porównaniu z 2016 r.

Największa część nakładów inwestycyjnych (1,3 mld zł) została przeznaczona na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Zaawansowanie projektu na koniec grudnia 2017 r. wynosiło 54 proc. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

W segmencie Dystrybucja capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (865 mln zł) oraz przyłączanie nowych odbiorców do sieci (610 mln zł).

Grupa TAURON realizuje również trzy istotne projekty inwestycyjne w zakładach górniczych Sobieski, Janina i Brzeszcze. Łączny capex  przeznaczony na projekty górnicze w 2017 r. osiągnął poziom 166 mln zł.

 

Zadłużenie i finansowanie

Rok 2017 był okresem dużej aktywności w obszarze pozyskiwania finansowania przez Grupę TAURON. W lipcu spółka wyemitowała dziesięcioletnie euroobligacje o wartości 500 mln euro, które są notowane na London Stock Exchange.

Innym przykładem skutecznej realizacji strategii finansowania jest podpisanie, na początku września 2017 r., umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiającej emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł. Zadłużenie z tytułu obligacji hybrydowych, z racji swojego podporządkowanego charakteru, nie będzie uwzględniane w kalkulacji wskaźnika zadłużenia dług netto/EBITDA.

Działania podejmowane w 2017 r. pozwoliły zdywersyfikować źródła finansowania, wydłużyć termin zapadalności długu oraz zabezpieczyć środki na realizację kluczowych inwestycji Grupy.

Na koniec grudnia 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON osiągnęły poziom 8,0 mld zł (wzrost o 4,4 proc. rdr), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.