Grupa TAURON: 1,3 mld zł EBITDA i 637 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r.

 

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5 proc. rdr (do 4,8 mld zł)
  • Wzrost EBITDA o 6 proc. (do 1,3 mld zł) oraz utrzymanie marży EBITDA na poziomie 26,8 proc.
  • Stabilny poziom zysku netto w wysokości 637 mln zł
  • 230 mln zł pozytywnego wpływu na wyniki z tytułu rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze w TAURON Wytwarzanie
  • Wzrost wolumenów dystrybucji (o 1 proc.), sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 2 proc.) oraz produkcji ciepła (o 7 proc.)
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 569 mln zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (273 mln zł) i Wytwarzanie (243 mln zł)
  • Bezpieczny poziom (2,3x) wskaźnika dług netto/EBITDA

(wszystkie dane skonsolidowane za I kw. 2018 r.)

- W pierwszym kwartale 2018 r. Grupa TAURON osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA całej Grupy. Dodatkowo na wyniki Grupy pozytywnie wpłynęło osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, co pozwoliło na rozwiązanie rezerw w segmencie Wytwarzanie w wysokości 230 mln zł – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Prace na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zaawansowanie przekroczyło 60 proc. W kwietniu przeprowadziliśmy udaną próbę ciśnieniową kotła, która stanowi krok milowy w realizacji tego projektu. Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 r. – dodaje Filip Grzegorczyk.

- Ważnym wydarzeniem pierwszego kwartału było podpisanie z Polskim Funduszem Rozwoju umowy określającej warunki zaangażowania PFR w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Zgodnie z umową PFR zainwestuje w ten projekt do 880 mln zł. Pozyskaliśmy też nowe finansowanie dla projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, dzięki zawarciu przez Elektrociepłownię Stalowa Wola umowy pożyczki z przeznaczeniem na refinansowanie długu oraz dokończenie projektu – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. – W obszarze finansowania działalności Grupy warto przypomnieć, że w marcu podpisaliśmy kolejne aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie okresu dostępności środków w ramach programu emisji obligacji – dodaje Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I kwartał 2018 r.

I kwartał 2017 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego

mln ton

1,42

1,51

-6

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

1,43

1,79

-20

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

3,94

4,89

-19

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,24

0,33

-27

Wytwarzanie ciepła

PJ

5,68

5,3

7

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

13,42

13,31

1

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż

TWh

9,27

9,12

2

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 546

5 487

1

 

Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. rdr ze względu na trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski. Wolumen sprzedaży węgla był zbliżony do produkcji surowca i wyniósł 1,43 mln ton. W analizowanym okresie 53 proc. zapotrzebowania Grupy TAURON na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

W I kwartale 2018 r. Grupa TAURON wyprodukowała 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Produkcja ciepła osiągnęła w I kwartale 2018 r. poziom 5,68 PJ i była wyższa o 7 proc. rdr, a sprzedaż ciepła wyniosła 7,69 PJ, tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

W I kwartale 2018 r. Segment Dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców. Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. W tym samym okresie spółki Segmentu Sprzedaż sprzedały łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej detalicznej do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2017 r.

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe (w mln zł)

I kwartał 2018 r.

I kwartał 2017 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

4 826

4 591

5

EBIT

875

811

8

EBITDA

1 292

1 222

6

Marża EBITDA

26,8 proc.

26,6 proc.

0,2 p.p

Zysk netto

637

641

-1

Marża zysku netto

13,2 proc.

14,0 proc.

-0,8 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

636

640

-1

 

W I kwartale 2018 r. Grupa TAURON wypracowała przychody na poziomie 4,8 mld zł (wzrost o 5 proc. rdr). Główne czynniki mające wpływ na poziom uzyskanych przychodów to: wzrosty wolumenów w segmentach Sprzedaży i Dystrybucji, wyższe ceny sprzedaży energii w Segmencie Wytwarzanie oraz wyższe wolumeny sprzedaży energii poza Grupę w związku ze wzrostem tzw. obliga giełdowego.   

EBITDA Grupy w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,3 mld zł i była wyższa o 5,7 proc. od uzyskanej w I kwartale 2017 r. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON ma Segment Dystrybucja (49 proc.), w dalszej kolejności segmenty Wytwarzanie (36 proc.) i Sprzedaż (14 proc.).

Osiągnięte w I kwartale 2018 r. marże EBITDA oraz EBIT wyniosły 26,8 proc. i 18,1 proc. i były wyższe od wypracowanych w I kwartale 2017 r. odpowiednio o 0,2 p.p. i 0,5 p.p.

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie w I kwartale 2018 r. (465 mln zł) był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (228 mln zł). Najistotniejszy wpływ na tak dynamiczny wzrost miało zdarzenie jednorazowe – rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w TAURON Wytwarzanie o wartości 230 mln zł.

Z kolei spadek wyniku EBITDA Segmentu Sprzedaż w I kwartale 2018 r. był efektem zdarzenia jednorazowego z I kwartału 2017 r. w postaci rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, co zwiększyło wynik tego segmentu o 190 mln zł.

W I kwartale 2018 r. zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 636 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (640 mln zł).

Program poprawy efektywności

Realizowany w Grupie TAURON Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 227 mln zł (w okresie 2016 r. – I kwartał 2018 r.).

Oznacza to, że uzyskane dotychczas oszczędności stanowią 94 proc. łącznych efektów zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych rezultatach miały segmenty Wytwarzanie i Dystrybucja.

Inwestycje

W I kwartale 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 569 mln zł i były niższe od poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 10,5 proc. Największe nakłady zostały poniesione w Segmencie Dystrybucja, w którym capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (140 mln zł) oraz budowę nowych przyłączeń (116 mln zł).

Znaczna część nakładów inwestycyjnych (190 mln zł) została przeznaczona na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2018 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON osiągnęły poziom 8,4 mld zł (wzrost o 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r.), a wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na stabilnym i bezpiecznym poziomie 2,3x.

 

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.