Grupa TAURON: 3,4 mld zł EBITDA i 18,1 mld zł przychodów w 2018 r.

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 4 proc. r/r (do 18,1 mld zł)
  • EBITDA na poziomie 3,4 mld zł, marża EBITDA: 18,6 proc.
  • Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyższy o 1 proc. (51,97 TWh)
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 3,7 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (2 mld zł) i Wytwarzanie (1,3 mld zł)
  • Zaawansowanie projektu 910 MW w Jaworznie przekroczyło 85 proc.
  • Aukcje rynku mocy: 4,8 mld zł przychodu w perspektywie siedemnastu lat
  • Przyrost liczby klientów o 65 tys. (do 5,6 mln)
  • Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA na poziomie 2,54x

(wszystkie dane skonsolidowane za 2018 r.)

Wyniki finansowe za 2018 r. są zgodne z naszymi planami i oczekiwaniami rynku. Zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży, a wynik EBITDA osiągnął poziom 3,4 mld zł. Wynik netto był znacząco obciążony zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Aktualnie w Grupie TAURON trwają prace nad aktualizacją strategii, która będzie uwzględniać zmiany w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym. Naszym priorytetem jest dokończenie kluczowych inwestycji, w tym przede wszystkim bloku 910 MW w Jaworznie, budowanie trwałych i partnerskich relacji z klientami oraz dostarczanie nowatorskich rozwiązań w coraz większym stopniu dostosowanych do ich potrzeb – dodaje Filip Grzegorczyk.

W 2018 r. kontynuowaliśmy prace nad inicjatywami wpierającymi stabilność finansową Grupy. Podpisaliśmy umowę z Polskim Funduszem Rozwoju, na mocy której PFR  zainwestuje do 880 mln zł w projekt budowy bloku 910 MW w Jaworznie. Pozyskaliśmy też nowe finansowanie dla projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i zawarliśmy aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie okresu dostępności środków w ramach programu emisji obligacji. Efektem tych działań jest zagwarantowane finansowanie na poziomie niemal 5,8 mld zł – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

2018 r.

2017 r.

Zmiana

IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2017 r.

Zmiana

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

16,21

18,41

-12%

4,31

4,38

-2%

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,97

1,3

-25%

0,28

0,36

-23%

Wytwarzanie ciepła

PJ

11,29

12,2

-7%

3,87

4,29

-10%

Sprzedaż ciepła

PJ

15,23

16,38

-7%

5,54

5,72

-3%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

51,97

51,37

1%

13,13

13,06

1%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segment Sprzedaż i Wytwarzanie

TWh

34,52

34,94

-1%

9,15

9,38

-2%

Produkcja węgla handlowego

mln ton

5,01

6,45

-22%

1,4

1,77

-21%

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

4,87

6,77

-28%

1,33

1,76

-24%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 598

5 533

1%

5 598

5 533

1%

W 2018 r. Grupa TAURON wyprodukowała 16,2 TWh energii elektrycznej, tj. o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (18,4 TWh). Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 11,3 PJ (spadek o 7 proc. r/r). Podobną dynamikę zanotowała sprzedaż ciepła, która w tym okresie wyniosła 15,2 PJ. Spadek produkcji i sprzedaży ciepła był wynikiem mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur.

Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom wyniósł 52 TWh, tj. o 1 proc. więcej r/r, a liczba klientów przyłączonych do sieci TAURON wzrosła w ciągu roku o 65 tys. (do 5,6 mln).

W 2018 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż osiągnęła poziom 34,5 TWh i była na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2017 r.

Produkcja węgla handlowego w 2018 r. wyniosła 5 mln ton i była niższa o 22 proc. r/r. Wolumen produkcji był pochodną trudniejszych warunków geologiczno-górniczych występujących w kopalniach należących do Grupy TAURON. W analizowanym okresie 45 proc. zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w mln zł)

2018 r.

2017 r.

Zmiana

IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2017 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

18 122

17 425

4%

4 820

4 551

6%

EBIT

791

1 879

-58%

-515

230

-

EBITDA

3 375

3 618

-7%

403

671

-40%

Marża EBITDA

18,6%

20,8%

-2,2 p.p.

8,4%

14,7%

-6,3 p.p

Zysk netto

207

1 383

-85%

-648

189

--

Marża zysku netto

1,1%

7,9%

-6,8 p.p.

-13,4%

4,1%

-17,5 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

205

1 381

-85%

-648

188

-


W 2018 r. przychody Grupy TAURON wyniosły 18,1 mld zł, tj. o 4 proc. więcej niż w 2017 r. Istotny wpływ na tę pozycję miały wyższe o 15 proc. przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz 44 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży gazu.

Wynik EBITDA Grupy TAURON ukształtował się na poziomie 3,4 mld zł (spadek o 7 proc. r/r). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja (75 proc.). EBITDA tego segmentu osiągnęła 10-proc. wzrost r/r i wyniosła 2,5 mld zł. Drugim najistotniejszym pod tym względem obszarem był Segment Wytwarzanie (22 proc.) z EBITDA na poziomie 731 mln zł, tj. o 36 proc. więcej r/r. Spadek EBITDA Grupy spowodowany był przede wszystkim niższą o 62 proc. EBITDA segmentu Sprzedaż, na skutek utworzenia rezerwy w wysokości 214 mln zł związanej z szacowanym wpływem regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen energii elektrycznej dla odbiorców w 2019 r.

Marża EBITDA Grupy wyniosła 18,6 proc. (tj. spadek o 2,2 p.p.).

Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był niższy o 85 proc. r/r. Było to spowodowane przede wszystkim ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł. Wartość ta wynika z ujęcia odpisów aktualizujących w segmentach: Wytwarzanie i Wydobycie oraz z rozwiązania części utworzonych wcześniej odpisów związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii. W rezultacie marża EBIT i marża zysku netto ukształtowały się na poziomie znacząco niższym od uzyskanych w 2017 r.

Program Poprawy Efektywności

Realizowany w Grupie TAURON Program Poprawy Efektywności przyniósł w latach 2016-2018 r. wzrost skumulowanej EBITDA o ponad 1,07 mld zł. Największy udział w osiągniętych wynikach miały segmenty: Dystrybucja i Wytwarzanie. Oszczędności na wydatkach inwestycyjnych osiągnęły poziom 652 mln zł, co było wynikiem bardziej efektywnego zarządzania majątkiem i optymalizacji procesów zakupowych.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w 2018 r. wyniosły 3,7 mld zł i były wyższe o 6 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2017 r. (3,5 mld zł). Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 2 mld zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (1,1 mld zł) oraz budowę nowych przyłączy (676 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (1,3 mld zł) były przeznaczone głównie na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec grudnia 2018 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wzrosły o 6,4 proc. i wyniosły 8,6 mld zł. Wskaźnik długu netto (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,54 mld zł) do EBITDA na koniec 2018 r. wyniósł 2,54x.

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,54 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.