100 milionów oszczędności dzięki nowatorskiej technologii

Ponad 100 milionów złotych zaoszczędzi Grupa TAURON przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques). Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego przetestowania wprowadzenia nowych sorbentów do procesu technologicznego wytwarzania energii elektrycznej.

W czasie testów, mimo zastosowania węgla o wysokiej zawartości chloru, osiągnięto poziom emisji związków chloru w spalinach poniżej limitów wskazanych w BAT. Osiągnięcie tego celu umożliwi dalszą pracę bloku w sposób uzasadniony ekonomicznie, w tym skorzystanie z mechanizmu rynku mocy.

- Mając na uwadze wyzwania płynące ze zbliżającego się terminu wdrożenia konkluzji BAT, w naszych elektrowniach zrealizowaliśmy szeroki, sześciomiesięczny program testów różnych addytywów. W elektrowni Łagisza przetestowaliśmy trzy rodzaje sorbentów. W wyniku testów potwierdziliśmy możliwość osiągnięcia wymogów BAT dotyczących emisji związków chloru bez konieczności budowy kosztownych instalacji odsiarczania i odchlorowania spalin - mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.- W konsekwencji projekt badawczo-rozwojowy o wartości dwóch milionów złotych, przyniesie ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie ponad 100 mln złotych – dodaje wiceprezes TAURONA.

W ramach projektu badawczo-rozwojowego testowano trzy rodzaje sorbentów - dwa oparte na związku wapnia i jeden zawierający związek sodu. Podczas testów dostarczone w postaci pyłu sorbenty, o zróżnicowanej granulacji, były wprowadzane do kanału spalin kotła fluidalnego bloku Elektrowni Łagisza, w miejscu optymalnym dla skutecznego przeprowadzenia oczekiwanych reakcji.

W trakcie podawania sorbentów prowadzono szeroki zakres badań laboratoryjnych i pomiarów emisji w spalinach. Na ich podstawie możliwe było potwierdzenie skuteczności testowanej technologii.

Przyjęte przez Unię Europejską w 2017 roku konkluzje BAT, nakładają na duże obiekty energetycznego spalania restrykcyjne wymogi środowiskowe dotyczące mniejszej emisji  dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu, chlorowodoru, rtęci i fluorowodoru już od 2021 r.

TAURON opracował szeroko zakrojony program, którego efektem będzie dostosowanie aktywów wytwórczych do zaostrzonych wymogów środowiskowych. Ogłoszone w ubiegłym roku przetargi dotyczą Elektrowni Jaworzno, Łaziska, Łagisza oraz Siersza i obejmują różne zadania w zależności od specyfiki i potrzeb danej jednostki. Modernizacja bloków jest również konieczna, by uczestniczyć od 2021 roku w rynku mocy.

By ograniczyć nakłady finansowe na dostosowanie bloków węglowych do konkluzji BAT, od  ubiegłego roku prowadzony jest program testów różnego rodzaju sorbentów w celu obniżenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Oprócz Elektrowni Łagisza, wtrysk sorbentów testowano także w mniejszej skali na blokach 50 MW Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Badano również możliwość ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez wtrysk płynnych dodatków katalitycznych na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia III.

Zastosowanie sorbentów przy dostosowywaniu bloków konwencjonalnych do konkluzji BAT, wpisane jest w Strategiczną Agendę Badawczą Grupy TAURON.

TAURON z sukcesem uczestniczył w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zostały zawarte umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy TAURON z przeprowadzonych w tym roku aukcji wyniosą ponad 4,8 mld zł do 2037 roku. Co istotne, duża część tych środków trafi do TAURONA już w najbliższych latach.

TAURON - Elektrownia Łagisza.jpg

Rozmiar 2,1 MB 2944x1965 pikseli

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.