Grupa TAURON: 1,2 mld zł EBITDA i 525 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2019 r.

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 5,3 mld zł)
  • EBITDA na poziomie 1,2 mld zł, marża EBITDA: 22,8 proc.
  • Nakłady inwestycyjne w wysokości 727 mln zł (wzrost o 20 proc. r/r). Wyższy capex w segmentach: Dystrybucja (351 mln zł) i Wytwarzanie (236 mln zł)
  • Zaawansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie: powyżej 90 proc.
  • Długoterminowy rating na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną potwierdzony przez agencję ratingową Fitch
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA[1] na poziomie 2,74x

(wszystkie dane skonsolidowane za I kwartał 2019 r.)

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa TAURON osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe, które były wyższe od oczekiwanych przez rynek – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Nasza największa inwestycja, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Na koniec pierwszego kwartału zaawansowanie tego projektu przekroczyło 90 proc. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska i pozwoli wyłączyć z eksploatacji nasze najstarsze jednostki wytwórcze. Chciałbym także podkreślić, że w I kwartale przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 35 MW, czyli ponad dwa razy większej niż rok wcześniej – dodaje Filip Grzegorczyk.

Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Mamy zagwarantowane finansowanie na poziomie 4,6 mld zł. Nasza kondycja finansowa i płynnościowa została oceniona przez agencję ratingową Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I kwartał 2019 r.

I kwartał 2018 r.

Zmiana

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

13,54

13,42

1%

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 612

5 546

1%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

3,82

3,94

-3%

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,39

0,24

65%

Wytwarzanie ciepła

PJ

4,76

5,68

-16%

Sprzedaż ciepła

PJ

6,76

7,69

-12%

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej
(przez segment Sprzedaż i Wytwarzanie)

TWh

8,93

9,28

-4%

Produkcja węgla handlowego

mln ton

1,26

1,42

-11%

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

1,20

1,43

-16%

 

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa TAURON wyprodukowała 3,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (3,9 TWh). Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej oraz wysokiej generacji energii ze źródeł wiatrowych.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 4,8 PJ, a jego sprzedaż wyniosła 6,8 PJ. Na spadek produkcji i sprzedaży ciepła wpłynęły wyższe temperatury zewnętrzne i związane z nimi mniejsze zapotrzebowanie odbiorców na ciepło.

Grupa TAURON odnotowała 1-proc. wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o 66 tys. (do 5,6 mln). Zwiększenie wolumenu dostawy energii do klientów końcowych było wynikiem korzystnej koniunktury gospodarczej i wyższego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 8,9 TWh i była o 4 proc r/r niższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 1,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. r/r. Było to następstwem trudnych warunków geologicznych w ZG Janina oraz opóźnienia rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski.

W pierwszym kwartale 2019 r. 49 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało pokryte surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy TAURON.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w mln zł)

I kwartał 2019 r.

I kwartał 2018 r.

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

5 313

4 637

15%

EBIT

728

875

-17%

EBITDA

1 212

1 326

-9%

Marża EBITDA

22,8%

28,6%

-5,8 p.p

Zysk netto

525

637

-18%

Marża zysku netto

9,9%

13,7%

-3,9 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

524

636

-18%

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody Grupy TAURON wzrosły do 5,3 mld zł, tj. o 15 proc. r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim konsekwencją uzyskiwania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej.  

Grupa TAURON wypracowała EBITDA na poziomie 1,2 mld zł (spadek o 9 proc. r/r). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja (56 proc.), którego EBITDA wyniosła 681 mld zł i zanotowała 8 proc. wzrost r/r. Drugim najistotniejszym pod tym względem obszarem był Segment Wytwarzanie (32 proc. udział w EBITDA Grupy). EBITDA tego segmentu osiągnęła poziom 387 mln zł. Spadek EBITDA Grupy r/r spowodowany był przede wszystkim rozwiązaniem – w pierwszym kwartale 2018 r. – rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 230 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe tego okresu.

Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 524 mln zł
(spadek o 18 proc. r/r).

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 727 mln zł i były wyższe o 20 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2018 r. (606 mln zł). Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja (wzrost o 82 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 42 mln zł). W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 351 mln zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (200 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (126 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (236 mln zł) związane były głównie z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Zadłużenie i finansowanie

W pierwszym kwartale 2019 r. zobowiązania finansowe netto wzrosły do poziomu 10,2 mld zł, tj. o 8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. Wskaźnik długu netto (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł) do EBITDA na koniec pierwszego kwartału osiągnął poziom 2,74x. Sytuacja finansowa Grupy TAURON jest dobra, co potwierdziła agencja Fitch Ratings utrzymując długoterminowy rating na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.