Grupa TAURON: 2,2 mld zł EBITDA i 10,4 mld zł przychodów w pierwszym półroczu 2019

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 18 proc. r/r (do 10,4 mld zł)
  • Utrzymanie EBITDA na poziomie ponad 2,2 mld zł
  • Stabilne wolumeny dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
  • Nabycie pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW
  • Zwiększenie nakładów inwestycyjnych o 5 proc. (do 1,64 mld zł). Najwyższy capex
    w segmentach: Dystrybucja (863 mln zł) i Wytwarzanie (501 mln zł)
  • Budowa bloku 910 MW w Jaworznie zaawansowana w 95 proc.
  • Bezpieczny poziom wskaźnika dług netto[1]/EBITDA: 2,60x

(wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2019 r.)

Działania Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2019 skupiały się na aktualizacji kierunków strategicznych. Przewidują one transformację naszego miksu energetycznego w kierunku zielonej energii. Jestem przekonany, że wyznaczone kierunki strategiczne skutecznie przyczynią się do wzrostu wartości Grupy TAURON. – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Na początku września sfinalizowaliśmy transakcję zakupu pięciu farm wiatrowych położonych w północnej Polsce. Dzięki temu podwoiliśmy moce wiatrowe i znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem mocy wytwórczej zainstalowanej w źródłach wiatrowych. To pierwszy krok milowy w realizacji naszych celów strategicznych wpisujący się w założenia tzw. Zielonego Zwrotu TAURONA – dodaje Grzegorczyk.

Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy TAURON jest stabilna, czego potwierdzeniem jest utrzymanie ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną. Odnosząc się do ostatniej akwizycji farm wiatrowych warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2019 r.

I półrocze 2018 r.

Zmiana
(proc.)

II kwartał 2019 r.

II kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

26,08

26,01

0

12,54

12,59

0

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 627

5 563

1

5 627

5 563

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

7,15

7,55

(5)

3,33

3,62

(8)

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda)

TWh

0,69

0,51

35

0,30

0,27

11

Wytwarzanie ciepła

PJ

6,41

6,73

(5)

1,66

1,05

58

Sprzedaż ciepła

PJ

8,83

8,93

(1)

2,08

1,24

68

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez segmenty: Sprzedaż i Wytwarzanie

TWh

17,03

17,20

(1)

8,10

7,93

2

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,26

2,53

(11)

0,99

1,10

(10)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,19

2,50

(12)

0,99

1,07

(7)

Produkcja energii elektrycznej Grupy TAURON wyniosła 7,2 TWh, tj. o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,6 TWh). Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh).

W pierwszym półroczu 2019 r. produkcja ciepła wyniosła 6,4 PJ i była niższa o 5 proc. r/r, a sprzedaż ciepła w tym okresie zmniejszyła się o 1 proc. do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.

Grupa TAURON w analizowanym okresie dostarczyła klientom 26,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2018 r., kiedy dostarczono łącznie 26,0 TWh energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła do 5,63 mln.

W pierwszym półroczu 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż i Wytwarzanie wyniosła 17,0 TWh i była o 1 proc. r/r niższa.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. r/r. Niższa produkcja była wynikiem licznych przezbrojeń ścian i trudnych warunków górniczo-geologicznych.

W pierwszym półroczu 2019 r. 53 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych.

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze 2019 r.

I półrocze 2018 r.

Zmiana
(proc.)  

II kwartał 2019 r.

II kwartał 2018 r.

Zmiana
(proc.)  

Przychody ze sprzedaży

10 398

8 826

18

5 085

4 189

21

EBIT

989

955

4

261

79

228

EBITDA

2 208

2 262

(2)

996

936

6

Marża EBITDA

21,2 proc.

25,6 proc.

(4,4) p.p.

19,6 proc.

22,4 proc.

(2,8) p.p.

Zysk netto

667

568

17

142

-68

-

Marża zysku netto

6,4 proc.

6,4 proc.

0 p.p.

2,8 proc.

(1,6) proc.

4,4 p.p.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

666

567

17.

142

-69

-

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa TAURON wypracowała wyższe o 18 proc. niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym.

Grupa TAURON wypracowała EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON mają: Segment Dystrybucja (61 proc. udziału) z EBITDA w wysokości 1 337 mln zł oraz Segment Wytwarzanie (24 proc. udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł.

Zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 666 mln zł
i był wyższy o 17 proc. w stosunku do 567 mln zł uzyskanych w tym samym okresie ubiegłego roku. Marża zysku netto wyniosła 6,4 proc. i pozostała bez zmian względem I półrocza 2018 r.

Inwestycje

Nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 1,64 mld zł i były wyższe o 5 proc. od nakładów poniesionych w tym samym okresie ubiegłego roku (1,56 mld zł). Wzrost spowodowany był przede wszystkim wyższymi inwestycjami w segmentach: Dystrybucja (wzrost o 90 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 66 mln zł). Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 863 mln zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (502 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (300 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (254 mln zł). Stan zaawansowania prac na budowie bloku 910 MW w Jaworznie przekroczył 95 proc.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa TAURON posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej i ma zagwarantowane finansowanie do kwoty 4,23 mld zł. W kwietniu 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB" z perspektywą stabilną.

W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3 proc. oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,60x.

 

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.